Przechowywanie broni w szafach S1 jest dobrowolne.

Czasami policyjne kombinacje powodują to, że moje zniecierpliwienie sięga zenitu. Wówczas zaczynam sprawdzać i czasami odkrycia są niezwykle ciekawe. Tak było i tym razem. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zadała Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej pytanie o konieczność przymocowania szaf do elementów konstrukcyjnych budynków.

Download (PDF, 40KB)

 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej oczywiście, urzędniczym sposobem ochoczo odpisał, że trzeba mocować. W osobnym wpisie poruszę ten temat.

Download (PDF, 67KB)

 

W trakcie badania tej sprawy, odkrycie poczyniłem zupełnie inne. Brzmi ono tak: nie istnieje prawny obowiązek przechowywania broni w urządzeniach co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Teza być może jest niebywała, ale zupełnie oczywista, po analizie przepisów prawa. Sprawa ma się tak.

Od dnia 1 października 2014 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 września 2014 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. W rozporządzeniu tym uregulowano rodzaj urządzeń w jakich ma być przechowywana broń i amunicja. Zgodnie z § 5 ust. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

W przepisie rangi rozporządzenia wprowadzono obowiązek stosowania Polskiej Normy. W ustawie o broni i amunicji takiego obowiązku brak (!!!). Przepis zawierający delegację ustawową z ustawy o broni i amunicji ma następujące brzmienie:

Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw kultury, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim.

A teraz o Polskich Normach słów kilka i co z tego wynika. Sposób ustanawiania Polskiej Normy i jej usytuowanie w systemie prawnym normuje ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji: Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Zgodnie z ust. 4 tego przepisu: Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. W świetle przepisów tej ustawy Polskie Normy nie pełnią roli przepisów prawa, a ich stosowanie jest dobrowolne. Nadanie im takiego waloru wymaga regulacji zawartej w przepisie ustawowy. Przywołanie Polskich Norm w rozporządzeniu nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Akt niższego rzędu nie może zmienić postanowień aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa o normalizacji. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 lipca 2012 r. II SA/Kr 745/12).

Zestawienie regulacji z opisanego rozporządzenia i ustawy o normalizacji, ma bardzo doniosłe skutki. W sposób kategoryczny potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, we wskazanym wyroku słowami: W świetle przepisów tej ustawy opracowywane przez Komitety Techniczne Polskie Normy nie pełnią roli przepisów prawa, a ich stosowanie jest dobrowolne. Nadanie im takiego waloru wymaga regulacji szczególnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej, natomiast przywołanie Polskich Norm w rozporządzeniu nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Akt niższego rzędu nie może zmienić postanowień aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa o normalizacji.

Dla potrzeb zasad przechowywania broni i amunicji, zastosowania są następujące.

Po pierwsze kto przechowuje broń w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, spełnia kryteria ustawowe, niezależnie od tego czy przechowywanie jest urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Oczywiście kto chce, może w takich urządzeniach przechowywać broń, ale jest to dobrowolne. Innymi słowy żaden przepis prawa nie wprowadza obowiązku stosowania szaf takich czy innych. Broń można przechowywać w każdy możliwy sposób, aby uniemożliwić dostęp do broni i amunicji osobom trzecim.

Po drugie kto chce może, ale nie musi zachować okres przejściowy i w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 16 września 2014 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dostosować aktualny sposób przechowywania broni do opisanego w rozporządzeniu (§12 rozporządzenia).

Na koniec zastrzeżenie i ostrzeżenie przed pomysłem stosowania się prawa. Spostrzegłem, zajmując się ustawą o broni i amunicji, że organom Policji zdarza się nie bardzo przejmować przepisami prawa i konsekwencjami z nich wynikającymi. Jakkolwiek przepisy i wnioski z nich płynące, opisane powyżej, są oczywiste, to wydziały postępowań administracyjnych pewnie nie będą chciały stosować ustawy o normalizacji. Nikt w Policji nie odważy się powiedzieć, że mam rację. Będą twierdzili, że przecież nie taka była „wola ustawodawcy”, aby broń przechowywać mając na uwadze wyłącznie uniemożliwienie dostępu do broni i amunicji osobom trzecim. Nie przyznają się pod żadnym pozorem, że KGP przygotowała gigantyczny bubel, a nie rozporządzenie, a zamiast wzmocnić sposób przechowywania broni, wprowadziła dowolność. Zastrzeżenie to czynię w tym celu, aby każdy wiedział, że nie może liczyć na zrozumienie policjanta, gdy do przepisu prawa się zastosuje w sposób opisany powyżej. Jestem przekonany, że ktokolwiek w praktyce odważyłby się stosować przepisy, jakie opisałem powyżej, spotka go szereg dolegliwości z cofnięciem pozwolenia na broń włącznie. Żyjemy w kraju, w którym nie mogę zachęcać Was do stosowania przepisów prawa, a raczej przestrzegać przed ich stosowaniem. Pamiętajcie, ten kraj istnieje jedynie teoretycznie!

Policja wywołała wilka z lasu. Chcieli dalszych restrykcji, będą mieli dowolność.  Tylko prawda jest ciekawa!

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

MSW odpowiada w sprawie Polskich Norm.