Przełomowy wyrok sądu administracyjnego, który rozprawia się ze wszystkimi naruszeniami prawa w sprawach o zatwierdzanie regulaminów strzelnic

Przedstawiam ważny wyrok sąd administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Istota poniższego wyroku zawiera się w następujących fragmentach wyjętych z uzasadnienia:

1.

(…) przedmiotem badania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy jest przedstawiony przez właściciela lub zarządcę strzelnicy regulamin, opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu powinna zatem zostać podjęta po analizie postanowień regulaminu i ocenie ich zgodności z regulaminem wzorcowym oraz wymogami zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze strzelnicy i osób przebywających na strzelnicy. Ustawa nie uzależnia zatwierdzenia regulaminu strzelnicy od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności od przedstawienia pozwolenia na budowę czy decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, jak twierdzą organy obu instancji w sprawie niniejszej.

 

2.

Kwestia, czy i jakiego rodzaju obiektem budowlanym jest strzelnica nie należy do zakresu badania w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.

 

3.

Nie jest także przedmiotem oceny w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy spełnienie wymogów ochrony środowiska, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic

 

4.

Nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia żądanie przedstawienia pozwolenia na budowę lub decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

 

5.

Skoro ustawa nie przewiduje już wydawania przez wójta decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, zbędne jest zamieszczanie tego postanowienia w regulaminie.

 

6.

Organ uwzględni również, że zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nie jest uzależnione od zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

III SA/Lu 216/17 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 15 listopada 2017 r.

III SA/Lu 216/17

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze skargi P. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (…) kwietnia 2017 r. nr (…) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia regulaminu strzelnicy sportowej

 1. uchyla zaskarżoną decyzję;
 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz P. W. kwotę (…) zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (…) kwietnia 2017 r., nr (…) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. (dalej: “organ II instancji” lub “organ odwoławczy”) utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy S. (dalej: “organ I instancji”) z dnia (…) marca 2017 r., nr (…) o odmowie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy sportowej o nazwie “(…)”.

Podstawę faktyczną powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:

W. (dalej jako “skarżący”) złożył wniosek o zatwierdzenie regulaminu otwartej strzelnicy sportowej. Do wniosku dołączył umowę dzierżawy działki nr 280/3, regulamin użytkowania strzelnicy “(…)” oraz plan strzelnicy.

Organ I instancji wezwał skarżącego do przedłożenia pozwolenia na budowę lub dowodu zgłoszenia budowy strzelnicy organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz decyzji o dopuszczeniu do użytkowania wyżej wymienionej strzelnicy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Decyzją z (…) marca 2017 r. organ I instancji odmówił zatwierdzenia regulaminu strzelnicy sportowej “(…)” w miejscowości S., gmina S. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/3.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że wnioskodawca nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia pozwolenia na budowę lub dowodu zgłoszenia budowy strzelnicy organowi architektoniczno-budowlanemu oraz decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

Decyzją z (…) kwietnia 2017 r. organ II instancji, po rozpoznaniu odwołania skarżącego, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że w myśl art. 47 ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839), dalej jako “ustawa o broni i amunicji”, zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po zmianie treści art. 47 ustawy o broni i amunicji przez art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), od dnia 11 lipca 2003 r. decyzja wydana przez właściwy organ na podstawie powyższego przepisu ogranicza się tylko do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, a więc nie obejmuje, jak poprzednio, również dopuszczenia do użytkowania. W ocenie organu, nie zwalnia to właściciela strzelnicy do uzyskania decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, wydawanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Na taki obowiązek wskazuje treść (ust. 3 pkt 2) wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, stanowiącego załącznik do rozporządzenia z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późn.), wydanego na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o broni i amunicji.

Zasadne jest, zdaniem SKO, aby organ, któremu przedłożono wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, najpierw poczynił ustalenia, czy obiekt, którego regulamin ma być zatwierdzony, rzeczywiście jest strzelnicą, tj. obiektem budowlanym wzniesionym zgodnie z przepisami prawa, przeznaczony do użytkowania jako strzelnica. Odnosząc się do niniejszej sprawy, organ stwierdził, że brak przedłożenia przez wnioskodawcę, pomimo wezwania przez organ I instancji, decyzji budowlanej oraz decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania wyklucza zatwierdzenie jej regulaminu.

Organ odwoławczy podkreślił, że istotą problemu było rozstrzygnięcie, czy przez strzelnicę, o której mowa w art. 47 ustaw o broni i amunicji należy rozumieć obiekt budowlany. Zadaniem organu była wykładnia art. 47 ustawy o broili i amunicji, który miał zastosować. Uznanie przez organ, że strzelnica jest tego rodzaju obiektem, który należy kwalifikować jako obiekt budowlany, stanowiło podstawę żądania, aby wnioskujący o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy (tj. szczególnego rodzaju zasad użytkowania obiektu, nieujętych w Prawie budowlanym) wykazał się posiadaniem stosownych dokumentów (np. pozwoleniem na budowę, dowodem zgłoszenia, pozwoleniem na użytkowanie), świadczących o tym, że ten konkretny obiekt jest w sposób legalny przeznaczony do użytkowania jako strzelnica.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślił, że złożony regulamin otwartej strzelnicy sportowej “(…)” organizowanej w miejscowości S., na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/3, jest w pełni zgodny z regulaminem wzorcowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 200 r.

Skarżący podniósł, że dla organizowanej przez niego strzelnicy wymagane jest wyłącznie zatwierdzenie regulaminu przez organ wykonawczy gminy. Wskazał, że w obecnym stanie prawnym – od ponad 13 lat – nie jest już wymagana decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania. Zmiana ta nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. – Wzorcowy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic. Wymóg umieszczenia na strzelnicy w widocznym miejscu decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania nadal figuruje w Rozdziale 1 pkt 3.2 regulaminu wzorcowego. Skarżący podniósł, że z uwagi na fakt, że przepis rozporządzenia jest sprzeczny z aktem prawnym wyższego rzędu jakim jest unormowanie ustawowe, decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania nie musi (i nie może) być – w praktyce – wywieszona na terenie strzelnicy, ponieważ decyzji takich nie wydaje się. Zachowując jednak daleko posuniętą ostrożność, skarżący umieścił również i takie postanowienie w regulaminie strzelnicy sportowej “(…)”.

Za nieznajdujące umocowania w przepisach prawa uznał skarżący działania organu związane z żądaniem załączenia do wniosku pozwolenia na budowę. Skarżący jeszcze raz podkreślił, że planowana strzelnica nie jest i nie będzie obiektem budowlanym, jak również nie jest i nie będzie tymczasowym obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 5, art. 29 ust. 1 pkt 12 lub art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

Skarżący zwrócił również uwagę, że większa część nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowym gruntem pozostaje w jego władaniu lub zaprzyjaźnionych sąsiadów i są to tereny zalesione albo rolne. Taka okoliczność dodatkowo potwierdza zasadność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, które nie naraża posiadaczy nieruchomości sąsiednich na jakiekolwiek niedogodności związane z sąsiedztwem strzelnicy.

Skarżący zarzucił organowi oparcie decyzji na ustaleniach, z którymi ustawa prawo o broni i amunicji nie wiąże jakichkolwiek skutków prawnych. Dla zatwierdzenia regulaminu otwartej strzelnicy nie jest wymagana zgoda właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Tymczasem organ I instancji opiera się w swoim rozstrzygnięciu na ustaleniach, że “sąsiedzi podmiotowej działki nie wyrażają zgody na zorganizowanie strzelnicy bojąc się o własne bezpieczeństwo”.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona.

Przedmiotem skargi jest decyzja odmawiająca zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.

Przepis art. 45 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839) stanowi, że broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Ustawa nie zawiera definicji strzelnicy i nie reguluje szczegółowo zasad organizowania i funkcjonowania strzelnic. W art. 46 ust. 1 zawarte jest jedynie postanowienie, że strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy (art. 46 ust. 2). Ustawa upoważniła ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem warunków korzystania ze strzelnicy oraz sposobu obchodzenia się z bronią i sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy. Wykonaniem powyższego upoważnienia jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 8, poz. 234 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia. Na podstawie regulaminu wzorcowego właściciel lub zarządca strzelnicy, obowiązany jest opracować regulamin strzelnicy, w którym może w szczególności określić dodatkowe warunki bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających na strzelnicy (§ 4 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 47 ustawy, zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Z powołanych przepisów wynika, że przedmiotem badania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy jest przedstawiony przez właściciela lub zarządcę strzelnicy regulamin, opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu powinna zatem zostać podjęta po analizie postanowień regulaminu i ocenie ich zgodności z regulaminem wzorcowym oraz wymogami zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze strzelnicy i osób przebywających na strzelnicy. Ustawa nie uzależnia zatwierdzenia regulaminu strzelnicy od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności od przedstawienia pozwolenia na budowę czy decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, jak twierdzą organy obu instancji w sprawie niniejszej.

Regulamin dotyczy strzelnicy jako obiektu przeznaczonego do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu). Kwestia, czy i jakiego rodzaju obiektem budowlanym jest strzelnica nie należy do zakresu badania w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Ocena, czy strzelnica jest obiektem budowlanym oraz czy spełnia wymogi dotyczące budowy i utrzymania obiektów budowlanych, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), należy do organów administracji architektoniczno – budowlanej i organów nadzoru budowlanego. Tylko ubocznie zauważyć należy, że skarżący twierdzi, że planowana przez niego strzelnica nie będzie obiektem budowlanym, ponieważ skarżący wykorzysta naturalne ukształtowanie terenu, a twierdzenia tego organ w żaden sposób nie podważył.

Nie jest także przedmiotem oceny w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy spełnienie wymogów ochrony środowiska, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27, poz. 341). Wymogi te badane są przez organy właściwe w sprawie ochrony środowiska.

Nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia żądanie przedstawienia pozwolenia na budowę lub decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

Jak wynika z decyzji organu I instancji, nieprzedstawienie tych dokumentów było podstawą odmowy zatwierdzenia regulaminu strzelnicy w sprawie niniejszej. Organ I instancji nie badał natomiast w ogóle regulaminu przedstawionego przez skarżącego. Uchybienia tego nie naprawił organ II instancji. Przeciwnie, zaaprobował błędne stanowisko organu I instancji co do wymogów, jakie spełnić powinien właściciel lub zarządzający strzelnicą składając wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. Zaskarżona decyzja wydana została zatem z naruszeniem art. 47 ustawy o broni i amunicji. Organ uzależnił bowiem zatwierdzenie regulaminu strzelnicy od dodatkowych, nieprzewidzianych w ustawie warunków.

Z uwagi na to, że organy obu instancji nie dokonały jakichkolwiek ustaleń faktycznych dotyczących regulaminu strzelnicy przedstawionego przez skarżącego, w szczególności nie zbadały jego postanowień pod kątem zgodności z regulaminem wzorcowym, zachodzi konieczność uchylenia nie tylko zaskarżonej decyzji, ale także oraz decyzji organu I instancji na podstawie art. 135 i 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej w skrócie: “p.p.s.a.”.

Rozpoznając sprawę ponownie organ zobowiązany będzie uwzględnić przedstawioną przez sąd ocenę prawną. Oznacza to konieczność dokonania oceny przedstawionego przez skarżącego regulaminu w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Oceniając postanowienia regulaminu mieć będzie organ na względzie, że celem regulaminu jest określenie warunków bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy. Organ powinien zatem ustalić, czy regulamin określa warunki korzystania ze strzelnicy, sposób obchodzenia się z bronią i sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Ponownie należy podkreślić, że zgodność obiektu, jakim jest strzelnica z wymogami ochrony środowiska oraz – w przypadku gdy strzelnica jest obiektem budowlanym – z warunkami określonymi w przepisach prawa budowlanego podlega ocenie w odrębnym trybie przez właściwe w tym zakresie organy.

Organ mieć będzie na uwadze, że zawarte we wzorcowym regulaminie postanowienie dotyczące umieszczenia w widocznym miejscu decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania straciło na aktualności, ponieważ przepis art. 47 ustawy, który przewidywał wydanie przez wójta gminy decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania zmieniony został z dniem 11 lipca 2003 r. przez art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718). Skoro ustawa nie przewiduje już wydawania przez wójta decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, zbędne jest zamieszczanie tego postanowienia w regulaminie.

Organ uwzględni również, że zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nie jest uzależnione od zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich.


 

Wyrok niezwykle ważny, do wykorzystania przez tych wszystkich, którzy organizują strzelnice. Tu wyrok do pobrania w formacie .pdf Korzystajcie, bo w tym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozprawił się z największymi błędami urzędników, które paraliżowały powstawanie strzelnic w całym kraju.

Projekt Arizona, czyli praktyczny poradnik jak uruchomić w Polsce strzelnicę amatorską

 • Pingback: Projekt Arizona, czyli praktyczny poradnik jak uruchomić w Polsce strzelnicę amatorską | Andrzej Turczyn()

 • Kris

  Bardzo dobrze, że utarto te nadęte pyski urzędasów. Oni się tak szarogęszą, że czasami żądają przedłożenia dokumentów, których nie wymagają przepisy. Poza tym uprawiają bezczelną prywatę i w celu pozytywnego załatwienia sprawy lasują znajomków, którzy coś tam mogą podpisać. To są moje spostrzeżenia i batalie, które czasami musiałem toczyć z urzędasami w wydziałach architektoniczno-budowlanych, zajmującymi się pozwoleniami na budowę, kiedy to próbowano kwestionować moje zapisy w projekcie budowlanym w części architektoniczno-budowlanej. Przepis mówi wyraźnie, że organ architektoniczno-budowlany nie ma prawa kwestionować zapisów uprawionego projektanta w części architektoniczno-budowlanej. Powyższy opis to dygresja na szarogęszenie się i uznaniowość komendantów w sprawie wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej. Ta samowola i ,,widzi mi się” urzędasów to spuścizna po PRL.

  • Sebastian Frackowiak

   To teraz samowolę urzędasów zamienimy na samowolę właścicieli strzelnic.

   • Kris

    A Szanowny Pan jest chyba urzędnikiem lub osobą, która nigdy na własnej skórze nie odczuła skutków ich działania.Opisałem przykładowe moje własne doświadczenia i zauważam pewną analogię do innych organów administracji państwowej odnośnie buty, niekompetencji lub zwyczajnej prywaty urzędników. Wiele spraw w Polsce załatwiane jest z dużym oporem, co jest społecznie szkodliwe. Jest też pozytywna sprawa, mianowicie młode pokolenie urzędników postępuje z interesantem zgodnie z art. 8 KPA

 • norfonde

  🙂

 • max-bit

  Jest jeden malusi malusieńki kłopot u nas nie obowiązuje prawo jak w USA.
  Czyli nie ma prawa precedensu, a wiec to jeden wyrok w jeden sprawie.
  A oznacza to tylko że w podobnej sprawie można się tym wyrokiem podeprzeć ale nie będzie to wykładnikiem prawa.
  Prawda czy nie ?

  • Git

   Prawda. W Polsce działalność sądów to wydawanie orzeczeń potęgujących chaos. Często sądy (w szczególności administracyjne) wydają w identycznych stanach faktycznych całkowicie odmienne wyroki. Trzeba poczekać na utrwalenie się tzw. “linii orzeczniczej”.
   Tym niemniej pierwszy krok w kierunku normalności w kwestii strzelnic został uczyniony.

   • Sebastian Frackowiak

    Nie uważam, żeby była to normalność, automatyzm przyklepywania regulaminu bez możliwości odniesienia się do tego czy strzelnica realnie spełnia jakiekolwiek warunki to absurd. A co do orzecznictwa, to właśnie przytoczyłem wyrok SA dokładnie przeciwny, więc jak na razie linii żadnej nie ma, jest chaos.

    • Git

     A ja uważam, że absurdem jest wydawanie przez sądy wyroków niezgodnie z obowiązującym prawem.

  • Pawel W

   W podobnej nie, ale w identycznej (jeśli będą identyczne problemy ze strony urzędników) ,to już chyba sąd nie może wydać innego wyroku?

   • Git

    No niestety może – wiem z osobistego doświadczenia.

 • Sebastian Frackowiak

  Nie ma co się podniecać, poniżej wyrok SA z Poznania z tezą zupełnie przeciwną:

  “Uzasadnienie strona 3/3
  Organ pierwszej instancji orzekający w niniejszej sprawie w ogóle jednak nie ustalał czy właściciel strzelnicy uzyskał pozwolenie na jej budowę ( co wydaje się wątpliwe wobec treści umowy dzierżawy terenu z dnia […].10.2001r. oraz przeznaczenia terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na lasy) oraz czy uzyskał nadto pozwolenie na jej użytkowanie od organu nadzoru budowlanego.

  Organ zatem, zatwierdzając regulamin strzelnicy należącej do skarżącego, w ogóle nie zainteresował się czy taki obiekt powstał zgodnie z przepisami prawa.

  Takie uchybienie przepisom wskazanym wyżej musiało skutkować uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 kpa.”

  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-po-2807-03/27aee92.html

  • norfonde

   Przeczytaj poradnik z linka, który zamieścił AT. Opisałem ten wyrok. Wydany prawidłowo, ale zgodnie z wcześniejszymi regulacjami.

   • Sebastian Frackowiak

    Kolejny wyrok z tezą przeciwną, tym razem świeży:

    “Słuszne uznanie przez organ, że strzelnica jest tego rodzaju obiektem, który należy kwalifikować jako obiekt budowlany, w konsekwencji dało podstawę nie do oceny całego procesu budowlanego (w taki sposób jak czynią to organy architektoniczno – budowlane czy nadzoru budowlanego), ale jedynie do żądania, aby wnioskujący o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy (tj. szczególnego rodzaju zasad użytkowania obiektu, nie ujętych w Prawie budowlanym) wykazał się posiadaniem stosownych dokumentów (np. pozwoleniem na budowę, dowodem zgłoszenia, pozwoleniem na użytkowanie), świadczących o tym, że ten konkretny obiekt jest w sposób legalny przeznaczony do użytkowania jako strzelnica. Trudno byłoby bowiem zaakceptować np. sytuację, że organizator strzelnicy może uzyskać zatwierdzenie regulaminu strzelnicy zorganizowanej w obiekcie będącym samowolą budowlaną, tj. w obiekcie, który zgodnie z prawem w ogóle nie może być użytkowany. Prawo nie może wynikać z bezprawia.”

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/45DD8A4954

    • norfonde

     Przeczytaj cały wyrok. Inwestor nie podejmował żadnych prac budowlanych, a organ wymagał uzyskania pozwolenia na budowę dla terenu otwartego. Kilkukrotnie w treści masz teren opisany jako działka rolna, a wymóg jest stawiany dla obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę (i odwrotnie).

     • Sebastian Frackowiak

      Tu chodzi o coś innego. Czy wójt musi zatwierdzić regulamin bez względu na lokalizacje strzelnicy, warunki bazpieczeństwa, ochrony środowiska i itp. To byłby absurd.

     • norfonde

      Lokalizację strzelnicy i warunki ochrony środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. Rozporządzenie to w wyraźny sposób dzieli strzelnice na będące budynkami lub zlokalizowane w budynkach i zlokalizowane w innych niż wymienione miejscach – potocznie strzelnice zamknięte/otwarte.

      Warunki bezpieczeństwa są określone regulaminem. To, że jesteś na strzelnicy nie oznacza, że nie obowiązują cię zasady zachowania bezpieczeństwa, również te nie określone przepisami.

     • Sebastian Frackowiak

      No to wejdźmy w szczegóły – strzelnicy otwartej nie można lokalizować na gruncie przeznaczonym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe czy też zabudowę mieszkaniową. Przychodzę do Wójta z regulaminem strzlenicy zlokalizowanej na zabronionym terenie. Wójt jednak musi taki regulamin zatwierdzić?

     • norfonde

      Regulamin musi być zatwierdzony jeśli jest zgodny z wzorcowym. W przytoczonym przypadku WIOŚ wstrzyma działalność strzelnicy. Podobnie jest w przypadku samowoli budowlanej – regulamin jest, ale nadzór nie pozwoli na użytkowanie obiektu.

      Sytuacja prosta i klarowna. Każdy ma jasno określone szczegółowe kompetencje, a nie jak to jest powszechnie, że wszyscy wymagają wszystkiego.

 • Sebastian Frackowiak

  Proszę pana Mecenasa o wykładnię przepisu, mamy wzorcowy regulamin, który zawiera w swej treści w Rozdziale 1. pkt 3:

  “ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  z dnia 15 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 234)
  w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

  Rozdział 1
  Warunki korzystania ze strzelnicy

  3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  1) regulamin strzelnicy,
  2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
  3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
  a) stanowisk strzeleckich,
  b) punktu sanitarnego,
  c) dróg ewakuacji,
  d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  4) wykaz sygnałów alarmowych,
  5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.”

  Czy oznacza to, że zarówno regulamin umieszczony na strzelnicy jaki i przedłożony Wójtowi do zatwierdzenia ma zawierać w swej treści przepisany słowo w słowo punkt 3, czy też może ma zawierać informację o których mówi punkt 3, czyli numer decyzji o dopuszczeniu, graficzny plan tej strzelnicy, podane sygnały alarmowe i to w jaki sposób wezwać pomoc medyczną?

  • Konrad Milewski

   Organ mieć będzie na uwadze, że zawarte we wzorcowym regulaminie
   postanowienie dotyczące umieszczenia w widocznym miejscu decyzji o
   dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania straciło na aktualności, ponieważ
   przepis art. 47 ustawy, który przewidywał wydanie przez wójta gminy
   decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania zmieniony został z
   dniem 11 lipca 2003 r. przez art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
   zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
   Nr 80, poz. 718). Skoro ustawa
   nie przewiduje już wydawania przez wójta decyzji o dopuszczeniu
   strzelnicy do użytkowania, zbędne jest zamieszczanie tego postanowienia w
   regulaminie.