Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 czerwca 2016 r.

To ważna wiadomość dla tych wszystkich, którzy będą przebywali na terenie miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do 10 lipca 2016 roku oraz na terenie województw śląskiego i małopolskiego w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.

W tych dniach i miejscach obowiązywał będzie zakaz noszenia broni (każdy sposób przemieszczania załadowanej broni) lub przemieszczania w stanie rozładowanym. W konsekwencji zakazu nie będzie można z bronią przemieszczać się na np. strzelnice, osoby posiadające prawo noszenia broni muszą ją zostać w miejscu przechowywania. W tym czasie nie będzie można też kupować broni, bo umowa sprzedaży wymaga wydania broni kupującemu.

Zakaz nie dotyczy posiadaczy świadectwa broni, tj. tzw. broni obiektowej, z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy. Zakaz zatem nie dotyczy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony; przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji; urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innym podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Zakaz nie dotyczy również członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych posiadających broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: 1) ochrony osobistej; 2) łowieckich; 3) sportowych; 4) kolekcjonerskich; 5) pamiątkowych (art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Zakaz nie dotyczy również innych cudzoziemców niewymienionych w art. 39 ust. 1 mogących posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Rozporządzenie wzbudzało sporo kontrowersji w środowisku posiadaczy broni palnej, pojawiła się nawet poselska interpelacja. Zgłaszane uwagi przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni nie zostały uwzględnione.

Treść rozporządzenia:

D20160715