Czy można na strzelnicach korzystać z broni palnej zarejestrowanej w celu kolekcjonerskim?

Od czasu do czasu pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy broni palnej posiadanej do celów kolekcjonerskich można używać na strzelnicy czy na zawodach sportowych. Przedstawię poniżej moje spostrzeżenia dotyczące zapisów ustawy o broni i amunicji, a wnioski każdy będzie mógł wyciągnąć sam.

Argument 1

W oparciu o zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, można nabyć łącznie z bronią amunicję do tej broni. Dotyczy to również posiadaczy zaświadczeń uprawniających do nabycia broni w celu kolekcjonerskim. Z faktu posiadania pozwolenia na broń, wynika prawo posiadania amunicji do tej broni. W przepisach prawa nie ma pozwolenia na posiadanie amunicji, a prawo to jest immanentną cechą prawa do posiadania broni palnej. W tym zakresie jednoznacznie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim nie jest zatem pozwoleniem na amunicję w celu kolekcjonerskim. Istotą prawa do posiadania amunicji jest prawo do jej zużywania na strzelnicach. Przepisu, który stanowiłby inaczej brak.

wzór zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni:

wzorok

Argument 2

W oparciu o legitymację posiadacza broni, w której zarejestrowana jest broń palna w celu kolekcjonerskim, można nabywać amunicję do tej broni. Art. 14 ustawy o broni i amunicji, nie czyni tu żadnego wyjątku (art. 14 Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.). Pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim nie jest zatem pozwoleniem na amunicję w celu kolekcjonerskim. Istotą prawa do posiadania amunicji jest prawo do jej zużywania na strzelnicach. Przepisu, który stanowiłby inaczej brak.

wzór legitymacji posiadacza broni:

wzorleg1

wzorleg2

wzorleg3

Argument 3

Zgodnie z art. 10 ust. 6 pkt 4 ustawy o broni i amunicji Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci: amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Przepis ustawy jednoznacznie stanowi o amunicji wytwarzanej na własny użytek, innymi słowy do używania własnego, używania przez kolekcjonera. Używanie amunicji polega na strzelaniu z niej, to oczywiste.

Tak jak oczywiste jest, że z amunicji wytworzonej do broni sportowej czy myśliwskiej można strzelać na strzelnicy, tak samo oczywiste jest, że z amunicji wytworzonej do broni kolekcjonerskim można strzelać na strzelnicach, ustawa nie dokonuje rozróżnienia. Aby zachować racjonalność ustawy, która dopuszcza nabywanie amunicji oraz wytwarzanie amunicji na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim należy uznać, że ustawa dopuszcza używanie broni kolekcjonerskiej na strzelnicach.

Argument 4

Broń palną posiadaną w celu kolekcjonerskim można przenosić, zatem przenosić także na strzelnicę. Art. 10 ust. 8 ustawy wprowadza zakaz noszenia broni kolekcjonerskiej, przy czym noszenie oznacza, zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Nie istnieje zakaz przemieszczania się z bronią palną posiadaną w celu kolekcjonerskim.

Argument 5

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy o broni i amunicji: Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Dokumentem tym jest patent strzelecki. Żaden przepis prawa nie określa, że we współzawodnictwie sportowym można uczestniczyć korzystając jedynie z broni palnej zarejestrowanej w celu sportowym. Przepisy prawa pozwalają na uczestnictwo w sporcie strzeleckim tym osobom, które posiadają patent strzelecki, a zatem przepis posługuje się kryterium podmiotowym. Przepis ustawy o broni i amunicji, nie posługuje się kryterium przedmiotowym, dla określenia z jakiego rodzaju broni można korzystać na zawodach. Art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy określa jedynie jaką broń można posiadać w oparciu o pozwolenie na broń w celu sportowym i nie ma to związku z konkretną bronią, która może lub nie może być używana na zawodach sportowych. Jednocześnie nie istnieje przepis wyłączający możliwość korzystania na zawodach z broni palnej zarejestrowanej w innym celu niż sportowy.

Argument 6

W ramach egzaminu, o którym mowa w art 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, osoby które wystąpiły o pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim, są zobowiązane do zdania części praktycznej egzaminu. W skład części praktycznej wchodzi sprawdzian strzelecki. Stanowi o tym paragraf 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Przepis ten został zmieniony z dniem 23 maja 2015 roku. Do dnia 23 maja 2015 roku obowiązywał ust. 7 paragrafu 5 rozporządzenia w brzmieniu: Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy. (…).  Z dniem 23 maja 2015 roku wskazanej jednostce redakcyjnej aktu prawnego nadano brzmienie: Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zlikwidowano zatem zwolnienie ze sprawdzianu strzeleckiego dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Podsumowanie

Powyższe argumenty pozwalają na jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na tytułowe pytanie. Niestety nie jestem w stanie przedstawić bardziej oczywistych argumentów. Niestety – nie z powodu mojej ułomności, a z powodu tego, że poziom logicznego rozumowania trzeba równać w górę, a nie w kierunku dna.