Moje spostrzeżenia po I Kongresie Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych.

W trakcie I Kongresu Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych, który odbył się w marcu 2015 r. w Pan minister Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w swoim wystąpieniu, stwierdził: Społeczne oczekiwanie oraz sytuacja bezpieczeństwa skłaniają do podejmowania w miarę szybkich kroków w ramach istniejącego prawa, ale w dłuższym horyzoncie czasowym i w uzasadnionych przypadkach nie należy wykluczać możliwości zmiany niektórych przepisów, o co już wnoszą niektóre organizacje. Głośne są np. apele o zmianę prawa regulującego dostęp Polaków do broni. 

Odnotowuję to wystąpienie z zadowoleniem. W sposób oczywisty odbieram te słowa jako skutek działań Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Nie ma przecież wątpliwości, że ROMB jest organizacją społeczną, która z wielką determinacją domaga się dalszych racjonalnych zmian w ustawie o broni i amunicji. ROMB domaga się nie tylko zmian, ale i zaniechania ciągłych dążeń Komendy Głównej Policji do powrotu uznaniowości, przy wydawaniu pozwoleń na broń.

Szef BBN mówił, że sytuacja skłania do podejmowania kroków w ramach obowiązującego prawa. Aby dzisiaj korzystać z możliwości uzyskiwania pozwoleń na broń, niezbędne jest zahamowanie Komendy Głównej Policji. Tam ciągle żywe jest myślenie, że uzbrojony praworządny Polak, to zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Należy niezwłocznie doprowadzić do stanu zgodnego z prawem i uniemożliwić tworzenie projektów ustaw przez KGP. Ten organ władzy nie jest powołany do tworzenia prawa! Policja to mundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej rolą jest przestrzegać przepisów prawa, a nie przydawać sobie prawo ich tworzenia.

Po piśmie ministra Kozieja z grudnia 2014 roku, gdzie wskazywał na konieczność debaty społecznej, podjąłem wyzwanie. ROMB rozpoczął akcję bilbordową, mającą za cel wywołanie tej debaty. Chyba nie będę pyszny gdy uznam, że ta debata rzeczywiście się rozpoczęła i trwa.

Czy konieczny dłuższy horyzont czasowy do wprowadzenia racjonalnych zmian w ustawie o broni i amunicji ? Moim zdaniem nie. Bez zmian w kryteriach wydawania pozwoleń na broń, tych dotyczących sprawdzenia praworządności i zdrowia kandydata, można dokonywać zmian w ustawie. W takiej sytuacji przecież nic nie stoi na przeszkodzie tworzeniu kolejnych kategorii pozwoleń na broń. Broń do doskonalenia umiejętności zawodowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych. To moim zdaniem jest paląca potrzeba. Taką zmianę, można uchwalić od zaraz. Dwa magazynki rocznie na szkolenie strzeleckie policjanta. W innych służbach pewnie nie jest lepiej. Przecież to obraz dramatycznie zły. Nie ma na co czekać. Społeczne oczekiwanie oraz sytuacja bezpieczeństwa skłaniają do podejmowania w miarę szybkich kroków!