Opłata skarbowa za pozwolenie na broń, a art. 155 kpa.

Opłata skarbowa pobierana od decyzji wydanej w trybie art. 155 kpa,

w przedmiocie zmiany decyzji o wydaniu pozwolenia na broń w zakresie ilości egzemplarzy broni.

Chciałoby się opowieść w tytułowej sprawie zacząć i skończyć od słów: skandal i brak wiedzy o charakterze elementarnym. Niestety tak się nie da, to nie będzie argument. Trzeba zaczerpnąć głęboki oddech i wykonując pracę u podstaw na jałowym niemal ugorze, opisać wszystko od samego początku…

Co to jest art. 155 kpa?

Art. 155 kpa to szczególny przepis kodeksu postępowania administracyjnego, który pozwala na zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej. Zmiana ta może być dokonana w ściśle określonych w przepisie warunkach. Odnosząc to do przepisów o broni i amunicji, art. 155 kpa pozwala na zmianę decyzji administracyjnej o przyznaniu pozwolenia na broń. Art. 155 kpa pozwala na zmianę decyzji, która jest przez organ administracji wydawana na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o broni i amunicji. Art. 12 ust 1 ustawy o broni i amunicji stanowi, że pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna, która nadaje indywidualnie określonej osobie pozwolenie na broń, zawiera w części dyspozytywnej trzy elementy. W decyzji określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. To są elementy obligatoryjne decyzji. Innymi słowy, decyzja o przyznaniu pozwolenia na broń w części dyspozytywnej, w pewnym oczywiście uproszczeniu, składa się z trzech elementów. Nie ma czegoś takiego jak pozwolenie na posiadanie określonej ilości egzemplarzy broni.

Pozwolenie na broń to nie jest decyzja administracyjna! Pozwolenie na broń to jest instytucja prawna czyli zespół ściśle powiązanych ze sobą norm prawnych w sposób funkcjonalny regulujących powstanie, trwanie lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego. Przekładając to na ustawę o broni i amunicji można stwierdzić, że pozwolenie na broń to zespół ściśle powiązanych ze sobą norm prawnych w sposób funkcjonalny regulujących powstanie, trwanie lub ustanie prawa człowieka do posiadania broni. Pozwolenie na broń to instytucja prawna określająca prawo posiadania broni, a nie określonej ilości broni! Ilość egzemplarzy broni to jedynie element decyzji administracyjnej, która konkretyzuje instytucję prawną – pozwolenie na broń. Różnica być może subtelna, ale właśnie takie subtelności są cechą charakterystyczną stosowania prawa!

Jak już jasne są podstawy podstaw, przejdźmy do samej opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. W art. 1 ust 1 lit c, ustanowiona jest ogólna zasada, że opłacie skarbowej podlega wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłatę skarbową od pozwolenia uiścić trzeba z chwilą złożenia wniosku (art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej). Organem właściwym rzeczowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który wydał zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Wysokość opłaty skarbowej określona jest w załączniku do ustawy, stanowiącym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień od opłaty. W tabeli, w części III, w punkcie 12 określone jest, że stawka opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń wynosi 242 zł.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić tyle: opłatę skarbową w wysokości 242 zł uiszcza się przy wniesieniu wniosku (podania) o wydanie pozwolenia na broń, w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji, które to pozwolenie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, która to decyzja określa cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

W praktyce policyjnego stawania prawa pojawił się oczywiście problem. Problem czy należy uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń, wydanej w trybie art. 155 kpa. Problem się pojawił, bo ten kto nad tym się zastanawiał, nie dość należycie pochylił się nad problemem. Gdyby się wysilić i przeanalizować sprawę, ani przez myśl by nie przeszło, że zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa jest kolejnym pozwoleniem na broń, czy pozwoleniem na kolejne egzemplarze broni. Jak do tego dołożymy policyjne pragnienie utrudniania dostępu do broni palnej, uskuteczniane pod hasłem sztandarowym reglamentacja, problemy w rozumieniu prostych przepisów gotowe!

KGP w piśmie z dnia 27 października 2008 roku wyraziło swoje stanowisko. Istotne elementy podkreślam, w poniższym dokumencie.

Download (PDF, 1,02MB)

W ślad za KGP min. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie dołożyła swoje pięć groszy i powstało zamieszanie w rozumieniu zupełnie prostej sprawy.

Download (PDF, 158KB)

Gdyby na egzaminie uniwersyteckim kto udzielił takiej odpowiedzi: Zmiana ilości egzemplarzy broni pomimo, że dokonywana jest w trybie nadzwyczajnym w oparciu o art. 155 kpa, następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w kolejnym, odrębnym i całkowicie autonomicznym postępowaniu administracyjnym, na pytanie czy w oparciu o art. 155 kpa wydawane jest kolejne pozwolenie na broń, dostałby ocenę niedostateczną z wykrzyknikiem. Rzeczywiście jest to postępowanie odrębne, rzeczywiście autonomiczne, ale w tym postępowaniu nie nadaje się nowego pozwolenia, a zmienia istniejące!!!

Powyżej prezentowane stanowiska Policji, które zupełnie nie uwzględniają wiedzy elementarnej o instytucji prawnej pod nazwą pozwolenie na broń i przepisie art. 155 kpa. Moim zdaniem nie można używać łagodnych słów na pomysł uznawania tego, że zmiana decyzji wydanej w trybie art. 12 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, w zakresie ilości egzemplarzy broni, jest przyznaniem pozwolenia na broń na kolejne egzemplarze broni. To jest wulgaryzacja prawa! Już sam przepis art. 155 kpa z istoty rzeczy wskazuje, że zmianie podlega istniejące pozwolenie na broń. Zmianie!!! Zmiana pozwolenia, to nie wydanie kolejnego pozwolenia, czy wydanie kolejnego pozwolenia na kolejne egzemplarze broni. Oczywiście skutkiem zmiany decyzji w trybie art. 155 kpa, jest rozszerzenie uprawnienia o prawo nabycia i posiadania kolejnych egzemplarzy broni. Jednak dzieje się to w ramach tego samego pozwolenia, jako instytucji prawnej, skonkretyzowanej w decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o broni i amunicji.

Sprawą zajmowały są organy administracji, właściwe dla pobierania opłat skarbowych od pozwoleń na broń. Sprawą zajmował się również sąd administracyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że od podania o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa nie pobiera się opłaty skarbowej jak za podanie, w wysokości 242 zł (VI SA/Wa 1846/08).  W kilku sprawach indywidualnych rozstrzyganych przez Urząd Miasta w Szczecinie, organ ten orzekł podobnie. Tu rozstrzygnięcia w kilku przykładowych sprawach:

Download (PDF, 1,49MB)

Gdy zmiana decyzji o pozwoleniu na broń, odbywa się na zasadzie art. 155 kpa, Urząd Miasta w Szczecinie konsekwentnie orzeka o stwierdzeniu nadpłaty opłaty skarbowej. Pomimo tego, WPA w Szczecinie jest na argumenty odporne.

Policja żąda opłaty, obywatel płaci, domaga się zwrotu, organ podatkowy opłatę zwraca, policja nadal domaga się opłaty … Takie coś możliwe jest tylko w kraju pozornym. Ch… d… i kamieni kupa, Minister Sienkiewicz chyba miał rację!

 

Jak postępować w praktyce? Nie można przecież stać obojętnym na takie pozaprawne działania.

Praktyczne rozwiązanie powinno być następujące. Podanie o zmianę decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń ma podstawie art. 155 kpa, w zakresie liczby egzemplarzy broni, należy składać bez uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. W przypadku gdyby organ Policji domagał się uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania, należy tę opłatę uiścić na rachunek właściwej gminy. Po uiszczeniu opłaty należy wysłać dowód jej uiszczenia do organu Policji z pismem, którego projekt zamieszczam tu:

Download (DOCX, 28KB)

Po wysłaniu pisma wraz z dowodem uiszczenia opłaty należy poczekać na wydanie decyzji w trybie art 155 kpa. Po otrzymaniu decyzji w trybie art 155 kpa, trzeba złożyć do właściwej gminy wniosek o stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej. Projekt wniosku i wskazanie koniecznych do niego załączników, zamieszczam tu:

Download (DOCX, 30KB)

W przypadku gdy właściwa gmina stwierdzi w drodze decyzji administracyjnej nadpłatę opłaty skarbowej, należy wysłać tę decyzję do organu Policji z pismem, którego projekt zamieszczam tu:

Download (DOCX, 28KB)

Uważam, że wszyscy Ci co posiadają pozwolenia na broń i korzystają z instytucji zmiany tego pozwolenia w trybie art. 155 kpa, powinni stosować opisaną powyżej przeze mnie drogę. Tylko wspólne działanie przedstawicieli środowiska posiadaczy broni, może doprowadzić do zmiany do zelżenia policyjnych utrudnień w dostępie do broni palnej.

 Istotne zastrzeżenie do powyższych rozważań.

Istotnym zastrzeżeniem jest to, że powyższe moje uwagi dotyczą zmiany pozwoleń na broń, ale tylko tych wydanych po 10 marca 2011 roku. W tym dniu zmieniła się ustawa o broni i amunicji i ukształtowane zostały na nowo przesłanki wydania pozwolenia na broń. Z dniem 10 marca 2011 roku zmienił się stan prawny. Żadne z pozwoleń na broń, wydanych przed tą datą nie będzie mogło być zmienione w trybie art. 155 kpa, albowiem nie istnieje tożsamość stanu prawnego. Zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa może nastąpić wyłącznie w takiej sytuacji, gdy w dniu wydania pozwolenia na broń i w dniu zmiany ostatecznej decyzji pozwolenie na broń w trybie art. 155 kpa, obowiązuje ten sam stan prawny. Jakkolwiek nie wynika to z przepisu prawa, to jest to utrwalone stanowisko sądownictwa administracyjnego: Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 kpa uwarunkowana jest zatem prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron.

Posiadacze pozwoleń na broń wydanych przed dniem 10 marca 2011 roku, który chcą zmienić swoje decyzje w zakresie ilości egzemplarzy broni, nie będą mogli skorzystać z art. 155 kpa. Czeka ich droga uzyskania nowego pozwolenia na broń, wraz z całym rygoryzmem postępowania i opłatą skarbową z pozwoleniem na broń związaną.