Śląski Komendant Wojewódzki Policji przemówił ludzkim głosem

Komentarz na dzisiaj (27.07.2015 r.) Śląski Komendant Wojewódzki Policji przemówił ludzkim głosem. Już nie takim władczym i pewnym siebie tonem, jak to jest w stosunku do petentów, a cienkim głosikiem, domagając się zlitowania i łaski. Bezcenne to doświadczenie, taki ton w policyjnym piśmie czytać. Jak informowałem we wpisie Kontrola WPA w Katowicach, wstępna ocena negatywna, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wystawił wstępną ocenę negatywną Wydziałowi Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej umożliwia jednostce kontrolowanej złożenie pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Śląski Komendant Wojewódzki Policji złożył zastrzeżenia w piśmie z dnia 9 lipca 2015 r. Oto treść zastrzeżeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

Download (PDF, 962KB)

W trakcie lektury tego dokumentu, zwróciłem uwagę na coś szczególnego. W zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego Śląski Komendant Wojewódzki Policji podnosił, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach wydania pozwolenia na broń uwzględnia się interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 kpa). Między innymi to ma powodować długotrwałość postępowań administracyjnych. Sądzę, że pan Komendant nie do końca wie co pisze, ale to wyłącznie jego sprawa.

Sprawa ma się tak. Decyzja pozwolenie na broń ma charakter decyzji związanej. Decyzja określana jest jako związana wtedy, gdy nie pozostawia organowi administracyjnemu luzu decyzyjnego, jak określa się to w opisie wyboru konsekwencji prawnych normy prawa materialnego w decyzyjnym modelu stosowania prawa; norma prawna wyznacza tylko jedną konsekwencję dla faktu sprawy (W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 471; por. też L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 19-28 i 35-54). Na gruncie przepisów ustawy o broni i amunicji, obowiązujących do dnia 10 marca 2011 r., decyzję w przedmiocie pozwolenia na broń nazywano również decyzją związaną, jednak z taką modyfikacją, że organy policji musiały dokonać ustalania okoliczności ocennych. Po zmianach z 2011 roku decyzja pozwolenie na broń jest decyzją związaną i zostało to szczególnie mocno wyartykułowane w przepisach prawa. Art. 10 ust 1 ustawy o broni i amunicji stanowi: Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli (…). Organ administracji ma obowiązek wydania pozwolenia na broń, po spełnieniu przez wnioskodawcę kryteriów opisanych w ustawie. Organ administracji nie ma żadnego luzu decyzyjnego. Aktualnie organ administracji musi, a nie może, wydać pozwolenie na broń. To, że decyzja pozwolenie na broń ma charakter decyzji związanej, ma bardzo doniosłe konsekwencje dla interesu społecznego, czym Śląski Komendant Wojewódzki Policji usprawiedliwia długotrwałość postępowań. Tak ujmuje to WSA w Warszawie: „Z istoty rzeczy zarzut nieuwzględnienia słusznego interesu strony nie może być stawiany organowi wydającemu decyzję (postanowienie) związaną, bowiem rozstrzygnięcie takie nie stanowi wyniku wyważania interesu społecznego i słusznego interesu strony, ale jego treść jest zdeterminowana przez normę prawa. Organ stwierdzając zaistnienie stanu faktycznego określonego w hipotezie normy prawa jest wówczas zobligowany do wydania rozstrzygnięcia o treści wynikającej z dyspozycji normy – bez dokonywania ustaleń na temat słusznego interesu strony” (I SA/Wa 3120/14 – Wyrok WSA w Warszawie). Interes społeczny pojawia się w decyzjach wydawanych w ramach uznania administracyjnego. Wówczas, aby organ administracji nie tworzył bezprawia, kodeks postępowania administracyjnego posługuje się klauzulą generalną z art. 7 o treści: W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W sytuacji, gdy istnieją przepisy regulujące przesłanki wydania decyzji i szczegółowo opisują co w konsekwencji ich spełnienia, uczynić powinien organ administracji, uznanie administracyjne i przepis art. 7 kpa, nie ma żadnego znaczenia. Powoduje to prostą implikację: pozwolenie na broń = decyzja związana, decyzja związana = nie ma ważenia interesu społecznego i interesu strony. Decyzja związana = konieczność wydania decyzji, po spełnieniu wymogów wynikających z ustawy. Jak wynika z pisma Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 9 lipca 2015 roku, między innymi rozważaniem interesu społecznego usprawiedliwia się przewlekłość postępowań. Zdaniem stowarzyszenia ROMB jest to przyznanie przez kontrolowany organ kolejnego naruszenia prawa, którym usiłuje się usprawiedliwić poważne naruszenia w zakresie terminowości załatwiania spraw.

Mając powyższe na względzie, oraz to, że stowarzyszenie w oparciu o art. 1 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, w terminie niezwłocznym skieruję w imieniu ROMB do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tej treści pismo:

Download (PDF, 595KB)