Zestaw przepisów prawa – ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze.

Komentarz na dzisiaj (14.09.2015 r.) Obserwuję stały wzrost zainteresowania bronią palną. Wraz z tym zainteresowaniem wzrastać musi świadomość treści przepisów prawa, dotyczących broni palnej.

Poniżej przedstawiam przepisy prawa w postaci ustawy o broni i amunicji wraz z przepisami wykonawczymi. Przepisy zamieszczam według stanu prawnego na dzień dzisiejszy.

Wszystkich zainteresowanych bronią palną zachęcam do zapoznania się z przepisami. Warto znać przepisy prawa, aby móc wskazywać drogę do uzyskania pozwolenia na broń innym oraz aby samemu nie błądzić bez ważnego powodu.

Aktualizacji przepisów można poszukiwać w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

1 ustawa z dnia z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Download (PDF, 515KB)

 

2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Download (PDF, 448KB)

 

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

Download (PDF, 4,53MB)

 

4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej.

Download (PDF, 8,04MB)

 

5 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

Download (PDF, 56KB)

 

6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.

Download (PDF, 55KB)

 

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Download (PDF, 65KB)

 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.

Download (PDF, 40KB)

 

9 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.

Download (PDF, 198KB)

 

10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

Download (PDF, 70KB)

 

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Download (PDF, 47KB)

 

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Download (PDF, 101KB)

 

13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.

Download (PDF, 192KB)

 

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Download (PDF, 59KB)

 

15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Download (PDF, 124KB)

 

16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Download (PDF, 62KB)

 

AriaMemoria_porady_prawne1