Projekt ustawy o broni i amunicji.

Prezentuję projekt ustawy o broni i amunicji, który został przygotowany przez Jarosława Lewandowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce we współdziałaniu z ROMB. Ten projekt został zaprezentowany w trakcie Konwencji Programowej ROMB.

Proponowana Ustawa o broni i amunicji ma zastąpić ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007). Zmiana ta jest podyktowana chęcią usunięcia wad obecnego systemu wydawania pozwoleń, opartego na arbitralnej uznaniowości, ze wszelkimi tego patologiami. Obecny system jest niespójny, praktyka jego stosowania bywa diametralnie odmienna w różnych rejonach kraju i zmienna w czasie, co podważa zaufanie obywateli do prawa oraz instytucji państwa. Przepisy są nieprecyzyjne, a także w sposób dowolny interpretowane przez Policję. Zdarzają się interpretacje sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawowych, albo dotyczące spraw nie ujętych w ustawie ani w rozporządzeniach do niej. To wszystko tworzy specyficzną sytuację prawną, w której pozwolenie na broń można w każdej chwili wydać dowolnej osobie oraz w każdej chwili dowolnej osobie odebrać, pod byle pretekstem. Drugim ważnym powodem jest konieczność uzyskania pełnej harmonizacji polskiego prawa dotyczącego kontroli nabywania i posiadania broni palnej z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a w szczególności ze znowelizowaną właśnie Dyrektywą Rady Unii Europejskiej w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Istniejące przepisy tej zgodności nie zapewniają.
Najważniejsze zmiany wprowadzane przez proponowaną ustawę w stosunku do istniejących przepisów prawa:
1. Odejście od uznaniowości przy wydawaniu pozwoleń na broń i zamiast tego precyzyjne określenie przesłanek negatywnych, wykluczających możliwość posiadania broni (bycie karanym za określone przestępstwa, choroba psychiczna, zbyt młody wiek, brak stałego miejsca zamieszkania), jak też pozytywnych (przedstawienie uzasadnionego powodu posiadania broni, okres karencyjny posiadania pozwolenia „niższego poziomu”, precyzyjnie określone egzaminy dopuszczające i kompetencyjne, itp.). Każda osoba, która nie podlega pod przesłanki negatywne może uzyskać obywatelską kartę broni, traktowaną jako pozwolenie „pierwszego kontaktu”.
2. Wprowadzenie zgodnej z dyrektywą unijną klasyfikacji kategorii i rodzajów broni palnej oraz jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich pojęć używanych w ustawie. Odejście od pozwoleń na broń wydawanych „do celu” i zastąpienie ich pozwoleniami podzielonymi na trzy poziomy dostępu, związane z poziomami kompetencji posiadacza broni.
3. Zmiana organu wydającego pozwolenia – w projekcie mieliby je wydawać starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. Taka zmiana odciąży organy Policji, a także fizycznie przybliży organ wydający pozwolenia do obywatela, co jest zgodne z duchem budowy państwa obywatelskiego. Dziś osoby chcące załatwić sprawę związaną z posiadaniem broni niejednokrotnie zmuszone są do podróży liczącej setki kilometrów.
4. Stworzenie jednolitego komputerowego systemu ewidencjonowania wszystkich pozwoleń na broń, wszystkich egzemplarzy broni oraz wszystkich transakcji sprzedaży, który umożliwi tworzenie wymaganej prawem międzynarodowym indywidualnej historii każdego egzemplarza broni. Taki system jest wymagany przez znowelizowaną dyrektywę unijną. Polska wprowadzając go jako jeden z pierwszych krajów stanie w awangardzie unijnych państw pod względem rozwoju infrastruktury informatycznej. Centralna Ewidencja Broni i Posiadaczy uprości i uszczelni zasady kupowania i ewidencjonowania zakupionej broni.

tekst projektu ustawy:

Download (PDF, 273KB)

FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_01 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_02 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_03 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_04 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_05 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_06 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_07 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_08 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_09 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_10 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_11 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_12 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_13 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_14 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_15 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_16 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_17 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_18 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_19 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_20 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_21 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_22 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_23 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_24 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_25 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_26 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_27 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_28 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_29 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_30 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_31 FRSwP_projekt_ustawy_20151125_Strona_32