Opinia ROMB o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

We wpisie z dnia 24 marca 2016 r. zawiadamiałem o tym, że MSWiA planuje wprowadzenie czasowego zakazu noszenia i przenoszenia broni w stanie rozładowanym na części Polski. Na stronie biuletynu informacji publicznej MSWiA zamieszczone są materiały pozwalające na szczegółowe odniesienie się do projektowanej regulacji:

bip_logo

Szczegółowa analiza projektowanego rozporządzenia, pozwoliła mi na merytoryczne opracowanie stanowiska Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. ROMB korzystając z prawa do wypowiadania się w sprawach publicznych negatywnie ocenia projektowane rozwiązania. Stanowisko Stowarzyszenia zawiera analizę prawną oraz ocenę aksjologiczną projektowanego rozwiązania.

Opinia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym:


 

 

26 marca 2016 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji

w Warszawie

 

I           W imieniu ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni z siedzibą w Warszawie i w oparciu o art. 1 ust 3 Prawa o stowarzyszeniach (Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych) przedstawiam poniższe stanowisko w sprawie projektu z dnia 18 marca 2016 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Z powodów opisanych w poniżej wskazuję iż stowarzyszenie ROMB wnosi o:

 zaniechanie prac nad projektem rozporządzenia i niewprowadzanie zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w czasie i miejscu jak w projekcie rozporządzenia.

 

II          Projektowane rozporządzenie zawiera pisemne uzasadnienie oraz Ocenę Skutków Regulacji (OSR). Z ich treści możliwe jest odkodowanie motywów oraz założeń leżących u podstaw podjęcia prac nad rozporządzeniem, zamiaru wprowadzenia zakazu noszenia i przemieszczania broni w stanie rozładowanym.

 

a/ W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia podaje się: „…istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wskazanych w rozporządzeniu obszarach…”.

Dla odtworzenia rozumowania projektodawcy przeprowadzę rozumowane a contrario, jako jedyne możliwe do zastosowania z uwagi na przyjętą formułę uzasadnienia. Stosując reguły logicznego wnioskowania zdaniem MSWiA niewprowadzenie projektowanego zakazu spowoduje, że osoby do których zakaz jest adresowany zakłócą, lub z wysokim prawdopodobieństwem mogą zakłócić, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Projektowane rozporządzenie jest oparte o delegację ustawową zawartą w art. 33 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami niniejszej ustawy (…). Jak wynika z OSR zakaz dotknie około 48 507 osób posiadających pozwolenie na broń oraz około 166 podmiotów dysponujących bronią na podstawie świadectwa broni.

W przypadku 48 507 osób posiadających pozwolenie na broń, zakaz zostanie skierowany do osób, które zgodnie z postanowieniami przywołanych poniżej przepisów ustawy o broni i amunicji:

 1. nie stanowią zagrożenia dla siebie porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust. 1);
 2. posiadają co najmniej 21 lat (art. 15 ust. 1 pkt 1);
 3. nie posiadają zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i nie mają znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej (art. 15 ust. 1 pkt 2);
 4. nie wykazują zaburzeń funkcjonowania psychologicznego (art. 15 ust. 1 pkt 3);
 5. nie są uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (art. 15 ust. 1 pkt 4);
 6. posiadają stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 15 ust. 1 pkt 5);
 7. nie były skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a tym samym nie stanowią zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (art. 15 ust. 1 pkt 6);
 8. posiadają umiejętności posługiwania się posiadaną bronią palną (art. 16);
 9. przestrzegają warunków noszenia broni (art. 18 ust. 1 pkt 1);
 10. nie utraciły broni (art. 18 ust. 1 pkt 3);
 11. nie przemieszczają rozładowanej broni i nie noszą broni, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego (art. 18 ust. 1 pkt 4);
 12. nieustannie istnieje po ich stronie ważna przyczyna posiadania broni – niektóre spośród nich są w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia i zdrowia (art. 18 ust 4 w zw. z art. 10 ust. 3);
 13. posiadaną broń mają zarejestrowaną zgodnie z przepisami ustawy (art. 18 ust. 5 pkt 1);
 14. przenoszą, noszą oraz ewidencjonują broń zgodnie z przepisami prawa, tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (art. 18 ust 5 pkt 4);
 15. korzystają z broni zdolnej do rażenia celów na odległość w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach (art. 18 ust. 5 pkt 6);
 16. nie użyczają broni osobom nieupoważnionym (art. 18 ust. 5 pkt. 7);

W przypadku 166 podmiotów dysponujących bronią na podstawie świadectwa broni, zakaz został skierowany, do osób posiadających dopuszczenie do posiadania broni, które zgodnie z postanowieniami przywołanych poniżej przepisów ustawy o broni i amunicji spełniają powyżej opisane warunki.

 

b/ W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się:

osr1

Stosując prawidłowe reguły logicznego rozumowania zdaniem projektodawcy problemem jest noszenie broni i przemieszczanie jej w stanie rozładowanym przez osoby do których kierowany będzie zakaz. Zatem zdaniem projektodawcy problematyczne, w znaczeniu stanowiące problem, zagrożenie, niebezpieczeństwo, konieczne do rozwiązania, jest to, że Polacy posiadający cechy opisane w punkcie II lit a/ ppkt od 1 do 16 niniejszego pisma, noszą broń lub przemieszczają się z nią w stanie rozładowanym.

Wskazuję, iż w omawianym punkcie OSR pojawił się klasyczny błąd logiczny w definiowaniu zwany circulus id definiendo (błędne koło w definiowaniu). W OSR zdefiniowano bowiem problem jaki ma być rozwiązany sposobem jego rozwiązania. Błędne koło w definiowaniu (łac. circulus in definiendo) jest to błąd logiczny polegający na użyciu w definicji równościowej zdania definiowanego w definiensie.

 

c/ W Ocenie Skutków Regulacji wskazuję się:

osr2

Z omawianej części OSR wynika, że istnieje prawdopodobieństwo utraty broni i dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. Z posiadanych przeze mnie materiałów oraz z oficjalnych publikacji MSWiA wynika, że takie zjawisko w Polsce statystycznie nie występuje. W załączeniu przedstawiam pisma z komend wojewódzkich Policji ze Szczecina, Warszawy, Krakowa, Gdańska Bydgoszczy, Olsztyna, Białegostoku, Kielc, z których wynika, że nie istnieją nawet statystyki w tym zakresie. Z Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku (dostępny na stronie http://tnij.at/76826, raport za rok 2015 nie został jeszcze opublikowany) wynika, że w 2014 roku Policja stwierdziła 20 (dwadzieścia) przestępstw udostępniania lub przekazywania broni lub amunicji osobom nieuprawnionym, a jedynie 8 osobom postawiono z tego tytułu zarzut popełnienia przestępstwa. (s. 126 raportu).

Kradzieże broni legalnym posiadaczom nie są w raporcie w ogóle identyfikowane jako zjawisko kryminalne w Polsce. Koresponduje to z prezentowanymi przeze mnie pismami komend wojewódzkich Policji.

 

d/ W innym miejscu Oceny Skutków Regulacji wskazuje się:

osr3

Z tego zapisu wynika, że osoby do których zakaz jest adresowany (pkt II lit. a) sprzyjają lub mogą sprzyjać zakłóceniom porządku czy bezpieczeństwa. Przypominam, że zakaz ma być skierowany do osób, które zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy i z uwagi na to, że posiadają pozwolenie na broń, nie stanowią zagrożenia dla siebie porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust. 1) i posiadają indywidualnie oznaczone cechy opisane w pkt II lit. a ppkt 1-16 niniejszego pisma.

O ewentualnych przypadkach utraty broni i wejścia w jej posiadanie przez osoby nieuprawnione pisałem w punkcie II lit. c niniejszego pisma.

 

e/ Aby ostatecznie zobrazować wadliwość, a wręcz stwarzanie zagrożenia dla praworządnych Polaków przez projektowaną regulację, odniosę się do następującego punktu OSR:

osr4a osr4b

Zakaz dotyczył będzie również osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej, tj. osób będących stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia (art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy o broni i amunicji). W konsekwencji tego zakazu osoby te, będąc w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia zostaną pozbawione w miejscu i czasie projektowanego zakazu możliwości korzystania ze środka skutecznej obrony przed ewentualnym bezpośrednim i bezprawnym zamachem na ich życie i zdrowie. Tym samym opisana część OSR zawiera dane nieprawdziwe, albowiem projektowana regulacja spowoduje narażenie na niebezpieczeństwo obywateli RP będących w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia i zdrowia, przez odebranie im skutecznych środków obrony.

 

III         Przechodząc do aksjologicznego uzasadnienia krytyki projektowanej regulacji wskazuję co następuje. Projektowane rozporządzenie zasadza się na absolutnie wadliwym przekonaniu, że to praworządni obywatele będący posiadaczami broni są sprawcami bezprawnej przemocy. Wyśrubowane ustawowe kryteria wydawania pozwoleń na broń powodują nie prawdopodobieństwo, a przekonanie, że posiadacz broni w Polce nie stanowi zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust 1 ustawy o broni i amunicji). Nie jest moralnie dopuszczalne i godziwe czynienie z praworządnych posiadaczy broni palnej potencjalnych przestępców. Takie rozumowanie możliwe jest jedynie w państwie, które źródło wartości czerpie z komunistycznej zasady, wyrażonej przez stalinowskiego prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego „znajdźcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Jestem przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości takim wartościom nie hołduje, a projektowane rozporządzenie zostało opracowane w KGP i jest konsekwencją dostrzeganej wciąż przez posiadaczy broni w Polsce komunistycznej zasady podejrzewania praworządnych Polaków posiadających broń palną, o skłonności przestępcze. Takie traktowanie praworządnych Polaków rozbija więzi społeczne, wzbudza nieufność do władzy, która bez żadnego powodu wyraża podejrzenie przestępczych skłonności grupy Polaków, która jest szczególnie praworządna z uwagi na niezbędne do utrzymania pozwolenia na broń rygory ustawy o broni i amunicji.

Projektowane rozporządzenie z istoty rzeczy i z uwagi na podstawy prawne wydania nie jest adresowane do przestępców nielegalnie posiadających broń palną, którzy od niemal 100 lat posiadają na terenie Polski zakaz posiadania, noszenia, przemieszczania broni palnej (aktualnie art. 263 kk).

Rzeczywistym skutkiem zakazu będzie stworzenie na obszarze Polski i w czasie opisywanym w projekcie rozporządzenia stref wolnych od legalnie posiadanej broni – Gun Free Zone. Jedynie na marginesie podnoszę, że to właśnie w takich miejscach zdarzają się krwawe przestępstwa z bronią w ręku. Przestępcy bowiem czynią bardzo daleko idące starania, aby przestępstwa nie popełnić w obecności uzbrojonego praworządnego człowieka. Projektowanie rozporządzenie zadość czyni tym przestępczym oczekiwaniom.

Kolejnym skutkiem regulacji będzie to, że przy pomocy rozporządzenia stworzy się faktyczną przewagę rzeczywistych przestępców nad praworządnymi Polakami, tymi którzy prawo do noszenia i przemieszczania broni posiadają. Jest zupełnie oczywiste, że posiadacze pozwoleń na broń przepisom prawa się podporządkują, a dla posiadaczy broni nielegalnej projektowane rozporządzenie nie stwarza dodatkowego imperatywu przestrzegania prawa – nie są objęci jego działaniem. Projektowane rozporządzenie stanie się przeciw skuteczne. Zamiast wzmagać bezpieczeństwo powszechne, w istocie je zmniejszy.

Proszę o rozważnie powyższych argumentów, wynikających ze zdrowego rozsądku, logicznego rozumowania. Gdyby z motywów pomysłodawców rozporządzenia wyeliminować założenie, że to praworządni obywatele będący posiadaczami broni są lub mogą być źródłem przemocy, sens rozporządzenia upada.

 

Andrzej Turczyn adwokat

Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni


 

Stanowisko Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, w wersji .pdf:

pdf

Projektowanie rozporządzenie z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji, w wersji .pdf:

pdf

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, wersja .pdf:

pdf