Podpisz petycję. Nie pozwólmy Komisji Europejskiej rozbroić Europejczyków!

Zachęcam do podpisywania petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczonej na stronie:

54

Szanowny Panie Ministrze,

8 listopada 2015 roku Komisja Europejska przyjęła poprawkę do Dyrektywy 91/477/EEC autorstwa Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Po implementacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprawka znacznie utrudni dostęp obywateli państw UE do legalnej broni, w tym do broni samopowtarzalnej, alarmowej, a nawet dezaktywowanej – czyli takiej, która została trwale pozbawiona cech użytkowych. Zgodnie z argumentacją przyjętą przez Komisję Europejską, poprawka ma stanowić reakcję na rosnące zagrożenie terrorystyczne w Europie, bezpośrednio zaś stanowi odpowiedź na zamachy terrorystyczne w Paryżu z 7 stycznia i 13 listopada 2015 roku.

Przyjęta przez Komisję Europejską poprawka do dyrektywy w najmniejszym stopniu nie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Europie, a wręcz przeciwnie: stanowi krok niepotrzebny i niekorzystny. Bezspornym faktem jest, iż terroryści i bandyci posługują się bronią zdobytą niezgodnie z prawem. Tak było podczas niedawnych zamachów w Paryżu – terroryści używali wówczas posiadanej nielegalnie broni automatycznej.

W związku z powyższym, proponowane zmiany w prawie w żadnym razie nie mogłyby przyczynić się do udaremnienia zamachów. Wnioskowane regulacje uznać należy za nielogiczne, przede wszystkim zaś za niesprawiedliwe wobec obywateli państw Unii, między innymi również Polski. Dyrektywa, w swym nowym brzmieniu, godzi w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Kształtowane przez nią prawo karało by nie przestępców, którzy dokonali rzezi na ulicach Paryża, a respektujących prawo Europejczyków – w tym również Polaków – miłośników strzelectwa, myślistwa i kolekcjonerzy broni.

Panie Ministrze! Zmiana władzy w Polsce dla wielu z naszych rodaków stała się nadzieją na odzyskanie przez Polskę podmiotowości na arenie międzynarodowej. Głęboko wierzę, a wraz ze mną podzielają tę wiarę tysiące Polaków, że nowy rząd będzie dbał przede wszystkim o interes polskich obywateli. W głębokiej sprzeczności z tym interesem stoją zaś plany doszczętnego rozbrojenia naszego społeczeństwa – zwłaszcza w kontekście coraz bardziej niespokojnej sytuacji międzynarodowej i wzrastającego ryzyka zamachów terrorystycznych.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o podjęcie kroków mających na celu udaremnienie szkodliwych planów Komisji Europejskiej i zapobieżenie kolejnym, jeszcze gorszym tragediom.

Petycja do podpisania tu:

54