Stosowanie art. 8 kpa, w sposób wywołujący brak zaufania do Policji

(Komentarz na dzisiaj 13.07.2015 r.) Przypominam wszystkim mój wpis „Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości. W nawiązaniu do poruszonego tam tematu, wciąż zbieram informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Zebrawszy kilka pierwszych odpowiedzi, mam bardzo ciekawe wstępne obserwacje, o stosowaniu przez Policję art. 8 kpa, w sposób powodujący brak zaufania do władzy publicznej.

Zgodnie z art. art. 8 kpa Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Uczeni tą zasadę wyjaśniają i komentują tak: Zasada budzenia zaufania obywatela do państwa i prawa (obecnie: zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej) od dawna była traktowana przez Trybunał Konstytucyjny jako oczywista cecha demokratycznego państwa prawnego. Nie ulega wątpliwości, że organy administracji powinny realizować tę zasadę we wszelkiego rodzaju kontaktach z obywatelami. Naruszenie tej zasady może prowadzić do powstania odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej pracowników administracji. Nie będzie sprzyjać realizacji zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej podejmowanie w tej samej sprawie przeciwstawnych działań przez organy Państwa, dokonywanie skrajnie różnej oceny tego samego stanu faktycznego przez organy administracji, jak również zmienność rozstrzygnięć podejmowanych w sprawie przez organy administracji. Jak stwierdzono w wyroku NSA z 8 kwietnia 1998 r. (I SA/Ł 652/97, ONSA 1999, nr 1, poz. 27): „Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach organów administracji w odniesieniu do tego samego adresata, wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej decyzji i bez bliższego uzasadnienia takiej zmiany stanowi niewątpliwie naruszenie art. 8 k.p.a.”. Naruszeniem zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej jest także odmienne traktowanie stron w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej przez różne organy administracji.

Tyle teorii, a teraz policyjna praktyka. Praktykę stosowania tego przepisu w wykonaniu policyjnym, zilustruję na przykładzie art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji. Zadałem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pytanie następującej treści:

1

 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku odpowiedziała mi, w piśmie z dnia 28 maja 2015 r., w następujący sposób:

2

 

Kilka tygodni później, ta sama Komenda Wojewódzka Policji, na pytanie w tym samym przedmiocie, w piśmie z dnia 10 lipca 2015 r., odpowiada tak:

3

 

Z jakiego powodu? Bo takie stanowisko prezentuje… pani insp. Katarzyna Olejnik:

4

 

Tymczasem w np. w Krakowie, ta sama sprawa jest traktowana zupełnie odmienny, o czym zostałem powiadomiony w piśmie z dnia 8 lipca 2015 r.:

5

 

Miej tu człowieku zaufanie do Policji… 

 

Systematycznie zbieram materiały z całej Polski. Zamierzam w interesie publicznym i w interesie policjantów i funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych, zainteresować sprawą kilka organów mających za zadanie dbanie o przestrzeganie prawa w Polsce. Tak jak jest nie może być, bo to widać w opisanych działaniach Policji, to jest psucie Polski i demoralizowanie postaw społecznych.

Tags: ,