Kontrola WPA w Katowicach, wstępna ocena negatywna.

(Komentarz na dzisiaj 10.07.2015 r.) Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni, jest między innymi powołane do tego, aby dbać o przestrzeganie przepisów prawa, przez organy administracji. Dostrzegłszy to, że Policja ma poważne problemy z wydawaniem pozwoleń na broń, podjęliśmy wysiłek dążenia do zapewniania stanu zgodnego z prawem i standardami państwa prawa.

Szczególne nasze zainteresowanie wzbudzała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Przewlekłe postępowania, rozumienie przepisów odmienne od wynikającego z rozumowania prawniczego, to wydawało się regułą w działaniach WPA w Katowicach. To przemożne przekonanie spowodowało, iż uznaliśmy w ROMB za niezbędne podjęcie niewdzięcznej próby, doprowadzenia do stanu zgodnego ze standardami demokratycznego państwa prawa.

W 2014 r., gdy zebrała się już spora ilość dostrzeganych przez ROMB nieprawidłowości, skierowane zostało to Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo, z wnioskiem o rozważenie możliwości wszczęcia kontroli.

Download (PDF, 263KB)

Śląski Urząd Wojewódzki zareagował niezwłocznie, zawiadamiając ROMB o tym, że kontrola zostanie przeprowadzona w 2015 roku.

Download (PDF, 102KB)

W tak zwanym międzyczasie pisaliśmy do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, o dostrzeganych w pracy Wydziału Postępowań Administracyjnych Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nieprawidłowościach.

Download (PDF, 1,34MB)

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nie podzielał naszych wątpliwości.

Download (PDF, 342KB)

Nadszedł czas kontroli. Po przeprowadzeniu kontroli Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach sporządził projekt wystąpienia pokontrolnego. Ten projekt przedstawiam:

Download (PDF, 694KB)

W projekcie ocena Wydziału Postępowań Administracyjnych, w zakresie kontrolowanym, brzmi następująco:

ocena

Projekt wystąpienia pokontrolnego z 30 czerwca 2015 r. dotyczącego kontroli w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na broń w latach 2013-2014 przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nie jest dokumentem ostatecznym, kończącym postępowanie kontrolne. Jednostka kontrolowana ma prawo złożenia umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Ostatecznym dokumentem kończącym postępowanie kontrolne jest wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez wojewodę zostanie przesłane do jednostki kontrolowanej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Czekamy na umotywowane zastrzeżenia KWP w Katowicach i ostateczne wystąpienie pokontrolne.

Czy kontrola przyniosła pozytywne skutki dla osób wnoszących o wydanie pozwolenia na broń, proszę wypowiedzcie się sami. Zapewne wpis ten czytają osoby podlegające WPA w Katowicach. Piszcie do ROMB (info@romb.org.pl), komentujcie spis.