Interpelacja oraz odpowiedź na interpelację w sprawie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni w stanie rozładowanym.

Interpelacja nr 2201

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie rozporządzenia zakazującego noszenia broni w stanie rozładowanym

Zgłaszający: Jacek Wilk

Data wpływu: 31-03-2016

Szanowny Panie Ministrze,

Jak wynika z wypowiedzi sekretarza stanu Jarosława Zielińskiego, ma zostać wydane rozporządzenie zakazujące noszenia i przenoszenia broni w stanie rozładowanym w Warszawie w czasie planowanego szczytu NATO oraz w województwach małopolskim i śląskim w czasie Światowych Dni Młodzieży. Rozporządzenie to będzie dotyczyło jedynie osób legalnie posiadających broń na podstawie pozwolenia, ponieważ osobom nie posiadającym pozwolenia zabrania to sama ustawa.
Efektem tego będzie pozbawienie posiadaczy legalnej broni możliwości obrony w tym czasie przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi, a także zwykłymi przestępcami – chyba, że zdecydują się na zlamanie zakazu i narażenie na odpowiedzialność karną. Poza funkcjonariuszami policji i innych służb – którzy nie będą mogli być wszędzie – nikt nie będzie mógł przy użyciu broni powstrzymać uzbrojonego terrorysty.
Mam w związku z tym pytanie – jaki jest powód odbierania w tym czasie legalnym posiadaczom broni możliwości obrony przed terrorystami i przestępcami? Czy uważa Pan, że zagrożenie może przyjść właśnie z ich strony?

Z wyrazami szacunku,

Jacek Wilk


 

Odpowiedź na interpelację nr 2201

w sprawie rozporządzenia zakazującego noszenia broni w stanie rozładowanym

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 27-04-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 2201 Posła na Sejm RP Pana Jacka Wilka w sprawie rozporządzenia zakazującego noszenia broni w stanie rozładowanym pragnę na wstępie wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.), jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym.

Mając na uwadze przewidywaną liczbę uczestników Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Światowych Dni Młodzieży, rangę ww. przedsięwzięć, sytuację międzynarodową oraz analizę zagrożeń należy uznać, że interes bezpieczeństwa państwa oraz porządek publiczny wymagają dołożenia najwyższej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom wymienionych wydarzeń.

Uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia regulującego podniesione w wystąpieniu zagadnienie określa szczegółowo okres obowiązywania oraz obszar, na którym wprowadzany jest zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Przedmiotowy zakaz, jak wskazano w art. 33 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, z wyłączeniem osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ww. ustawy oraz z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 niniejszej ustawy. Zatem katalog podmiotów, na które oddziałuje ww. zakaz, wynika wprost z wyżej przywołanej regulacji ustawowej (tj. art. 33 ust. 2 ustawy o broni i amunicji). Wymaga przy tym podkreślenia, że w żadnym miejscu projektodawca nie wskazuje na to, iż osoby do których adresowany jest zakaz, sprzyjają zakłóceniom porządku czy bezpieczeństwa. Wprowadzany zakaz dotyczy bowiem przemieszczania broni, a nie przemieszczania się osób posiadających pozwolenie na broń.

W kontekście omawianego zagadnienia warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że osoby posiadające pozwolenie na broń, mogą nie posiadać wystarczającego przeszkolenia by dokonać prawidłowej oceny stanu zagrożenia np. atakiem terrorystycznym. Użycie przez wskazane osoby broni w przestrzeni publicznej może doprowadzić do nieprzewidzianych i niepożądanych konsekwencji, a tym samym istotnie utrudnić działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Przedstawiając powyższe pragnę zaznaczyć, że zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze przestępczym i terrorystycznym jest ustawowym obowiązkiem wyspecjalizowanych służb, w szczególności Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast wprowadzenie tymczasowego zakazu noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na wyznaczonym obszarze kraju, stanowi środek bezpieczeństwa, który ma ułatwić przeprowadzenie ww. służbom zabezpieczenia Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Światowych Dni Młodzieży.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu