Przekazanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej.

1. Z przepisów prawa wynika zasada polegająca na tym, że broń może być posiadana przez osobę, która uzyskała pozwolenie na broń i nie może być przekazana osobie nieuprawnionej. Przepisy posługują się pojęciem osoby nieuprawnionej. Ustawa o broni i amunicji nie artykułuje tej zasady wprost. Można ją wyinterpretować z przepisów prawa.

Przepisem zasadniczym z którego wywodzę tą zasadę jest przepis art. 263§3 kodeksu karnego. Przepis ten brzmi: Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustanowienie kart za określone zachowanie, jest jednocześnie zakazem takiego zachowania.

Kolejnym argumentem przemawiającym za moim stanowiskiem jest przepis art. 32 ust. 1, który stanowi: Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

W ustawie o broni i amunicji trzeba zatem poszukiwać tego kto jest osobą uprawnioną do posiadania określonego egzemplarza broni. Odpowiedź na to pytanie będzie zarazem odpowiedzią na to kim jest osoba nieuprawniona. Nieuprawnionym będzie każdy, kto zgodnie z przepisami ustawy uprawniony nie jest.

Z art. 13 ust. 1 wynika obowiązek zarejestrowania broni. Do zarejestrowania broni wykorzystywane jest indywidualne oznaczenie broni. Broń jest znamionowana najczęściej oznaczeniem alfanumerycznym. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o broni i amunicji Komendant Główny Policji prowadzi rejestr zawierający dane osobowe osób posiadających pozwolenie na broń oraz określenie liczby posiadanych przez te osoby egzemplarzy broni oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych. Egzemplarz broni może być zarejestrowany tylko przez jednego posiadacza broni i ta rejestracja powinna być poświadczona tylko w jednej legitymacji posiadacza broni. O rejestracji broni pisałem we wpisie Rejestracja broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń.

Zatem jak wynika z przepisów prawa, uprawnionym do powiadania broni jest ten do kogo w rejestrze jest przypisana broń, lub ten w czyjej legitymacji posiadacza broni poświadczono rejestrację oznaczonego co do tożsamości egzemplarza broni palnej. Wszyscy inni uprawnionymi do posiadania broni nie są, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.

 

2. O wyjątkach od powyższej zasady będę pisał w kolejnych wpisach, w niniejszym chciałbym zaprezentować wykładnię przepisu art. 263§3 kk.

Art. 263§3 Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jest to przestępstwo indywidualne, tj. może je popełnić ten kto posiada zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji. Użyte w kodeksie karnym pojęcie zezwolenie nie jest tożsame z decyzją pozwolenie na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Jest to pojęcie o szersze. W pojęciu zezwolenie mieszczą się wszelkie te stany faktyczne, które polegają na posiadaniu broni w oparciu o przepisy prawa. W pojęciu zezwolenie mieści się zatem prawo do posiadania broni w oparciu o pozwolenie na broń, prawo żołnierza do posiadającego przydzielonej broni służbowej, prawo funkcjonariusza państwowej formacji uzbrojonej do posiadania przydzielonej broni służbowej, prawo posiadania broni osoby dopuszczonej do posiadania broni. Przestępstwa tego nie może popełnić ten kto nie ma pozwolenia na broń i kto broń posiada nie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W komentarzach do kodeksu karnego pojawia się problem co oznacza udostępnia i co oznacza przekazuje. Wskazuje się, że udostępnianie może polegać na dowolnej w gruncie rzeczy postaci umożliwienia jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej wejścia w posiadanie broni lub amunicji z wyłączeniem jej przekazania lub przesłania przez upoważnionego sprawcę bezpośrednio konkretnemu podmiotowi. Formy bezpośredniego udostępnienia wyczerpywać będą bowiem zakres znaczeniowy drugiego z pojęć – przekazania. Będzie miało ono miejsce, gdy broń lub amunicja zostaną przez sprawcę osobiście lub za pośrednictwem innej osoby wręczone albo przesłane osobie nieuprawnionej. W innym ujęciu wskazuje się, że przez udostępnianie należy rozumieć umożliwienie osobie nieuprawnionej użycia broni lub amunicji (udostępnić można zarówno w postaci działania, jak i zaniechania), zaś przekazanie to oddanie takich przedmiotów w choćby czasowe władanie osobie nieuprawnionej.

Podnoszone jest w komentarzach, że udostępnienie lub przekazanie będzie miało miejsce wówczas, gdy zewnętrznemu zachowaniu sprawcy będzie towarzyszył jego zamiar trwałego oddania broni palnej lub amunicji w posiadanie osobie nieuprawnionej. Nie jest więc karalne chwilowe oddanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej do jej posiadania, gdy celem udostępniającego lub przekazującego jest wyłącznie chęć jej okazania lub też gdy w trakcie odbywającego się zgodnie z przepisami strzelania na strzelnicy (np. w trakcie zawodów) osoba do tego upoważniona przekazuje broń osobie niemającej zezwolenia na posiadanie broni, czyniąc to wyłącznie w celu sportowym.

Moim zdaniem szczególnie istotne jest podkreślenie tego, że dla wypełnienia znamion przestępstwa z art. 263§3 kk konieczne jest istnienie zamiaru trwałego oddania broni palnej lub amunicji w posiadanie osobie nieuprawnionej. Gdy pominie się ten element dojdzie do zupełnego wynaturzenia i za czyn zabroniony traktowane będą zachowania polegające oglądaniu broni np. na wystawie broni, pokazach wojskowych czy targach. Absurdem będzie uznanie, że wzięcie broni do ręki na targach broni przez osobę nie posiadającą zezwolenia na posiadanie broni palnej, jest przestępstwem z art. 263§3 kk. Takie rozumowanie musiałoby prowadzić do przekonania, że ten kto przekazał pani premier Ewa Kopacz broń, jak na poniższych zdjęciach, jest sprawcą przestępstwa z art. 263§3 kk.

kopacz1

kopacz2

kopacz4

kopacz5

Niestety do takich wynaturzeń dochodzi, może nie przy okazji wizyt pani Premier w Fabryce Broni. Przypominam skandaliczną sprawę ze Szczecinka, gdy zarzucono funkcjonariuszowi SOK popełnienie czynu z art. 263§3 kk z tego powodu, że pokazywał dzieciom na szkole wycieczce pistolet maszynowy. Skandaliczną, nie z tego powodu, że pozwalał dzieciom trzymać broń palną, a z tego powodu, że ktoś wpadł na pomysł stawiać mu zarzut popełnienia przestępstwa.

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Rejestracja broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń.

Nielegalne posiadanie broni lub amunicji, ujęcie historyczne.

Przestępstwo nielegalnego posiadania broni lub amunicji.