Pozwolenie podstawowe w projekcie ustawy o broni i amunicji.

Przygotowany przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce, we współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Broni, projekt ustawy o broni i amunicji przewiduje kilka poziomów pozwolenia na broń. Pierwszy rodzaj pozwolenia na broń – obywatelską karę broni – opisałem we wpisie Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej. Kolejnym poziomem pozwolenia na broń jest pozwolenie podstawowe.

Kategoryzuję pozwolenie jako kolejną kategorię, wyższą niż obywatelska karta broni, albowiem kryteria uzyskania pozwolenia podstawowego są surowsze niż w przypadku obywatelskiej karty broni i rodzaje broni jakie będzie można posiadać obejmują broń palną kategorii C i B. Zgodnie z art. 8 pkt 2 projektu pozwolenie podstawowe – uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w tym amunicji samodzielnie wytwarzanej z komponentów, oraz materiału miotającego. Do broni palnej kategorii C zaliczono (art. 7 ust. 3 projektu): 1) krótką broń palną jednostrzałową bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 280 mm; 2) długą broń palną bocznego zapłonu powtarzalną i jednostrzałową; 3) długą broń palną gładkolufową, inną niż wymieniona w ust. 2 pkt 6; 4) broń sygnałową; 5) broń alarmową samoczynną; 6) broń pneumatyczną; 7) broń odprzodową; 8) amunicję do broni określonej w pkt 1-5, w tym proch czarny i jego substytuty; 9) urządzenia niebezpieczne. Urządzenia niebezpieczne to ostrze ukryte, kastet, paralizator elektryczny o prądzie wyładowania powyżej 10 mA, a także broń cięciwową o sile naciągu powyżej 750 N (art. 3 ust. 1 pkt 28 projektu).

Do broni palnej kategorii B zaliczono (art. 7 ust. 2 projektu): 1) krótką broń palną centralnego zapłonu; 2) krótką broń palną bocznego zapłonu samopowtarzalną i powtarzalną; 3) krótką broń palną jednostrzałową bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 280 mm; 4) długą broń palną centralnego zapłonu; 5) długą broń palną samopowtarzalną; 6) powtarzalną i samopowtarzalną broń gładkolufową, której długość nie przekracza 600 mm; 7) samopowtarzalną broń palną, która jest podobna do broni samoczynnej; 8) amunicję do broni określonej w pkt 1-7, w tym materiał miotający; 9) tłumiki dźwięku. Bronią palną podobną do broni samoczynnej – samopowtarzalną broń palną, do wykonania której użyto komory zamkowej, choćby przerobionej, pochodzącej z broni samoczynnej albo używanej do produkcji broni samoczynnej (art. 3 ust. 1 pkt 13 projektu).

Umieszczenie tłumika dźwięku jako urządzenia znajdującego się w broni palnej kategorii B powoduje to, że posiadanie tego urządzenia będzie wymagało posiadania pozwolenia na broń podstawowego. Korzystanie z tłumika dźwięku i mocowanie go do broni stanie się przez to zgodne z prawem. Projekt nie zakłada limitowania ilości broni, którą można nabywać i posiadać w oparciu o pozwolenie podstawowe.

Pozwolenie podstawowe będzie mogła otrzymać osoba która ma ukończone 21 lat, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności za umyślne przestępstwo: a) przeciwko życiu i zdrowiu, b) przeciwko mieniu, c) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, d) z zastosowaniem przemocy lub groźbą jej użycia, e) określone w art. 263 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), lub jest oskarżona o popełnienie takiego przestępstwa. Skierowanie aktu oskarżenia o opisany rodzaj przestępstwa, będzie wyłączał możliwość uzyskania pozwolenia na broń do czasu zakończenia postępowania w przypadku wyroku uniewinniającego. Jakkolwiek jest to przełamanie zasady domniemania niewinności, to taki zabieg jest niezbędny i celowy. Nie można dopuścić do sytuacji, że zebrane w postępowaniu karnym dowody popełnienia przestępstwa, uzasadniające skierowanie aktu oskarżenia do sądu o najpoważniejsze przestępstwa, nie będą mogły stanowić przeszkody w uzyskaniu pozwolenia na broń. Oskarżenie np. o groźby karalne czy inne przestępstwa z użyciem przemocy wymaga tego, aby uniemożliwić na czas karnego postępowania sądowego, dysponowania bronią palną.

Pozwolenia podstawowego nie będzie mogła otrzymać osoba u której stwierdzono stan chorobowy lub istotne zaburzenie funkcjonowania psychologicznego, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy. Stany chorobowe i istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wyłączające prawo do posiadania broni to: 1) organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; 2) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu; 3) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; 4) zaburzenia nastroju (afektywne); 5) upośledzenie umysłowe; 6) zaburzenia osobowości; 7) zaburzenia nawyków i popędów; 8) całościowe zaburzenia rozwojowe; 9) stany chorobowe istotnie zwiększające ryzyko napadowych zaburzeń orientacji i świadomości, np. padaczka, narkolepsja; 10) istotne zaburzenia funkcji psychomotorycznych (psychoruchowych), np. pląsawica. Żadne inne zaburzenia chorobowe i zaburzenia nie będą stanowiły podstawy do odmowy wydania pozwolenia na broń. Projekt nie przewiduje zatem jako podstawę odmowy wydania pozwolenia na broń chorób typowo somatycznych (fizycznych).

Pozwolenia podstawowego nie będzie mogła otrzymać osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 pkt 4 projektu). Pozwolenie podstawowe wydaje się na czas nieokreślony (art. 11 ust. 2 projektu).

Aby uzyskać pozwolenie podstawowe nie jest konieczne uprzednie posiadanie pozwolenia na broń – obywatelskiej karty broni. Uprzednie posiadanie obywatelskiej karty broni będzie jednak przesłanką do zwolnienia z pewnych obowiązków, których muszą być spełnione przy uzyskiwaniu pozwolenia obywatelska karta bron. Posiadanie obywatelskiej karty broni będzie również zwalniało od egzaminu dopuszczającego (art. 14 projektu).

Uprzednie posiadanie obywatelskiej karty broni przez okres co najmniej trzech lat, będzie przesłanką do zwolnienia z egzaminu. Uprzednie posiadanie obywatelskiej karty broni przez okres co najmniej trzech lat, będzie przesłanką do zwolnienia z obowiązku przedstawienia uzasadnionego powodu posiadania broni, informacji o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzającego brak przeciwskazań do wydania pozwolenia na broń, o których mowa w art. 10 pkt 3, wydanego po zasięgnięciu opinii psychologa i lekarzy specjalistów, w tym neurologa, psychiatry oraz innych, w przypadku uznania ich za niezbędne.

Osoba, która nie posiadała uprzednio obywatelskiej karty broni przez okres co najmniej trzech lat, aby uzyskać pozwolenie podstawowe będzie musiała zdać egzamin (art. 14 ust. 1 projektu), przedstawić uzasadniony powód posiadania broni (art. 14 ust. 5 projektu), przedstawić informację o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego, przedstawić zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzającego brak przeciwskazań do wydania pozwolenia na broń, o których mowa w art. 10 pkt 3, wydanego po zasięgnięciu opinii psychologa i lekarzy specjalistów, w tym neurologa, psychiatry oraz innych, w przypadku uznania ich za niezbędne (art. 14. ust 5 projektu).

Uzasadnionym powodem posiadania broni jest zamiar 1) uprawiania łowiectwa; 2) uprawiania sportów o charakterze strzeleckim, w tym rekreacyjnie; 3) czynnego udziału w organizacji o charakterze proobronnym; 4) kolekcjonowania broni; 5) posiadania broni do ochrony miru domowego; 6) brania udziału w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym; 7) posiadania broni do samoobrony; 8) posiadania broni w celach doskonalenia umiejętności zawodowych; 9) używania broni w celach sygnalizacyjnych; 10) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Zamiar ten dowodziło się będzie przez złożenie stosownego oświadczenia woli, w formie pisemnej (art. 13 ust. 2 projektu). Projektowana regulacja w sposób definitywny obiektywizuje kryteria wydawania pozwolenia na broń.

Procedurę przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu określa załącznik nr 2 do projektu ustawy. Egzamin organizuje i przeprowadza organ wydający pozwolenia na broń. Egzaminatorami mogą być wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zawodowe instruktora strzelectwa sportowego. Egzamin powinien być zorganizowany przynajmniej raz w miesiącu, a w przypadku dużej liczby chętnych odpowiednio częściej. Egzamin polega na sprawdzeniu znajomości: 1) przepisów prawa dotyczących broni i amunicji (ustawa o broni i amunicji oraz rozporządzenia wykonawcze do niej); 2) przepisów prawa dotyczących obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności; 3) zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej; 4) podstawowej wiedzy na temat strzelania (zasady bezpieczeństwa przy strzelaniu, prawidłowe trzymanie broni, zasady celowania, ściąganie spustu); 5) zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy. Egzamin polegał będzie na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań w formie testu wyboru. Zdający będzie losował z puli 100 pytań po 2 z każdej grupy tematycznej. Do zaliczenia egzaminu należy udzielić minimum 9 poprawnych odpowiedzi na pytania. Pytania przygotowane będą przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Będzie to zestaw zestaw 100 pytań i odpowiedzi, przy czym każde zagadnienie wymienione opisane powyżej będzie opisane przy pomocy 20 pytań. Egzamin będzie dopłaty.

Dodatkowo projekt przewiduje dwie możliwości zwolnienia z egzaminu. Jako równorzędne ze spełnieniem warunku zaliczenia egzaminu, traktowane będzie zdanie egzaminu dopuszczającego do wykonywania polowania, organizowanego przez Polski Związek Łowiecki, lub egzaminu dopuszczającego do uprawiania sportu kwalifikowanego, organizowanego przez polski związek sportowy, właściwy ze względu na konkurencję sportową wymagającą użycia broni opisanej w kategorii B.

Egzamin, przeprowadzany przez organ wydający pozwolenie podstawowe na broń nie będzie egzaminem strzeleckim (kompetencyjnym), bowiem pozwolenie podstawowe nie będzie upoważniało do noszenia broni załadowanej. Pozwolenie podstawowe upoważniało będzie do przenoszenia broni (art. 22 ust. 1 projektu). Przenoszeniem broni jest zaś każdy sposób przemieszczania broni niezaładowanej (art. 3 ust. 1 pkt 26 projektu). Projekt nie definiuje pojęcia broni załadowanej, co wydaje się konieczne do uzupełnienia.

W przepisach przejściowych projektu przewidziano, że wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pozwolenia na broń do celów sportowych, łowieckich, kolekcjonerskich i szkoleniowych stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami podstawowymi (art. 56 ust. 2 projektu). Pozwoleniem podstawowym staną się również wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, z tym zastrzeżeniem, że legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach ochrony osób i mienia po zdaniu przez ich posiadacza egzaminu kompetencyjnego (strzeleckiego) stają się pozwoleniami rozszerzonymi.

Projektowana regulacja w sposób definitywny obiektywizuje kryteria wydawania pozwolenia na broń.

 • Piotr Sikorski

  “Pozwoleniem podstawowym staną się również wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, z tym zastrzeżeniem, że legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach ochrony osób i mienia po zdaniu przez ich posiadacza egzaminu kompetencyjnego (strzeleckiego) stają się pozwoleniami rozszerzonymi.”

  “pozwolenia na broń do celów sportowych, łowieckich, kolekcjonerskich i szkoleniowych stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami podstawowymi (art. 56 ust. 2 projektu)”

  W związku z powyższym rozumiem, że pozwolenia na broń do celów sportowych, łowieckich, kolekcjonerskich i szkoleniowych będą już tylko pozwoleniami podstawowymi bez możliwości noszenia broni nawet po zdaniu egzaminu. Art. 56 pkt 2 nie zawiera klauzuli o możliwości przejścia na rozszerzone.

  To jest już 5 raz jak pytam dlaczego 56.2 nie ma klauzuli o możliwości rozszerzenia.

  • Daniel Małysz

   Tak. Żeby nosić będzie trzeba zdać dość prosty egzamin praktyczny. Powiesz – to wada, tracę na tym. Ok, jest tak, ale popatrz na plusy tego. Nie musisz należeć do klubu, nie musisz startować na zawodach do czego cię dziś zmuszają, nie musisz płacić co roku naprawdę sporej kasy na składki. Zdajesz, i sobie nosisz 5 lat. Jak chcesz to sobie startujesz na zawodach, jak nie to sobie strzelasz rekreacyjnie. A jeśli startujesz, to tam gdzie chcesz a nie tam gdzie jest jaśnie pan obserwator z PZSS.

   • Piotr Sikorski

    Kurcze ja to wszystko wiem, dlaczego ludzie nie czytają tego co ja piszę??

    1. Wiem, że trzeba będzie zdać egzamin kompetencyjny
    2. Wiem na czym ten egzamin ma polegać i gdzie jest opisany
    3. Wiem, że ma dawać on pozwolenie rozszerzone na 5 lat
    4. Jestem to w stanie zaakceptować

    Teraz to czego NIE ROZUMIEM

    1. Artykuł 56 pkt 3 dotyczący broni do ochrony osobistej ZAWIERA klauzulę “po zdaniu przez ich posiadacza egzaminu kompetencyjnego (strzeleckiego) stają się pozwoleniami rozszerzonymi”

    2. Artykuł 56 pkt 2 dotyczący broni sportowej NIE ZAWIERA takiej klauzuli

    I TERAZ UWAGA!!!

    3. Pytanie brzmi: “DLACZEGO Art 56 pkt 2 nie zawiera tej klauzuli podczas gdy Art 56 pkt 3 ją zawiera”

    • P

     Bo niedawno jak ktoś chciał nosić, to zamiast dać osobistą to mu kazali robić sportową, że to tylko 823 kroków.
     Teraz zmienili i zamiast sportowej zrobią osobistą. I to taką osobistą, że nie tylko badania co 5 lat, ale cała procedura co 5 lat.
     To są chyba te małe kroczki. Zamist prosto do celu, to oni będą zmieniać i zmieniać, jak związki zawodowe…

     Ponadto mógł ktoś Tobie odpisać lub poprzeć Twoją ideę, tylko że tutaj 30%-70% komentarzy jest usuwane tak, że nie ma po nich żadnego śladu.

     • Piotr Sikorski

      Ja to już magluję na FB ileś razy i jakbym trąbił w rurę kwadratową. Nie wiem czy to jest tak głupie pytanie, że nikt nie chce odpowiedzieć i tylko ja nie wiem czemu to tak napisano?

     • P

      Niestety, ale ROMB stał się tworem gorszym od WPA, bo WPA chociaż odpisywało na wniosek. A tutaj napiszesz za dużo konkretów w imię poparcia rozsądnego posiadania broni i za chwilę tego nie ma.
      Po tym co tu się dzieje, to ja Turczynowi bym nie dał swojego wniosku nawet do skserowania!!!

     • Andrzej Turczyn

      Twoje pytanie wynika z niezrozumienia tego jak pisze się przepisy. nie złość sie, że nikt nie chce odpowiadać na nieracjonalne pytania. nie złość się, ze tak napisałem.

     • X

      Turczynie. Skoro zabierasz Piotrowi jego obecne dożywotnie prawa, to może chociaż nie rób tutaj publicznie z niego wariata, dobrze? Grzeczniej może?

     • Piotr Sikorski

      Ja się nie złoszczę Panie Andrzeju. Staram się tylko zwrócić uwagę na dziwny dla mnie wpis. Pan mi za to udziela odpowiedzi “to nie ma znaczenia, w zasadzie jest to niepotrzebne i może tego tam nie być”.

      Proponuję albo dodać do 56.2 tę klauzulę albo usunąć z 56.3. Oczywiście że nie wiem jak się pisze przepisy bo nie jestem prawnikiem, ale wiem że jeśli coś jest napisane to dlatego że jest potrzebne.

     • x

      Już widzę co by było, gdyby Turczyn przyjmował wnioski.
      Przychodzisz z wnioskiem, że chcesz więcej jednostek broni o 1 sztukę. Na to urzędnik “twój wniosek wynika z niezrozumienia tego, jak się pisze przepisy, nie złość się, nie złość się”. Pięc minut później petent wyjeżdża w kaftanie, bo się niepotrzebnie złościł, czyli ma zaburzone popędy. 🙂
      Turczynie popraw się.

     • Piotr Sikorski

      No mówię, rozmowa z ROMBem: “Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego jak tylko stworzenie nazywane kurą?”

     • PP

      A tutaj przykład rozmowy u Turczyna. Nie pasowała mi konieczność egzaminowania co 5 lat.
      Ciekawe, czy moje wpisy wyżej też wywalił, żeby zatrzeć ślady?

      https://anonmgur.com/up/2e564adb3ee5b12a675a8e054d5edc97.png

     • Andrzej Turczyn

      nie ma potrzeby, możliwość zdobycia pozwolenie rozszerzonego jest zachowana dla każdego kto dzisiaj posiada pozwolenie np, sportowe

     • Piotr Sikorski

      Ok rozumem. Skoro tak to czemu w 56.3 znalazł się ten dodatkowy zapis? Jaki jest jego cel? Usuńmy go jeśli jest niepotrzebny.

     • Andrzej Turczyn

      tylko małe kroczki są możliwe, inna droga jest ślepa

     • X

      a jak małym kroczkiem jest zabranie obecnego DOŻYWOTNIEGO prawa noszenia sportowcom?

     • Marcin

      Kolejne małe kroczki to wpisanie do obecnej uobia celu posiadania broni “do ochrony miru domowego”, zapisanie w postaci artykułu, że policja nie może ograniczać ilości sztuk broni jaka jest wnioskowana przez obywatela (ewentualnie można ustalić jakiś limit, którego przekroczenie będzie wymagało uzasadnienia, np. 15 sztuk na sportowe, 5 na myśliwskie itp.), zwiększenie dopuszczalnego kalibru ponad 12mm itd.
      Konieczność należenia do klubu sportowego/posiadania licencji nie jest głupie, bo przynajmniej mobilizuje ludzi do strzelania na strzelnicy. I zawsze jest to jakiś sposób na weryfikowanie kandydatów ubiegających się o wydanie pozwolenia – ludzie pracujący na strzelnicy widząc co robi i jak się zachowuje “nowy” mają możliwość zablokowania jego członkostwa w klubie…

    • Andrzej Turczyn

     bo nie musi tam być żadnej klauzuli. możliwość uzyskania pozwolenia rozszerzonego wynika z tego, że pozwolenie sportowe stanie się podstawowym

     • P

      i kto tutaj ma się nauczyć czytać?
      napiszę za Piotra.
      Obecnie Piotr DOŻYWOTNIO może nosić. Po nowemu nosić NIE MOŻE. MUSI co 5 lat procedurować się. Pierwsze procedurowanie się ZACZYNA SIĘ OD CZASU WEJŚCIA W ŻYCIE TEGO ZAPISU.

      Czyli ODBIERACIE PIOTROWI JEDNO Z JEGO OBECNYCH PRAW!

     • Piotr Sikorski

      No to w takim razie albo niech nie będzie w ogóle żadnej klauzuli albo będzie w obu punktach. Ten sposób co jest daje pole do interpretacji przez jakiegoś urzędasa:

      “Panu nie przysługuje rozszerzenie, bo Pan był sportowcem i ustawa nie przewiduje rozszerzenia dla sportowców, do widzenia.”

   • nazwa

    Wie Pan. To wszystko zależy. Po pierwsze, to nie znamy kosztów tej całej nowej procedury!!!
    Po drugie to jest tam wiele miejsc, gdzie można takiego petenta uwalić podobnie, jak teraz WPA uwala wnioski ludzi. Wywiad, psycholog – oni mogą wpisać co chcą. Ktoś może w międzyczasie wysłać pismo do prokuratury, że w swoich majakach widział, że ktoś sprzedaje narkotyki w nocy pod szkołą i ten ktoś miał taką kurtkę, jak Ty. I już jesteś podejrzanym.

    Dodatkowo, to sportowiec ma status sportowca i korzyści z tym związane!!!
    Jeśli ktoś myśli realnie, to nawet mając klamkę z przymusu będzie chciał potrenować. Czyli za strzelnicę zapłacić i tak trzeba, a właściciele strzelnic będą świadomi nowej ustawy i nowego podziału klientów!!!

    Sportowiec OBECNIE ma noszenie za samo to, że strzela, czyli ma przyjemne z pożytecznym!

    No i sportowiec obecnie nie musi co 5 lat trząść portkami przed słabościami nowej procedury.
    Portkami musi trząść tylko, żeby czasem trafić w tarczę i pilnować, żeby jego nazwisko zostało zapisane. Chyba jest różnica?

    • Daniel Małysz

     To zależy. Na przykład w mojej okolicy zawody które są organizowane przez PZSS w których MUSZĘ startować by utrzymać licencję totalnie przestały mnie interesować, z powodu totalnego zacofania tej organizacji. I co mogę zrobić ? Nic. Muszę startować i jeszcze im płacić. Psycholog może cię uwalić tak samo i dziś, więc to żadna różnica. Oskarżenie kogoś o coś, nie jest takie znowu łatwe, bo fałszywe oskarżenie może cię zaprowadzić za kratki i to czasem szybciej niż fałszywie oskarżonego. To nie takie hop siup. Dziś też przechodzimy wywiad środowiskowy i jakoś nikt nikogo nie oskarża, bo to nie jest taka lekka sprawa. Ceny strzelnic ? Wątpię by uległy zmianie a jeśli posiadaczy broni będzie za X lat 4 razy więcej niż dziś, może w końcu będzie więcej strzelnic. Bo dziś, raczej się je zamyka niż otwiera. W mojej okolicy choć mam pozwolenie sportowe i tak zawsze muszę płacić. Płacę klubowi, płace PZSS za zawody, za licencję, płacę za strzelnice ….. płacę i płacę. Co roku. Rocznie na to wszystko wychodzi spokojnie kilkaset zł. Hmm… właściwie to około 1000. Za same opłaty ….

     • X

      “Psycholog może cię uwalić tak samo i dziś, więc to żadna różnica.”
      Jeśli ktoś chce nosić, to dziś tylko raz, a później nie rzadziej, niż 5 lat.

      “Oskarżenie kogoś o coś, nie jest takie znowu łatwe, bo fałszywe
      oskarżenie może cię zaprowadzić za kratki i to czasem szybciej niż
      fałszywie oskarżonego.”
      Praktyka sądowa w zakresie odpowiedzialności za kłamstwa, których nie można od razu podważyć twardymi dowodami mówi mi co innego.

      A z opłatami, to od początku była pewna tragedia, no ale na iwebie to ja czytam, że pasjonata stać i że te kwoty to dopiero drobny początek… Choć ja osobiście jestem za rozsądnym liczeniem.

     • Piotr Petrus89

      Zawsze można myśleć o otworzeniu strzelnicy “niekomercyjnej”… To nawet nie jest jakoś specjalnie skomplikowane.

     • Bartosz Skowroński

      jakbyś mógł objaśnić (odesłać do konkretnych źródeł) główne różnice (i wiążące się z tym koszty) miedzy strzelnicą komercyjną a prywatną. Bo mam o tym zerowe pojęcie.
      byłoby super.
      I jeszcze pytanko czy na strzelnicy(komercyjnej/prywatnej) osobą prowadząca strzelanie może być tylko instruktor? Czy np. posiadając na pozwolenie broń mogę pójść na strzelnicę i pod moim nadzorem dać innej osobie(która nie ma pozwolenia).

     • Piotr Petrus89

      Niestety linku nie mogę odnaleźć, ale z tego co pamiętam: na 100% nie potrzeba atestu, Pocisk wystrzelony w sposób “regulaminowy” nie może opuścić strzelnicy. Chodzi oczywiście o strzelnice “otwartą”, na wolnym powietrzu.
      PS: Nie wiem czy tekst nie był opublikowany na stronach “pobudki” G. B.

   • Andrzej Turczyn

    o właśnie!

  • Andrzej Turczyn

   nie musi być w przepisie przejściowym nic o rozszerzeniu. pozwolenie rozszerzone wydaje się każdemu kto ma pozwolenie podstawowe i zda egzamin kompetencyjny. zatem każdy kto dzisiaj ma pozwolenie np. sportowe, aby nosić broń, będzie musiał zdać test kompetencyjny

   • PK

    no właśnie

    a dziś może nosić

    ale jak ROMB polepszy, to musi się czołgać przed X instytucjami, żeby robić to, co teraz może robić bez przeszkód

   • Piotr Sikorski

    Skoro ten zapis jest niepotrzebny to usuńmy go z 56.3 i będzie całkowita jasność.

    • P

     jak dla mnie, to niech lepiej tą rozszerzoną zrobią mniej upierdliwą

     bo ona jest po tych małych kroczkach dużo bardziej upierdliwa do utrzymania, niż dzisiaj osobista

    • adam

     Albo dajmy osobom z pozwoleniem broni do ochrony osobistej od razu pozwolenie rozszerzone, a dla sportowców czy kolekcjonerów dajmy tą klauzulę, że po zdaniu egzaminu kompetencyjnego też będą mieli pozwolenie rozszerzone, i będzie git!
     Przecież już teraz ci co mogą ją nosić do ochrony osobistej byli by jej pozbawieni. Tym samym zostały by im odebrane prawa wynikające z poprzedniej decyzji administracyjnej.

   • Bartosz Skowroński

    Ja bym się zastanowił czy osobą które maja do ochrony mienia/osób/osobistej nie dać rocznego czasu na egzamin (w końcu pare tych osób jest) albo ustawa wchodzi w życie w ciagu 6 miesięcy a egzamin honorowany od dnia opublikowania ustawy wiec mając jeszcze pozwolenie na starych zasadach można egzamin zdać do nowej (która zacznie obowiązywać za 6miesiecy)

 • Daniel Małysz

  “7) zaburzenia nawyków i popędów; ” Czyli np: chory na impotencję … nie może mieć broni ?

  • P

   Wystarczy, że ktoś się przyzna u psychologa, że chce broń do obrony własnej i psycholog mu może wpisać psychozy.

  • Piotr Sikorski

   Impotencję raczej można opisać że “chce ale nie może” więc popęd niekoniecznie jest tu zaburzony.

   • Daniel Małysz

    No a jak nie chce ? To chyba wolna wola człowieka czy chce uprawiać seks czy nie. No sorry, ale ten zapis jest naprawdę bez sensu.

    • Piotr Sikorski

     Zaburzenia popędu to nie kwestia chce czy nie chce tylko z kim/czym chce. Zaburzeniem popędu jest np. pedofilia. Ale fakt, że zapis jest śliski i można podpiąć pod to wiele rzeczy w zależności na czym się badający będzie opierał. Wytyczne WHO w tych kwestiach też dość dynamicznie się zmieniają pod wpływem poprawności politycznej.

     • Daniel Małysz

      Wywalić ten bzdurny zapis, albo go doprecyzować.

     • P

      prezes nakazał wysyłać uwagi meilem

      pewnie ma to związek z tym, że ostatnio wszystkie osoby zgłaszające uwagi prezes publicznie wyzywał i traktował jak idiotów

      na skrzynce meilowej nie będzie tego tak widać 🙂

     • Andrzej Turczyn

      nie nakazał, a poprosił

     • P

      też mnie to zdziwiło pamiętając formę poprzednich artykułów

     • Marcin

      Nie idziecie z duchem postępowego czasu. Amerykanie zaczynają robić z pedofilią to samo co jakiś czas temu zrobili z homoseksualizmem:
      http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/743154,amerykanskie-stowarzyszenie-psychologiczne-sklasyfikowalo-pedofilie-jako-orientacje-seksualna.html

     • Uwolnic_Bron

      Jednostkowy przypadek wiosny nie czyni.
      Prawda o dzisiejszej poprawności politycznej jest zgoła odmienna: mainstream z powodzeniem manipuluje ludźmi, nazywając pedofilią także to, co nie ma z nią zupełnie nic wspólnego.
      Używanie słów “pedofil”, “pedofilia” ma na celu wywołanie określonych (bardzo negatywnych) emocji w odbiorcy przekazu, dlatego tak często i tak chętnie jest nadużywane.
      Cel takiego działania jest prosty: podniesienie tzw. “wieku przyzwolenia” najbardziej, jak to tylko możliwe, ale co najmniej do 18 r.ż. Te działania zapoczątkowały amerykańskie feministki na przełomie XIX i XX wieku, i od tamtej pory udaje im się uzyskać coraz więcej, gdyż każdy polityk boi się powiedzieć jasno jaka jest prawda o urojonej pedofilii, ze strachu przed nazwaniem jego samego pedofilem.

      Prawdziwa pedofilia, czyli pociąg seksualny do osób przed okresem dojrzewania (dzieci), to temat zupełnie inny.

  • Andrzej Turczyn

   impotencja to zaburzenie popędu ? jestem przekonany, że o coś zupełnie innego idzie, ale to do oceny medyków.

   • Daniel Małysz

    A ja na przykład nie. I tak samo może ocenić to ktoś inny. Właśnie takich rzeczy należy się w tym projekcie ustrzec za wszelką cenę. To z resztą największa bolączka polskiego prawa – nieprecyzyjne zapisy. I tak potem się kończy że np: w jednej skarbówce coś jest przestępstwem, 100 km obok … nie jest.

   • X

    Czyli teraz będzie nowa opcja dla uznaniowości medycznej?

    A jeśli ja jestem hetero i lubię tylko hetero, a psycholog będzie fanem Wurst?

    Ten program to robicie w końcu za pieniądze strzelców, ale czy robicie go dla strzelców, czy dla polityków?

 • tomek

  całkowicie do dupy. teraz bede zdawał egzamin na bron kolekcjonerską. w tym celu musze wystrzelac jakies tam wyniki. po wprowadzeniu zmian byłbym posiadaczem pozwolenia podstawowego i aby je rozszerzyc znowu miałbym płacic za powtórny egzamin? posrało chyba kogos….

  • Andrzej Turczyn

   mam przekonanie, że powinien Pan przeczytać wszystko jeszcze raz. niczego Pan nie zrozumiał, bo tego co Pan pisze w tym co napisałem i w projekcie nie ma.

  • Pawel o

   Panowie a Co z kategorią broni do celow pamiatkowych, co sie stanie z posiadaczami takiej broni po wejściu takiej “nowej” ustawy??? Co z osobami ktore uzyskają bron w spadku lub jako darowizna albo wyróżnienia, gdzie jest w ” nowej ” ustawie ta kategoria pozwolenia??? Pozdrawiam

   • Andrzej Turczyn

    nie ma kategorii broni co celu

 • hilevel 9

  Jak można zabronić przenosić broń palną niezaładowana lub kilka sztuk broni??? A w razie napaści to płakać czy rzucać skarpetami? Może poprostu oddać broń i amunicję? Sorry, ale brakuje mi tu trochę rozsądku. Zawsze strzelec powinien miec przy sobie jedną sztukę zaladowanej broni w kaburze przy sobie!!!

  • Andrzej Turczyn

   można zrobić pozwolenie rozszerzone, bo to bardzo proste pozwolenie do uzyskania. tylko egzamin ze strzelania

   • hilevel 9

    Ale badania i egzamin co 5 lat?

    • Andrzej Turczyn

     egzamin co 5 lat, badania nie

 • adam

  Mam proste i szybkie pytanie:
  Czy w Państwa projekcie służby mundurowe dalej są zwolnione z egzaminów i badań? Czy w takim razie przejście z pozwolenia kolekcjonerskiego na rozszerzone będzie proste i łatwe? (Jedynie złożenie wniosku)?

  pzdr
  adam

  • Andrzej Turczyn

   nie ma zwolnień dla służb mundurowych. wymogi dla wszystkich jednakowe, niższe i jednakowe, to najlepsza droga

   • adam

    OK, dziękuję za szybką odpowiedź. Choć nie zgadzam się z powyższym…
    W takim razie będę dalej naciskał na zmianę 5 letniego okresu obowiązywania pozwolenia rozszerzonego. A w zasadzie na wykreślenie tego zapisu. Normy UE nie nakazują nam tego wprowadzać.
    Więc po co one..?

    • Andrzej Turczyn

     to nic strasznego. proszę nie patrzeć przez pryzmat własnej sytuacji, a przez pryzmat ogółu. z punktu widzenia ogólnego to dobre i wygodne i zapewniające standard. oczywiście na początek dolegliwe dla niektórych, ale nie ta bardzo aby nie do pokonania

 • Pawel O

  Panowie a Co z kategorią broni do celow pamiatkowych, co sie stanie z posiadaczami takiej broni po wejściu takiej “nowej” ustawy??? Co z osobami ktore uzyskają bron w spadku lub jako darowizna albo wyróżnienia, gdzie jest w ” nowej ” ustawie ta kategoria pozwolenia??? Pozdrawiam

  • Andrzej Turczyn

   w ustawie nie ma broni do celu, jak kto che mieć broń może np. podać cel kolekcjonerski, ale uwagę wysłałem do autora

 • adam

  Czy będzie trzeba wpisywać “ręcznie” ważny powód, czy będzie on do wyboru, do odhaczenia we wniosku. Pytam, bo przy wpisywaniu ręcznym, “od czapy”, zawsze WPA może nam odmówić, twierdząc, że powód nie jest zbyt bardzo ważny.

  • Andrzej Turczyn

   trzeba będzie złożyć oświadczenie woli o istnieniu zamiaru, może formularz, może napisane na kartce, ale z całą pewnością żadnego uzasadnienia to juz nie będzie i przekonywania, że zamiast jest obiektywny i udowodniony, dość milicyjnemu bełkotowi

   • adam

    To proszę to tak prawnie skonstruować, że WPA, w zasadzie niezależnie co się wpisze, nie będzie mógł odmówić wydania pozwolenia. Żeby w zapisach ustawy nie było cienia wątpliwości na interpretację, a co za tym idzie na uznaniowość.

    proszę też jeszcze raz zastanowić się nad zniesienie zapisu o 5 letnim okresie obowiązywania pozwolenia rozszerzonego. A co w przypadku jak nie przystąpię po 5 latach do egzaminu to tracę całkowicie pozwolenie, czy tylko przechodzi ono na podstawowe?

    • Bartosz Skowroński

     jak po 5 latach nie zdasz egzaminu rozszerzonego będziesz miał pozwolenie podstawowe (czyli to samo tylko bez noszenia)

 • R

  1. Bardzo bym prosił o uszczegółowienie zasad przechowywania broni. W art 23 ust 2 napisane jest o kasetach przymocowanych do podłoża i szafach specjalistycznych – znowu zacznie się dyskusja i różne interpretacje, czy te szafy to muszą być przymocowane, czy nie.
  2. art 23 ust 3 – dotychczas mogłem sobie broń czarnoprochową powiesić na ścianie – teraz tego nie będę mógł zrobić, bo mieszkają ze mną osoby poniżej 21 roku życia. Dlaczego tak ma być, że będę musiał kombinować…
  3. Art 24 ust 1. Teraz bez problemu kupuję broń, na którą nie potrzeba pozwolenia przez internet i dostaję to pocztą. Jaki jest powód na zakaz przesyłania takiej broni (chodzi głównie o czarnoprochowce). Nawet w tej chwili broń bez pozwolenia jest wyłączona spod restrykcji rozporządzenia o przesyłaniu broni…
  Dlaczego nie można by stworzyć przepisów na wzór niemieckich o przesyłce broni – tylko zabrania się przesyłania całkowicie?

  Są to nurtujące mnie problemy, które będą naprawdę utrudniać życie strzelcom…

 • Krzysztof Jankowski

  Art. 3.1 – definicje – pomieszane – dlaczego definicja broni krótkiej nie sąsiaduje z definicją broni długiej? Odnosi się też do innych definicji.
  broń długa?

  Art. 7.2 (kategoria B)
  4) długą CZ przenieść do 7.3 (kat. C)
  Art. 7.3 (kat. C)
  4) pneumatyczna do 7.4 (kat. D)
  7) odprzodową do 7.4

  Art. 9. 1. Nie wymaga się posiadania pozwolenia na broń w wypadku używania jej na terenie strzelnicy, pod bezpośrednim nadzorem osoby prowadzącej strzelanie.

  Czyli można kupić i trzymać na strzelnicy nie wynosząc jej stamtąd nie mając pozwolenia?

  Noszenie broni – znaczny krok wstecz. Zdecydowanie negatywna ocena.

  2. Broń i amunicję, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, przechowuje się w metalowych kasetach umocowanych trwale do podłoża w sposób uniemożliwiający odłączenie bez podjęcia specjalistycznych czynności, lub w specjalistycznych szafach do przechowywania broni.

  Powinno być “do podłoża lub innego trwałego elementu konstrukcyjnego budynku” lub “do podłoża lub ściany”. Bywają budynki z drewnianym stropem. Metalowa kaseta dowolnego typu?

  Art. 25.1 – Ciąg dalszy traktowania Polaków jak idiotów. Ten sam Polak wyjeżdżając tam, gdzie nie ma problemu z dostępem do broni – nie musi być odwiedzany, ale w Polsce muszę godzić się na wizyty Policji, kontroli z Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Celnego – żyjemy w cholernym państwie policyjnym!

  Art. 25.2 – Uznaniowość. Czy zakurzona szafa to rażąca nieprawidłowość?

  Art. 43.1 – a nie może ten sam minister zezwolić na noszenie broni? Tylko zakazywanie i zakazywanie? Oczywiście w “uzasadnionych przypadkach”. Uznaniowość.

  • Andrzej Turczyn

   uwagi przekazuję wyłącznie te przekazane drogą email

 • anonim/9mm

  Ja mam tylko jedno pytanie do najnowszej ustawy. Chodzi mi o ILOŚĆ jednostek broni. Możliwe, że coś przeoczyłem, ale jeśli nie, to :
  1. Jeżeli pozwolenie podstawowe/rozszerzone pozwala na posiadanie nielimitowanej ilości jednostek broni, to proszę to jasno i konkretnie zapisać w ustawie!
  2. Jeżeli pozwolenie podstawowe/rozszerzone pozwala na posiadanie takiej ilości jednostek broni, jaką nam przyzna organ, to proponuję wprowadzenie MINIMALNEJ ilości jednostek broni, na jaką organ nam MUSI wydać pozwolenie. Minimalna ilość może zależeć od celu, np.:
  – osobistej/miru: min. 2
  – sportowej: min. 10
  – myśliwskiej: min. 5

  Oczywiście ilość można przedyskutować z każdą z grup…

  • adam

   W myśl projektu nie ma czegoś takiego jak ilość broni na jaką dostaje się pozwolenie. Teoretycznie więc możesz na jedno pozwolenie kupić sobie mln. sztuk broni. A co, kto bogatemu zabroni!!!

 • Marcin Fliszkiewicz

  ” Skierowanie aktu oskarżenia o opisany rodzaj przestępstwa, będzie wyłączał możliwość uzyskania pozwolenia na broń do czasu zakończenia postępowania w przypadku wyroku uniewinniającego. Jakkolwiek jest to przełamanie zasady domniemania niewinności, to taki zabieg jest niezbędny i celowy.” że co???

  “Uzasadnionym powodem posiadania broni jest zamiar 1) uprawiania łowiectwa; 2) uprawiania sportów o charakterze strzeleckim, w tym rekreacyjnie; 3) czynnego udziału w organizacji o charakterze proobronnym; 4) kolekcjonowania broni; 5) posiadania broni do ochrony miru domowego; 6) brania udziału w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym; 7) posiadania broni do samoobrony; 8) posiadania broni w celach doskonalenia umiejętności zawodowych; 9) używania broni w celach sygnalizacyjnych; 10) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Zamiar ten dowodziło się będzie przez złożenie stosownego oświadczenia woli, w formie pisemnej (art. 13 ust. 2 projektu). Projektowana regulacja w sposób definitywny obiektywizuje kryteria wydawania pozwolenia na broń.” Wymaga zmiany przynajmniej kilku ustaw w tym KK i ustawy o ochronie przyrody. Wymagałoby również wypowiedzenia Konwencji o ochronie przyrody.

 • Bartosz Trojan

  Pochwalam, spac nie moge z powodu tych przepisow i odbierania broni samopowtarzalnej, krotkiej i dlugiej, rejestrowania
  replik asg, wiatrowek tylko dla tego ze sa podobne do bojowych samoczynnych egzeplarzy, nikt przy zdrowych zmyslach z legalnie posiadanej broni nie bedzie atakowal ludzi!!!! Od miesiaca nie sypiam’ ciagle rozmyslam na ten temat’ napisalem do Pana Trybuna o mozliwosc wytoczenia pozwu zbiorowego przeciw p. Bienkowskiej za krzywdzace slowa wypowiedzian na antenie przeciw nam kolekcjonerom, sportowca, ochroniarza, mysliwym – prywatnym osobom z uprawnieniami wydanymi przez organy RP, zostalismy zaszuflatkowani jako bandyci i w chwili obecnej czuje sie tak jak to bym ja byl jakims terrorysta, ktory gwaltem odbiera zycie niewinnym ludzia, czy tak ma sie skonczyc historia wlasciwie kazdej czerwonej legitymacji w Polsce – obciete rogi i pieczec- ‘zlozono do depozytu w celu utylizacji jebnostki broni’ nie o takiej Polsce marzyl moj dziadek……

 • Marek Piszczatowski

  Panie Andrzeju, a co z bronią gazową? Czy dalej ma być reglamentowana, czy w końcu doczekamy się sytuacji jak w Czechach, czy Słowacji?;)

 • Piotr L

  po zapoznaniu się z materiałem, proszę o odpowiedź na 2 pytania.
  1. Co mi daje i czy w czymś pomaga to że mam legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni “B” (ochrona bezpieczeństwa innych osób, oraz mienia)?
  Taką legitymacje dostałem jak zrobiłem POF II
  2. Czy w tej sytuacji warto dalej się starać o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?
  Papiery już są w WPA i jak ogarnę ustawę o broni, to odwieszam zawieszone postępowanie i czekam na egzamin

  • Andrzej Turczyn

   to co pisałem powyżej to projekt, którego nie ma w sejmie. nijak to się ma do dzisiejszych postepowań.

 • Pingback: W sobotni wieczór kilka słów o projekcie ustway. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Dzisiaj kilka słów o pozwoleniach na broń, o sporcie strzeleckim i o Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Pozwolenia na broń w Finlandii bez wizyty na policji i testów - projekt polskiej ustawy o broni i amunicji idzie w tym kierunku | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Pozwolenie rozszerzone i egzamin kompetencyjny, w projekcie ustawy o broni i amunicji. | Andrzej Turczyn()