Zmiany w przepisach o egzaminie ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Zmiany w przepisach o broni i amunicji. W dniu 23 maja 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2015 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Rozporządzenie wprowadza kilka zmian porządkowych. Są też istotne zmiany merytoryczne. Zasadnicze zmiany porządkowe polegają na usunięciu z przepisów rozporządzenia postanowień związanych z egzaminem na broń palną do celów sportowych.

W tym celu w paragrafie 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, uchyla się ust. 4, w brzmieniu:

4. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

Nadano również nowe brzmienie §2 ust 5. Od dnia 23 maja 2015 r., będzie następujące:

5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.

W §4 skreślono przepis ust. 3, w brzmieniu:

3. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych teoretyczna część egzaminu może być przeprowadzona w formie sprawdzianu ustnego, polegającego na zadaniu 10 pytań.

Dokonano również redakcyjnych zmian w ust. 2 wskazanego paragrafu, które wymuszone zostały skreśleniem ust. 3.

Nadano nowe brzmienie §5 w całości.

Ustęp 1 w §5 otrzymał brzmienie:

1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

w miejsce dotychczasowego brzmienia:

1. Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje: 

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, 

2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a tak że postępowania w przypadku jej niesprawności,

3) przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z u życiem danego rodzaju broni, z zastrzeżeniem ust. 7.

Ustępy 2 i 3 pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego brzmienia.

Dotychczasowy ust. 4, w brzmieniu:

4. Szczegółowe kryteria sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

zastąpiono następującą treścią:

4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.

Ta treść odpowiadał temu co dotychczas znajdowało się w ust. 5

To co dotychczas było uregulowane w ust. 4 znalazło się w ust. 5, który otrzymał brzmienie:

5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W ust 6 wskazano załącznik, który określa treść karty egzaminacyjnej praktycznej części egzaminu.

W ust 7 wprowadzono dotychczas nieistniejący przepis:

7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Oznacza on, że części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku uzyskiwania prawa na posiadanie narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b) broń cięciwową w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (art. 4 ust 1 pkt 4 ustawy o broni i amunicji).

Dotychczasowy ust. 7 zniknął. Miał brzmienie:

7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza si ę w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy.W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na strzelnicy lub w siedzibie organu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Część materii w nim uregulowanej została zawarta w zaprezentowanym nowym ust 7, a część przeniesiono do ust 8, dokonując poważnej merytorycznej zmiany. Ust 8 otrzymał brzmienie:

8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

Merytoryczna zmiana polega na tym, że od dnia 23 maja 2015 r. sprawdzian strzelecki będzie dotyczył również osób starających się o pozwolenie do celów pamiątkowych i kolekcjonerskich. Dotychczas osoby ubiegające się o tego rodzaju pozwolenie nie musiały zdawać sprawdzianu strzeleckiego, w ramach praktycznej części egzaminu. Zmianę ocenić należy pozytywnie. Wprowadzenie możliwości posługiwania się bronią palną do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych na strzelnicach, musiało prowadzić do wprowadzenia konieczności zdawania egzaminu strzeleckiego przy tego rodzaju pozwoleniu na broń. Od dnia wejścia w życie zmian w ustawie o broni i amunicji z marca 2011 roku, do dnia wejścia w życie omawianej noweli rozporządzenia, osoby uzyskujące pozwolenie do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych nie musiały udowadniać umiejętności strzeleckich.

Złą informacją, która wpisuje się w działania KGP związane z utrudnianiem dostępu do broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, są podwyżki opłat za egzamin do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. Dotychczas opłata za egzamin przy pozwoleniu do celów kolekcjonerskich wynosiła 1000 zł, od dnia 23 maja 2015 r. wynosiła będzie 1150 zł. Dotychczas opłata za egzamin przy uzyskiwaniu pozwolenia do celów pamiątkowych wynosiła 400 zł, od dnia 23 maja 2015 r. wynosiła będzie 500 zł.

Moim zdaniem jest to celowe działanie skierowana na utrudnianie dostępu do broni palnej, cieszącej się szczególnym zainteresowaniem Polaków – do celów kolekcjonerskich. Wpisuje się w to doskonale w ciąg działań KGP. Przypominam o ostatnim twierdzeniu KGP o konieczności zdawania egzaminu przez funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariuszy lub pracowników innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podwyżka opłat, twierdzenie o konieczności zdawaniu egzaminów przez żołnierzy i funkcjonariuszy, najbardziej uderza właśnie w tą grupę. Zmiany i pomysły KGP szczególnie uderzają w tych, którzy często za marne pieniądze służą Ojczyźnie, a starając się o pozwolenia do celów kolekcjonerskich, chcą realizować swoje pasje wynikające często z wykonywanego zawodu.

W omawianym rozporządzeniu znalazł się wreszcie przepis przejściowy o treści:

§ 2. Do egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Istotny jest również załącznik nr 3 do rozporządzenia. Jest on zupełnie odmienny od dotychczasowego. Teraz sprawdzian strzelecki będzie uzależniony wyłącznie od rodzaju broni, a nie od celu w jakim wydawane ma być pozwolenie oraz od rodzaju broni.

 

Rozporządzenie zmieniające:

Download (PDF, 405KB)

 

Rozporządzenie wraz z naniesionymi zmianami:

Download (PDF, 100KB)

 

Rozporządzenie tekst jednolity, uwzględniający zmiany:

Download (PDF, 62KB)

Kategorie: Blog, Moim zdaniem