MSWiA planuje wprowadzenie czasowego zakazu noszenia i przenoszenia broni w stanie rozładowanym na części Polski.

1. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: „Kolejne istotne rozstrzygnięcie prawne, które jest w drodze, a będzie podpisane niebawem, to będzie rozporządzenie MSWiA, o zakazie noszenia i przenoszenia broni w stanie rozładowanym. Planujemy objęcie tym zakazem Warszawy od 4 do 10 lipca w kontekście szczytu NATO, a w woj. małopolskim i śląskim w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 roku.”

2. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o broni i amunicji Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym.

Zakaz ten jest adresowany włącznie do posiadaczy pozwoleń na broń. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o broni i amunicji Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wyłączeniem osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.

Zakaz nie dotyczy posiadaczy świadectwa broni, tj. tzw. broni obiektowej, z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy. Zakaz zatem nie dotyczy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony; przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji; urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innym podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Zakaz nie dotyczy również członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych posiadających broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: 1) ochrony osobistej; 2) łowieckich; 3) sportowych; 4) kolekcjonerskich; 5) pamiątkowych (art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Zakaz nie dotyczy również innych cudzoziemców niewymienionych w art. 39 ust. 1 mogących posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

3. Jak widać z lektury przepisów prawa, MSWiA zamierza wprowadzić zakaz noszenia i przenoszenia broni wobec osób co do których prawdziwe jest takie stwierdzenie:

6A0D3Um

4. Jakie założenie leży u podstaw wprowadzenia takiego zakazu? To zupełnie oczywiste, założenie jest takie: praworządny obywatel RP posiadający pozwolenie na broń palną, jest zagrożeniem dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Skąd takie założenie? Założenie to ma swoje źródło w stalinowskich mrokach lat czterdziestych, o czym wielokrotnie już mówiłem i pisałem. Właśnie się dowiedziałem od przedstawiciela rządu Prawa i Sprawiedliwości, że stanowię zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, bo legalnie posiadam broń. Oni tam są przekonani, że my praworządni posiadacze broni jesteśmy źródłem przemocy!

ROMB-cytaty-67

5. Zakaz posiadania broni skierowany do przestępców istnieje w Polsce już prawie 100 lat. Aktualnie jest wyrażony w art. 263§2 kodeksu karnego. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepis ten oznacza, że kto nie ma pozwolenia na broń, ten nie może jej mieć, nosić, posiadać. Sprawa absolutnie jasna. Czy przestępcy temu zakazowi się podporządkowują? Oczywiście nie, przestaliby być przestępcami.

6. Jaki skutek zakazu? Stworzenie Gun Free Zone na wskazanych obszarach Polski. Wprawdzie cała Polska jest takim obszarem, ale w tych miejscach szczególnie to będzie podkreślone. Kolejny skutek to stworzenie przewagi przestępców nad zwykłymi Polakami, tymi którzy prawo do broni posiadają. Nad pozostałym taką przewagę oczywiście już mają. Oto polski rząd dba szczególnie o to, aby praworządny Polak nie miał czym się bronić w razie napaści bandyty.