Statystyki pozwoleń na broń, stan na koniec 2015 roku.

Pojawiły się oczekiwane statystyki pozwoleń na broń na koniec 2015 roku. Materiał do analizy ciekawy. Przedstawiam moje wnioski, jakie wynikają z pobieżnego oglądu podanych informacji. Zachęcam wszystkich do dyskusji, prezentacji własnych wniosków i obliczeń.

 

Liczba osób posiadających pozwolenie na broń – stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

 Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

 Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista

62 693

66 782

ochrona osób lub mienia

67 68
łowiecki 116 293

272 313

sportowy

14 894 30 551
rekonstrukcji historycznych 33

126

kolekcjonerski

1 520 8 357

pamiątkowy

1 755

2 483

szkoleniowy

149

741

inny

191

167

ogółem 197 595

381 588

 

Liczba osób posiadających pozwolenie na broń – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista

51 040 54 380

ochrona osób lub mienia

9

10

łowiecki

119 638

283 248

sportowy 16 805

35 903

rekonstrukcji historycznych

44 157
kolekcjonerski 3 139

13 349

pamiątkowy

1 736 2 447
szkoleniowy 213

1 155

inny

195 171
ogółem 192 819

390 820

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2015 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*

ochrona osobista

152
ochrona osób lub mienia

0

łowiecki

5 084
sportowy

2 824

rekonstrukcji historycznych

11
kolekcjonerski

1 619

pamiątkowy

22
szkoleniowy

65

inny

6
Łącznie

9738

 

Liczba osób, którym cofnięto pozwolenie na broń w 2015 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym cofnięto pozwolenie na broń w danym celu*

ochrona osobista

11 805

ochrona osób lub mienia

58

łowiecki

1694

sportowy

913

rekonstrukcji historycznych

0

kolekcjonerski

0

pamiątkowy

41

szkoleniowy

1

inny

2

Łącznie:

14514

 

Policyjna statystyka podaje, że na koniec 2015 r. było 192 819 pozwoleń na broń. Na koniec roku 2014 r. pozwoleń było 197 595. Oznacza to, że liczba pozwoleń na broń zmniejszyła się o 4776. Stało się tak pomimo tego, że w roku 2015 roku wydano łączenie 9738 pozwoleń na broń. Oznacza to, że w roku 2015 cofnięto 14514 pozwoleń na broń. W poszczególnych kategoriach pozwoleń na broń wygląda to w sposób opisanych poniżej.

Pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej – w roku 2015 Policja wydała 152 pozwolenia, a cofnęła 11 805 pozwoleń na broń co ochrony osobistej. Pozwolenie na broń w celu ochrony osób i mienia – w roku 2015 Policja nie wydała ani jednego pozwolenia na broń w tym celu. Jednocześnie cofnięto 58 pozwoleń na broń w celu ochrony osób i mienia. Pozwolenie na broń w celu łowieckim – w roku 2015 Policja wydała 5084 pozwolenia, a cofnęła 1694 pozwolenia na broń. Pozwolenie na broń w celu sportowym – w roku 2015 Policja wydała 2824 pozwolenia, a cofnęła 913 pozwolenia na broń w celu sportowym. Pozwolenie w celu rekonstrukcji historycznych – w roku 2015 Policja wydała 11 tego rodzaju pozwoleń na broń. W tym samym roku nie cofnięto ani jednego pozwolenia na broń w tym celu. Pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim – w roku 2015 Policja wydała 1619 pozwoleń. W roku 2015 Policja nie cofnęła ani jednego pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim. Pozwolenie na broń w celu pamiątkowym – w roku 2015 r. Policja wydała 22 pozwolenia na broń, a cofnęła 41 pozwoleń na broń. Pozwolenie na broń w celu szkoleniowym – w roku 2015 Policja wydała 65 pozwoleń na broń. W tym samym roku cofnięto 1 pozwolenie na broń w celu szkoleniowym. Pozwolenie na broń w innym celu – w 2015 r. wydano w innym celu niż opisane powyżej 6 pozwoleń na broń, a cofnięto 2 takie pozwolenia.

Wywodzę z powyższego wniosek, że Policja prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję cofania pozwoleń na broń, ze szczególnym okrucieństwem traktując pozwolenie w celu ochrony osobistej i w celu ochrony osób i mienia. W sytuacji, gdy zainteresowanie bronią w społeczeństwie jest wyraźnie wzmożone, Polacy dobrowolnie nie oddają broni. Wzmożenie zainteresowania bronią palną jest widoczne i nie da się tego zamaskować statystyką. Moim zdaniem wszczynane są postępowania administracyjne, które kończą się cofnięciem pozwolenia na broń i jest to planowa akcja, zamierzona na zmniejszanie broni w rękach Polaków.

Szczególnie wadliwe uregulowanie przesłanek uzyskania i utrzymania pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej powoduje, że te pozwolenia topnieją w wielkim tempie. W skali roku liczba tych pozwoleń zmniejszyła się o blisko 20 %.  Fakt, że bronią kolekcjonerską, sportową czy nawet myśliwską można wykonywać kontratyp obrony koniecznej, bo ten uregulowany jest w kodeksie karnym (art. 25 kk), a nie ustawie o broni i amunicji powoduje, że pozwolenie do ochrony osobistej traci swoją atrakcyjność. Towarzysze ubecy, milicjanci i żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy głównie takie pozwolenie posiadają albo odchodzą na „wieczną wartę”, albo nie przeprowadzają kosztownych badań lekarskich i psychologicznych, albo po prostu nie są trwale, realnie i ponadprzeciętnie zagrożeni. Jest też tak, że pozwoleniem broń w celu ochrony osobistej objęte są pozwolenia na broń gazową. Zapewne w znacznej części tego rodzaju broni dotyczą decyzje cofające pozwolenie. Aktualnie wydawane pozwolenia w celu ochrony osobistej to pozwolenie wydawane dla policjantów i funkcjonariuszy tajnych służb. Cywil, Polak w zasadzie tego pozwolenia nie otrzymuje. Z faktu, że ilość pozwoleń na broń w celu ochrony osobistej maleje, absolutnie nie można wywodzić wniosku, że Polacy są przekonani o ogarniającym ich pokoju i bezpieczeństwie. To byłby wniosek zupełnie błędny, co najmniej z powodów opisanych przeze mnie powyżej.

„Wymierającym” rodzajem pozwolenia na broń jest pozwolenie do ochrony osób i mienia. To pewnie z tego powodu, że Policja ma poważne problemy z wykładnią przepisów jaką broń można na takie pozwolenie posiadać, a przede wszystkim z tego powodu, że mamy całą masę firm ochroniarskich, których kompetencje opisane są w odrębnej ustawie. Z zakresem uprawnień osoby posiadającej pozwolenie na broń do ochrony osób i mienia byłby poważny problem. Tego pozwolenia nie żałuję, jest reliktem przeszłości i nie wiadomo czemu ma służyć. Eksterminacja tego pozwolenia wpisuje się w policyjną politykę odbierania pozwoleń na broń, które służą obronie kogoś lub czegoś.

Pozwolenia na broń w kategorii możliwych do uzyskania, tzn. pozwolenia do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich rozwijają się naturalnie, niektóre można nawet powiedzieć gwałtownie. Pomimo akcji cofania pozwoleń na broń, liczba tych pozwoleń rośnie. W roku 2015 wydano w tych trzech kategoriach łącznie 9527 pozwoleń na broń.

Pozwolenie do celów łowieckich żyje swoim życiem i przy blisko 120 000 tego rodzaju pozwoleń, cofnięcia w skali roku na poziomie 1694 pozwoleń nie może budzić zdziwienia. Śmierć, utrata przesłanek ogólnych przez posiadaczy tego rodzaju pozwolenia, to naturalne. Skala cofnięć to nieco ponad 1 % ogólnej liczby pozwoleń nie może wzbudzać podejrzeń i jest to normalne zjawisko towarzyszące systematycznemu wzrostowi ilości pozwoleń w celu łowieckim. Uważam, że to stan przeciętny. Przez rok 2015 tych pozwoleń przybyło 3345.

Pozwolenie w celu sportowym to pozwolenie, którego istnienie, czy raczej możliwość uzyskania sięga za przełomowy 2011 rok. Wówczas były inne zasady wydawania tego pozwolenia. Pozwolenia na broń do celów sportowych przed 2011 rokiem było również dedykowane dla towarzyszy oficerów LWP oraz towarzyszy milicjantów. Ci dzisiaj często już wiekowi, niechętnie zdobywają patenty, odnawiają licencje. Obserwuję zjawisko cofania pozwoleń na broń właśnie takim „sportowcom”. Innych przypadków ja osobiście nie odnotowałem. Wypada wspomnieć, że po 2011 roku pojawiły się problemy z licencjami wydawanymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. PZSS świadomie lub nie – swoje zdanie oczywiście mam – ale realizując oczekiwania policyjne wprowadziła w miejsce licencji zawodniczych bezterminowych licencje roczne. Być może i ten zabieg ma wpływ na większy niż przeciętny odsetek cofania pozwoleń na broń w celu sportowym. W konsekwencji zdarza się, że te pozwolenia są cofane. Cofnięcia nieco wyższe niż przeciętne, jak przy pozwoleniu łowieckim, ale nie sięgające stanu piątej części ogólnej liczby pozwoleń. Cofnięcia w przypadku tego pozwolenie określiłbym jako konsekwencja dostosowywania się stanu faktycznego do obecnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie pozwolenia do celów sportowych można zaobserwować jednocześnie wyraźny wzrost zainteresowania takim pozwoleniem. W roku 2015 wydano 2824 takie pozwolenia. To w stosunku do liczby pozwoleń z końca 2014 roku wzrost niemal 20 %.

Zdecydowanie największy statystyczny rozkwit przeżywa pozwolenie w celu kolekcjonerskim. W tym przypadku mamy przyrost ponad 100 % przy braku cofnięć takich pozwoleń na broń. Z moich obserwacji wynika, że takie pozwolenie głównie uzyskują żołnierze, policjanci, funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych oraz posiadacze pozwolenia do celów sportowych. Niezwykle rzadkim przypadkiem jest taki, że pozwolenie to uzyskuje ktoś kto nie będąc żołnierzem, policjantem, funkcjonariuszem innej państwowej formacji uzbrojonej nie ma innego pozwolenia na broń. Związek ma to z koniecznością zdawania policyjnego egzaminu, który jak się okazuje, drogą wyjątków mija ogromna większość wnioskodawców występujących o takie pozwolenie. Pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim po roku 2011 zaczynało swoje istnienie niemal od zera. Pozwoleń tych w zasadzie przed 2011 roku nie było. Przez te kilka lat od 2011 w skali roku liczba ich podwaja się. To mnie bardzo cieszy i to moim zdaniem pokazuje rzeczywiste nastroje społeczne w zakresie dostępu do broni palnej.

Ze statystyki wynika natomiast, że zwiększyła się liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych w oparciu o pozwolenia na broń. Na koniec roku 2014 r. było to 381 588 egzemplarzy broni, a na koniec 2015 roku było to 390 820 egzemplarzy broni. Oznacza to, że na koniec 2015 roku w Polsce w rękach mniejszej liczby posiadaczy broni jest o 9232 egzemplarzy broni więcej. Dokonując statystycznego przeliczenia egzemplarzy broni na 100 mieszkańców wynik jest przerażający. W Polsce na koniec 2015 roku było 38 478 602 obywateli. Na jednego Polaka przypada 0,01 części broni, na 100 mieszkańców 1,01 egzemplarza broni.

Dokonując przeliczenia liczby pozwoleń na broń na 1000 mieszkańców wynik jest równie przerażający. Na 1000 Polaków przypada 5 pozwoleń na broń. Na koniec jedna istotna uwaga, o której już pisałem we wpisie Rzeczywista ilość posiadaczy broni palnej w Polsce. Ilość pozwoleń na broń nie pokrywa się z ilością osób posiadających pozwolenia na broń. Liczba osób jest istotnie mniejsza, bowiem wyraźne jest zjawisko posiadania przez jedną osobę kilku rodzajów pozwoleń na broń.

Jesteśmy rozbrojonym Narodem pośrodku niebezpiecznej Europy!