W Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie obowiązującej ustawy o broni i amunicji

Pani poseł Anna Siarkowska zawiadomiła na Twitter o złożeniu w dniu 31.10.2017 r. projektu o zmianie ustawy o broni i amunicji, którego będzie sprawozdawcą.

Na serwerze sejmowym projektu jeszcze nie ma, ale pani poseł była tak uprzejma, że udostępniła mi treść. Aby łatwiejsze było zrozumienie tego co niesie ze sobą projekt, nałożyłem proponowane zmiany na dotychczasową treść ustawy. Oto przepisy ustawy o broni i amunicji, uwzględniające zmiany proponowane w projekcie.

 

art. 4. 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

1a) broń szkolną;

2) broń pneumatyczną;

3) miotacze gazu obezwładniającego;

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (…)

Art. 7b. W rozumieniu ustawy broń szkolną stanowi broń lufowa wyprodukowana w celach szkoleniowych w sposób uniemożliwiający oddanie strzału oraz przekrój broni lufowej, pozbawiony możliwości oddania strzału i przeznaczony do celów szkoleniowych.

Art. 9. 1 Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

2. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

2a. Broń szkolną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni szkolnej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

art. 10. 4 Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1) do celów ochrony osobistej:

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:

a) broni, o której mowa w pkt 1,

b) pistoletów sygnałowych,

c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

4) do celów sportowych – broni palnej:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c) gładkolufowej,

d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1-4;

6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1-6.

4a. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania tłumika huku do broni wskazanej w tym pozwoleniu.

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;

3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;

4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.

6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;

2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu, z zastrzeżeniem ust. 6a i 6b;

3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

6a. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1‑3, a także organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy również:

1) stowarzyszeń wskazanym w art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ‑ Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),

2) szkół

‑ które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji szkolenia obronnego.

Art. 10b. 1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.

Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.

2a. Polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tworzy centralny zestaw potań egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzaminu wskazanego w ust. 2. Zestaw pytań egzaminacyjnych jest udostępniany do wiadomości publicznej.

Art. 13.  3. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych, karty rejestracyjnej broni szkolnej oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej, o których mowa w art. 9 ust. 1-4.

5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych, broni szkolnej oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni.

6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni szkolnej nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat.

9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, broni szkolnej albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych – Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji. Przepis art. 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 14a. 1. Tłumik huku można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia tłumika huku.

2. Nabywca tłumika huku jest obowiązany zarejestrować go w ciągu 10 dni od dnia nabycia.

3. Rejestracji tłumika huku dokonuje się na podstawie dowodu nabycia tłumika huku.

4. Rejestracji tłumika huku dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń.

5. Zarejestrowanie tłumika huku potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni.

Art. 16.  1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

1a. Komendant Główny Policji tworzy centralny zestaw pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzaminu, o którym mowa w ust. 1. Zestaw pytań egzaminacyjnych jest udostępniany do wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Art. 17. 1. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;

2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

3) obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;

4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w art. 32.

6) obowiązek rejestracji tłumika huku, o którym mowa w art 14a ust. 2.

art. 18. 5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5;

3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32;

5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38;

6) zasady, o której mowa w art. 45;

7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

8) obowiązku rejestracji tłumika huku, o którym mowa w art 14a ust. 2.

Art. 29. 1. Świadectwo broni może być wydane:

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony, z zastrzeżeniem ust. 2;

2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ‑ 3, oraz  stowarzyszeniom wskazanym w art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ‑ Prawo o stowarzyszeniach, które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji szkolenia obronnego, w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich, a także organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

4. Podmioty wskazane w ust. 2 oraz szkoły, które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji szkolenia obronnego, po uzyskaniu świadectwa broni, mogą nabywać amunicję wskazaną w art. 10 ust. 6 pkt 2.

Art. 30. 1. Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

1c. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy członków stowarzyszeń, o których mowa w art. 29 ust. 2,  podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania szkoleń i realizacji ćwiczeń strzeleckich.

Art. 45. 1. Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.

2. Broń palna wyposażona w tłumik huku może być używana tylko na strzelnicach i wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.


Moim zdaniem projekt nie niesie żadnej istotnej czy przełomowej zmiany dla posiadaczy i zainteresowanych posiadaniem broni palnej, poza umożliwieniem posiadania tłumika huku i koniecznością upublicznienia pytań przez PZSS do egzaminu na patent oraz pytań na egzamin policyjny.

Projektowane zapisy o tłumikach są zmianą, która przecina wątpliwości związane z tłumikami, o których wielokrotnie pisałem. Obecne przepisy są zupełnie źle napisane. Mogę stwierdzić nawet, że projektowana zmiana mi się podoba. W projekcie nowej ustawy o broni i amunicji, który znajduje się w Sejmie, sprawa jest jeszcze lepiej uregulowana. A przy okazji, skoro tłumi ma być rejestrowany w ciągu 10 dni, to może warto zmienić ogólną zasadę i wprowadzić taki termin także dla rejestracji broni palnej?!

Co do zestawu pytań, które ma opublikować PZSS szczerze pisząc nie mam zdania. Lepsze moim zdaniem byłoby skreślenie art. 10b z ustawy o broni i amunicji, niż jego uszczegóławianie. Jednoznacznie pozytywną zmianą jest konieczność opublikowania zestawu policyjnych pytań na egzamin w trybie art. 16 ust. 1 ustawy. To realizacja postulatu środowisk strzeleckich, chociaż moim zdaniem nieco lepiej jest to uregulowane w projektowanej nowej ustawie o broni i amunicji.

Wszystkie pozostałe zmiany dla posiadaczy broni palnej i osób zainteresowanych posiadaniem broni palnej w oparciu o pozwolenie na broń, nie mają znaczenia.

Niewątpliwie pozytywną zmianą będzie możliwość uzyskania świadectwa broni na karabinki samoczynne przez organizacje proobronne. To dobry kierunek. Osoby dopuszczone do posiadania broni, czyli w istocie osoby spełniające kryteria uzyskania pozwolenia na broń, członkowie organizacji proobronnych, będą mogli wreszcie bez kombinowania na różne patenty, ćwiczyć z bronią samoczynną. Coś mi się zdaje, że ta zmiana jest naprawdę doniosła i będzie sprzyjała tworzeniu powszechnej obrony terytorialnej…

Jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę. W związku ze złożeniem projektu ustawy o zmianie obowiązującej ustawy o broni i amunicji można mieć nadzieje i obawy.

Nadzieje takie, że przy okazji procedowania projektu może coś jeszcze będzie można zmienić w zakresie posiadania broni palnej w oparciu o pozwolenie na broń palną w obowiązującej wciąż postkomuszej ustawie. Można by przy okazji tego projektu kilka drobnych spraw uporządkować, poprawić. Doświadczenie funkcjonowanie ustawy po nowelizacji z 2011 roku mamy ogromne, a postulaty zmian od dawana przemyślane. Może pani poseł sprawozdawca się zainteresuje. Oświadczam, że stosowny projekt jest już przygotowany 🙂

Można mieć też w związku z tym projektem obawy. Poseł sprawozdawca Bartosz Józwiak już zaprezentował je na Twitter:

Gdyby omawiany projekt zablokował w jakiś sposób projekt nowej ustawy o broni i amunicji, byłby to rzeczywiście dramat i katastrofa zarazem. Okazałoby się, że za sprawą projektu nie niosącego niczego istotnego dla posiadania broni palnej przez Polaków, wykolejona zostałaby ustawa niosąca fundamentalne i jednoznacznie pozytywnie zmiany. Nie wiem czy te projekty będą miały wpływ na siebie, pan poseł Józwiak może przedwcześnie wyraża obawy. Nie wiem tego, formalnie moim zdaniem nie ma powodu, aby praca nad jednym blokowała drugi.

Oby nie było to faktem, oby zmiana obecnej złej ustawy nie zablokowała projektu nowej ustawy o broni i amunicji. Liczę bardzo, że pani poseł sprawozdawca o brak takiej kolizji będzie dbała, tym bardziej, że przecież i pani poseł Annie Siarkowskiej bardzo zależało na skierowaniu do pierwszego czytania projektu nowej ustawy o broni i amunicji.

 

Tłumik dźwięku w projekcie ustawy o broni amunicji.

Obowiązuje zakaz sprzedaży tłumików huku… ale można je posiadać.

Policja ujawnia gwint na końcu lufy, co wywołuje obawę i stan wyższej konieczności, czyli o tym jak doszło do zapobieżenia zagrożenia dobra interesu publicznego.

 • DjAbra

  czyli ci co teraz mają CP bez zbędnych kwitów będą musieli oddać sprzęt? takiego – bank ziemski :/

  • Grzegorz Karwot

   Dlaczego? W tematyce CP z tego co widzę nic się nie zmieniło, w artykule przedstawione są zmiany odnośnie obecnie obowiązującej ustawy. Teraz trzeba też pozwolenia na broń zasilaną tylko i wyłącznie prochem czarnym. Wyjątkiem jest broń rozdzielnego ładowania wyprodukowana przed 1885 i jej repliki, na te nie trzeba pozwolenia.

   • DjAbra

    mam nadzieję że się nie mylisz… bo ten zapis o historycznej ślepej do rekonstrukcji mnie zmylił 🙁

 • Łukasz Białas (CZŁOWIEK ŁUKASZ

  Czy według tego projektu osoby prywatne także będą mogły posiadać broń samoczynną? Czy wymagania się zmienią? Chyba nie zrozumiałem tego stuprocentowo…

 • Jot Zet

  to jest kolejny bubel…pomijam inne wątki ale kolejna broń na pozwolenie…szkolna toż to wszystkie zabawki militarne są taką bronią, strzelać z niej nie można ale jest groźna i wymagane są na nią kwity to absurd, po co rejestrować coś z czego nie można zrobić krzywdy, nie zostawi to to żadnej łuski po sobie…jak z mydła wystrugam pistolet to jestem nielegalny….

  • Mamako

   Pewnie dlatego, że wg. bieżącej ustawy każda istotna część broni uważa się za broń, a ta szkoleniowa będzie posiadać takie części.

   Coś mi mówi, że ta poprawka ma dać żołnierzom WOT możliwość posiadania w domu broni palnej, ale tej “szkoleniowej”.

   • bmp

    Byłby to “znaczny” postęp w stosunku do ćwiczeń na komputerowym symulatorze strzelania 🙂

 • Bartosz Alchimowicz

  Od pewnego czasu zastanawiam się czy aby gorzej nie będzie. Większym problemem obecnie będzie wdrożenie tych unijnych kocopołów w życie. Znając życie rząd wdroży wszystko gładko i dojdzie nam kolejna sterta papierów do wypełniania. Ehhh. Czy da się to jakoś obejść/nie wdrażać?

  • Krzysztof Jabłoński

   Tak, ale nie z obecnym rządem.

 • Ja

  Czyli jak dobrze się doczytuje tłumiki będą mogli zakupić posiadacze pozwolenia do celów ochrony osób lub mienia a ich u nas taaaak dużo 😀 chyba że się mylę i ktoś mnie poprawi

 • Sylwa

  Genialne- podpuścić Kukiza żeby pchał “kontrowersyjną” ustawę, postraszyć czarnoprochowców rejestracją, kluby utratą chleba a szaraków masakrami i obserwować jak wszyscy skaczą sobie do gardeł z pierwszego rzędu a potem olać wszystkich i robić swoją nowelizację… na którą już nikt złego słowa nie powie. Divida et impera.

  • tokkotai

   Tylko ta nowelizacja to jest pudrowanie syfa pudrem. Cały czas wszystko po staremu czyli kupa kasy psu w dupę ( tzn. postkomuchom w bandziochy).

   • Sylwa

    Właśnie o tym mówię: taka syfna nowela przejdzie, bo wszystkie stanowiska oporu dostały po twarzy, albo po słupkach. Z politycznego punktu widzenia cała szopka to majstersztyk- dowalić wszystkim, nie zmienić absolutnie nic a ferment utrzyma się jeszcze długo. Z punktu widzenia obywatela to zwykłe sk…….wo.

 • Bruum

  Mi osobiście zależałoby na podniesieniu granicy kalibru broni “sportowej” do 13mm.

  • Mamako

   Mi też na tym zależy, tylko o ten jeden minimetr :). I już .50 BMG w zasięgu ręki. No, o ile pieniądze pozwolą.

 • Podrick

  W Nowym Jorku był atak terrorystyczny, zamachowiec krzyczał Allahu Akbar:
  http://edition.cnn.com/2017/10/31/us/new-york-shots-fired/index.html

  Lewacy w Polsce znów będą straszyć ludzi bronią.
  Niestety PiS ma swój projekt zmian w UOBiA i najprawdopodobniej będą go faworyzować kosztem projektu ROMB/Kukiz, mimo iż jest gorszy i nie implementuje nowej dyrektywy EU.

  • Koleżka Śniegowy

   Może nie będzie tak źle.. Uchwalą sobie to coś dla Antoniego a potem przepiszą o tej broni szkolnej do projektu Kukiza i jakoś to będzie.

 • norfonde

  MON widząc tempo zmiany UoBiA proponuje zmiany ułatwiające funkcjonowanie OT już od 1 stycznia. Jest tego więcej i można powiedzieć, że atrakcyjnym rykoszetem dostaną również cywilni posiadacze broni. Nabrałem ostatnio przekonania, że w MON są ludzie, którzy widzą potrzebę zmian i po prostu robią. Problemem może stać się MSWiA, gdzie nie robi się pracy, a robi się “polytykie”.

  • Wincenty Caligari

   Jakieś źródła?

   • norfonde

    – biuro poselskie w/w Pani poseł – toporny i zdawkowy kontakt
    – Stowarzyszenie Obrona Narodowa, swoją drogą w którego zarządzie jest/była poseł Siarkowska z tego co pamiętam, można powiedzieć, że “główni odpowiedzialni” za pomysły dot. OT,
    – Sekretarz Stanu M. Dworczyk – kontakt do biura masz na stronie internetowej MON – tu niestety lakoniczne info.

    Takie są moje źródła.

    Co z tego będzie zobaczymy…

    • Wincenty Caligari

     Na czym ten projekt miałby polegać? Co dobrego wprowadza dla ludzi, nie chcących się angażować w kółka militarne a zainteresowanych bronią palną jako taką? Co z kolei pogarsza?

 • Pawel W

  Pamięta Pan o tych, co chcą WBP, ale o innych już nie.
  1. czym się różni broń szkoleniowa od atrapy broni?
  2. Czy, zgodnie z art.4.1 podpunkt 4, bronią będziemy nazywali młotki, siekiery i inne narzędzia, oraz samochody? Zbyt ogólnie. Pięściami też można zrobić krzywdę.
  3. czy zgodnie z zaznaczoną zmianą “2. Broń palna wyposażona w tłumik huku może być używana tylko na strzelnicach i wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.” znaczy, że tę niewyposażoną w tłumik huku można będzie używać poza strzelnicą? Nie mam na myśli myśliwych, którzy już mogą sobie chodzić po otwartym terenie i strzelać nie mając żadnych kulochwytów ani oznaczenia, że tu się strzela.
  4. Czy zgodnie z art.45 pkt.1 raczkujące, ale zdobywające coraz większą popularność łucznictwo zostanie zesłane na licencjonowane strzelnice?

  • Jot Zet

   Proce. Pozostaną proce bez ograniczeń lub tylko te których naciąg nie pozwala na migotanie kamieni cięższych niż 11.12456g a posiadanie kamieni cięższych to wykroczenie a procy większej przestępstwo….. Qrcze mogę napisać projekt….

 • JA

  Szkoda, że myśliwym nie wolno będzie z tłumików korzystać podczas polowania.

 • Bartek Zaworski

  Będzie jak w 2011 roku pewnie. https://www.youtube.com/watch?v=wU12ByRbRcU
  Dwóch projektów procedować nie można, więc utniemy projekt nowej ustawy, i znowu pokroimy starą ustawę.

 • KBPol

  Mam bardzo ale to bardzo mieszane uczucia z przewagą tych negatywnych.

  Pierwsza sprawa, poseł sprawozdawca czyli Anna Maria Siarkowska. Odnoszę wrażenie że została ona z premedytacją w to wrobiona. Wrobiona aby zajęła się tym, czym chciała się zająć wyrażając to dobitnie i dwukrotnie w Gościu Wiadomości w TVP1/TVP Info kilka tygodni temu (mam to gdzieś nagrane zresztą) oznajmiając przejście do obozu władzy. I obawiam się, że pewnie ona sama nie do końca rozumie co i jak niewiele zarazem te proponowane zmiany oznaczają. Pani Mario, Pani nie idzie tą drogą!

  Druga sprawa już odnosząc się do samych zmian To co mnie najbardziej zainteresowało to centralny zestaw (a właściwie dwa osobne zestawy) pytań egzaminacyjnych. Pierwsze wrażenie: tak, to jest to co warto wprowadzić. Ale już chwila refleksji i… ręce opadają. Bo co z tego że będzie publicznie dostępny ten zestaw, jak z jednej strony nie będzie on w żaden sposób określony (konkretną lub maksymalną) ilością pytań. Czyli zarówno PZSS jak i Policja będzie mogła wrzucić do niego wszystkie pytania egzaminacyjne od „powstania świata”?! Czyli tych pytań będzie np. 579 w jednym i 964 w drugim. Czy to w jakikolwiek sposób ułatwi przygotowanie do egzaminu?! Oczywiście, że nie. Raczej utrudni. Poza tym nie ma nic odnośnie odpowiedzi. Czyli zarówno PZSS jak i, w szczególności, Policja będą mogły dowolnie układać na każdy egzamin odpowiedzi na każde pytanie, różniące się jedynie szykiem zdania czy obecnością lub brakiem przecinka. I oczywiście ten przecinek lub jego brak będzie wpływał na poprawność odpowiedzi. A wszystko to aby było tak jak było. Czyli jak nie chcemy (Policja) normalnego/większego dostępu do broni to i nie będzie. I żaden centralny zestaw pytań tego nie zmieni.

 • Bartek Zaworski

  Można jeszcze dodać stare powiedzenie:
  “Bardzo dużo musi się zmienić, by wszystko zostało tak jak jest”

 • radekgo

  I tak tłlumik stanie sie istotnym elemetem broni bez bycia istotnym elemętem broni konkretnego zapisu w ustawie. Pluszaka i poduszkę trzeba będzie rejestrować ot co do du… ta zmiana.

 • Michał Habdas

  Ktoś mi powie jak mam rozumieć pojęcie “broń szkolna”?

  • Pawel W

   To taka, która różni się od atrapy, tak jak kij bejsbolowy różni się od narzędzia przypominającego kij bejsbolowy 😉

 • Pingback: Terytorialsi powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni w oparciu o pozwolenia na broń | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Policjanci sami przyznają, że nie potrafią strzelać, proponuję zmiany, które odmienią ten stan | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Zmiany prawa do broni napotykają problemy przez unijne reguły, czy my jesteśmy państwem suwerennym? | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Na sejmowej komisji posłowie PiS odrzucili wszystkie społeczne poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Na sejmowej komisji posłowie PiS odrzucili wszystkie poprawki organizacji społecznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Każdy powód jest dobry aby manipulować Polakami w sprawie broni i przedstawiać "fakty alternatywne" czyli nieistniejące | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Ten projekt jednak szkodzi sprawie poszerzenia dostępu do broni palnej dla Polaków! | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: O tym jak ze stowarzyszenia sportowego lub kolekcjonerskiego uczynić organizację proobronną | Andrzej Turczyn()

 • Dariusz Krysiak

  A co z 9mm Pak….?