Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych, w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych…

Komentarz na dzisiaj (26.09.2015 r.) Chyba lubię czas wyborów.  Przed wyborami jakoś jaśniej widać problemy społeczne. Jest nadzieja na lepsze, czasami następują nieoczekiwane zwroty akcji…

Bez specjalnego zainteresowania bezdusznych urzędników przeszła zmiana ustawy, bez zmiany ustawy, jaką wykonała Komenda Główna Policji. Pisałem o tych nieprawidłowościach kilkukrotnie we wpisach: „Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałościArt. 16 ustawy o broni i amunicji w praktyceBierzemy sprawy w swoje ręce. W końcu sprawą zainteresował się Poseł Paweł Sajak i skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych następującą interpelację:


Interpelacja nr 34674

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych bądź złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez policjantów, odpowiedzialnych za naruszenie przepisów prawa

Szanowna Pani Minister

Proszę o wskazanie w jakim terminie poleci Pani Minister wszczęcie postępowań dyscyplinarnych bądź złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez policjantów, odpowiedzialnych za naruszenie przepisów prawa, jakie szczegółowo opiszę poniżej.

Stan prawny uzasadniający moje zapytanie jest następujący. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Ten przepis ogólny w ustępie kolejnym ustanawia wyjątek. Zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Cytowany przepis (art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji) jest przepisem w swojej treści wyjątkowo prostym i nie wymagającym szczególnej wykładni. Przepis ten wprowadza podmiotowe zwolnienie od egzaminu opisanego w ust. 1 art. 16 ustawy o broni i amunicji, dla wymienionych w nim osób. Przepis jest jednoznaczny: Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze (…). Dalsza część przepisu po słowie oraz nie może być odnoszona do treści sprzed tego słowa. W szczególności następujące po słowie oraz „, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.”, nie może być odnoszone do osób wymienionych przed słowem oraz. Słowo oraz jest spójnikiem i oznacza: a także, a ponadto, też, także, jak i, i, plus, również, jak również, dodatkowo. Wykładnia prawa, która jakiekolwiek dalsze sformułowania występujące po słowie oraz, odnosi do zdania przed tym słowem, jest wykładnią wadliwą, nie wynikającą z wiedzy prawniczej oraz konstrukcji przepisów prawa.

Stan faktyczny uzasadniający moje zapytanie jest następujący. Ustawa o broni i amunicji weszła w życie z dniem 20 marca 2000 roku. Od tego dnia do dnia dzisiejszego przepis art. 16. ust. 2 ustawy, nie ulegał istotnym zmianom. Zmiany polegały jedynie na dodawaniu kolejnych kategorii funkcjonariuszy do grupy zwolnionych od obowiązku zdawania egzaminu. Regulacja ustanawiająca zwolnienie nie uległa jakimkolwiek zmianom. Od wejścia w życie ustawy o broni i amunicji do lutego 2015 roku. przepis art. 16 ust. 2 był przez ogromną większość Komend Wojewódzkich Policji (organ wydający pozwolenie na broń) rozumiany w ten sposób, że policjant czy funkcjonariusz innej państwowej formacji uzbrojonej korzystał z całkowitego zwolnienia z egzaminu, niezależnie od tego o jaki rodzaj broni ubiegał się. Tak też przepis rozumieją organy Żandarmerii Wojskowej, które wydają pozwolenia na broń.

W początkowych dniach lutego 2015 roku Komenda Główna Policji sporządziła pismo (pismo z dnia 23.02.2015 r. znak: Gpp-1428/1355/15), w którym poleciła podległym Komendom Wojewódzkim Stosować art. 16 ust. 2 w ten sposób, że policjanci i funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych korzystają ze zwolnienia od egzaminu tylko w zakresie takiej broni, z której używania zdawali egzamin w trakcie kurów i szkoleń. Stanowisko to zostało potwierdzonej kolejnymi pismami z czerwca (z dnia 9.06.2015 r. znak: ES-2540/2433/15/MB) i lipca 2015 r. (z dnia 10.07.2015 r. znak: ES-2859/15/MB).

Od tego momentu wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji w Polsce zmieniły sposób stosowania przepisu prawa. W miejsce całkowitego (niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali w postępowaniu o wydanie pozwolenia na broń) zwolnienia funkcjonariuszy Policji i innych państwowych formacji uzbrojonych, wprowadzono zwolnienie uwarunkowane legitymowaniem się egzaminem zdanym w toku wcześniejszych kursów lub szkoleń. Akcentuję, że przepis prawa nie uległ zmianie i wcześniej przez kilkanaście lat był rozumiany w sposób gwarantujący funkcjonariuszom zwolnienie całkowite.

Niezależnie od tego, która wykładnia prawa jest prawidłowa, dochodziło lub dochodzi do poważnych naruszeń prawa, które stanowić mogą co najmniej przewinienia dyscyplinarne, jak nie czyny z art. 231 kk. Albo przez kilkanaście lat, tj. od dnia wejścia w życie ustawy o broni i amunicji do lutego 2015 r. wadliwie stosowano przepis prawa, zwalniając funkcjonariuszy policji i innych państwowych formacji uzbrojonych, albo aktualnie wadliwie nie zwalnia się tychże funkcjonariuszy z tego egzaminu w pełnym zakresie. Sprawa jest poważna, albowiem dotyczy organu zobowiązanego do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa. Moim zdaniem w Policji nie może dochodzić do tak poważnych naruszeń prawa. Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte na wstępie.

Z poważaniem

Paweł Sajak

Poseł na Sejm RP


Jestem naprawdę ciekawy jak ze swojej „wykładni” wytłumaczy się Komenda Główna Policji. Jak mili państwo z KGP wyjaśnią, że czarne stało się białe, a białe tak naprawdę zawsze było czarne, tylko jak białe wyglądało? Co teraz powiedzą komendanci wojewódzcy policji, wiążąco pouczeni o tym jak należy rozumieć to, co zrozumiałe było jednoznacznie?

Czekam z nieukrywaną ciekawością na odpowiedź z MSW. Obstawiam, że będzie wyjątkowo pokrętna. Nie wierzę, że przeczytam w odpowiedzi o naruszeniu przez KGP obowiązującego prawa. Może jakiś inny ciekawy wybieg zaobserwujemy, który pouczy nas o tym jak urzędnik rozumie słowa sprawiedliwość i prawo.

Panu Posłowi Pawłowi Sajak wyrażam podziękowanie i uznanie, za odwagę, za zainteresowanie sprawami istotnymi dla zwykłych policjantów i funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych. Policjanci i funkcjonariusze, wreszcie ktoś naprawdę głośno zabrał głos w Waszej sprawie.

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Bierzemy sprawy w swoje ręce.

„Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości.

Art. 16 ustawy o broni i amunicji w praktyce.