Deregulacyjne fakty, odsłona czwarta.

Komentarz na dzisiaj (23.07.2015 r.) Jak pisałem we wpisie Deragulacyjne fakty, odsłona trzecia – Nadzwyczajna Komisja do sprawa ograniczenia biurokracji, usunęła z projektu ustawy deregulacyjnej wszystkie zmiany ustawy o broni i amunicji. W sprawozdaniu z prac komisji (druk sejmowy 3490), o ustawie o roni i amunicji ani słowa.

W trakcie drugiego czytania projektu ustawy na posiedzeniu sejmu, Klub Parlamentarny PO zgłosił poprawki, które polegały na przywróceniu w ustawie deregulacyjnej zmian w ustawie o broni i amunicji dotyczących badań lekarskich. W istocie rzeczy po usunięciu z ustawy deregulacyjnej zapisów zmieniających ustawę o broni i amunicji, powstała niespójność. Niespójność polegała na tym, że w zmienianej ustawie o ochronie osób i mienia odwoływano się do zapisów ustawy o broni i amunicji, których nie było w ustawie o broni i amunicji. To było motorem działania zmierzającego do przywrócenia do ustawy deregulacyjnej zmian w ustawie o broni i amunicji co do badań lekarskich. Nadzwyczajna komisja zajmująca się opracowaniem poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytana na plenarnym posiedzeniu Sejmu, raczyła zaproponowane zmiany jednak odrzucić (druk sejmowy 3490-A). Poprawki przyjęte bądź odrzucone po drugim czytaniu w trakcie prac komisyjnych, są jednak głosowane w trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu. Poprawki odrzucone przez komisję, zostały w trakcie trzeciego czytania przez Sejm przyjęte.

Ostatecznie ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm po trzecim czytaniu zawiera zmiany ustawy o broni i amunicji, które mają następujące brzmienie:

 

Download (PDF, 355KB)

Ustawa w dniu 29 czerwca 2015 roku uchwalona ustawa została przekazana do Senatu. Senat przekazał ustawę do prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja w sprawozdaniu zaproponowała wprowadzenie do ustawy deregulacyjnej, w zakresie zmian w ustawie o broni i amunicji drobne poprawki, o nieistotnym znaczeniu. Poprawki nie zostały jeszcze przyjęte przez Senat, jednak nic nie wskazuje na to, aby tak stać się nie miało.

Prezentowane zmiany w ustawie o broni i amunicji, w najbliższym czasie zapewne staną się obowiązującym prawem. Deklarowanym przez Rząd celem ich wprowadzenia, było przeniesienie regulacji zawartej dotychczas w rozporządzeniu do aktu rangi ustawy. Zatem zmian nie powinno być żadnych w stosunku co tego co jest aktualnie. Być może tak właśnie będzie. W uchwalonych przepisach dostrzegam również zmiany z korzyścią, w stosunku do aktualnego stanu prawnego.

Dostrzeżona przeze mnie pozytywna zmiana jest taka, że teraz nie będzie wątpliwości, że badania lekarskie mają mieć swoją ważność jedynie w dniu złożenia podania o wydanie pozwolenia na broń. Termin aktualny wynosi 2 miesiące, a po wejściu w życie przepisów będzie wynosił 3 miesiące. Przepis art 15 ust 3 ustawy o broni i amunicji będzie miał następujące brzmienie:

15.3

Mam jednak wątpliwość, którą się podzielę. Literalnie w stosunku do stanu aktualnego zmiany nazwać nie można niekorzystną, ale różnie to może być… Sprawa dotyczy kosztów badania lekarskiego lub psychologicznego.

Uchwalone przepisy stanowią, że koszt badania lekarskiego lub psychologicznego wynosił będzie maksymalnie 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. W roku 2014 to statystyczne wynagrodzenie wynosiło 3783,46 zł, a zatem maksymalny koszt badania lekarskiego lub psychologicznego wynosił będzie 567 zł. Z mojej analizy przepisów wynika, że badanie osoby ubiegającej o wydanie pozwolenia na broń wynosić może maksymalnie (567 x 2) 1134 zł. Wraz ze wzrostem statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, maksymalny koszt badań będzie wzrastał.

Aktualnie jest to uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Aktualna regulacja, jakkolwiek legislacyjnie odmienna, daje niemal taki sam wynik matematyczny.

§12.Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

1)   opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:

  1. a) badanie lekarskie 30%,
  2. b) badanie psychologiczne 30%,

(…) – najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

Aktualnie najniższe wynagrodzenie wynosi 1750 zł, a zatem maksymalny koszt badania lekarskiego lub psychologicznego wynosi 525 zł. Łączny maksymalny koszt badań lekarskich i psychologicznych wynosić może 1050 zł. Jest to kwota różniąca się o kilkadziesiąt złotych od kwoty obliczonej w oparciu o uchwalone przepisy.

Praktyka dowodzi, że takie koszty nie są przez lekarzy i psychologów pobierane, a łączny koszt badań wynosi około 400 zł. Liczę na to, że zmiana przepisów nie będzie przyczynkiem do podwyższenia kosztów badań przez lekarzy i psychologów.

Oczywiście aktualne pozostają moje krytyczne uwagi wobec ustawy, wyrażone we wpisie Deregulacyjne plotki, odsłona druga