Stanowisko Rządu RP w sprawie zmian do Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Interpelacja nr 3711

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie planowanych zmian w kontroli nabywania i posiadania broni palnej w Unii Europejskiej

Zgłaszający: Elżbieta Borowska

Data wpływu: 29-05-2016

Szanowny Panie Ministrze,

wciąż trwają prace nad zmianą dyrektywy 91/477/EEC Parlamentu Europejskiego i Rady z 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej. W dniu 24 maja 2016 r. odbyło się wysłuchanie europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbiety Bieńkowskiej, przez Komisję Parlamentu Europejskiego Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Pani Bieńkowska w trakcie argumentowania swojego stanowiska, publicznie przedstawiła sfałszowane (zawyżone ponad 10-krotnie) statystyki odnoszące się do zabójstw z użyciem broni palnej.

Proponowana zmiana zakłada daleko idące ograniczenia w posiadaniu broni samopowtarzalnej przez osoby cywilne. Pomysł ten uderza zarówno w potencjał obronny, przemysł jak również strzelectwo sportowe wszystkich krajów unijnych, w tym w Polskę. Argumentem za zaostrzeniem przepisów były ataki terrorystyczne we Francji. Proponowane zmiany w żaden sposób nie odnoszą się jednak do realnych przyczyn zamachów i nie wprowadzają mechanizmów walki z czarnym rynkiem broni palnej, posiadanej przez przestępców i terrorystów w sposób nielegalny. Na ceowniku komisarz Bieńkowskiej znaleźli się bowiem nie przestępcy i terroryści a uczciwi obywatele państw UE, strzelcy sportowi, kolekcjonerzy oraz cywilne sklepy oraz strzelnice. Przyjęcie zmian zniszczyłoby długo i mozolnie budowany potencjał społeczny w tym obszarze oraz spowodowałoby daleko idące straty ekonomiczne.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko polskich władz wobec niekorzystnych zmian proponowanych przez Komisję Europejską?

2. Jakie kroki zostały przedsięwzięte przez MSWiA w celu zablokowania zmian narzuconych przez Komisję Europejską?

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Borowska

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź na interpelację nr 3711

w sprawie planowanych zmian w kontroli nabywania i posiadania broni palnej w Unii Europejskiej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot

Warszawa, 28-06-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 3711 Posła na Sejm RP Pani Elżbiety Borowskiej w sprawie planowanych zmian w kontroli nabywania i posiadania broni palnej w Unii Europejskiej uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stanowiące odpowiedź na propozycję Komisji Europejskiej (KE) o wprowadzeniu zmian do Dyrektywy 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni nowych oraz zmienionych przepisów dotyczących nabywania i posiadania broni (Wniosek (COM(2015) 750 final 2015/0269 (COD) dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni COM (2015) 750) było przedmiotem posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w dniu 22 stycznia 2016 roku. W trakcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395) Wniosek dotyczący Dyrektywy oraz przyjęła do wiadomości informację Rządu RP na temat Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu w sprawie Dyrektywy Rady nr 91/477/EWG.

Stanowisko Rządu RP dotyczące Dyrektywy stanowiło również przedmiot posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 27 stycznia 2016 roku. Komisja w oparciu o przedstawione stanowisko Rządu RP wyraziła opinię, że nie popiera projektu zmian w Dyrektywie.

Zaprezentowane Stanowisko Rządu RP uwzględnia opinie organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskami, skargami oraz petycjami, przede wszystkim w sprawie przepisu prawa dotyczącego przekwalifikowania broni palnej półautomatycznej do Kategorii A – broni palnej niedozwolonej, której strzelcy sportowi nie będą mogli posiadać ze względu na jej podobieństwo do broni automatycznej albo przerobienie z broni automatycznej.

Przygotowane przez KE rozwiązania były przedmiotem debaty państw członkowskich na posiedzeniach: Grupy Roboczej Rady do spraw Ogólnych, w tym Oceny (GENVAL), Radców Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) oraz Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w których uczestniczyli również przedstawiciele Polski zgłaszając szereg uwag do kolejnych wersji Wniosku proponowanych przez przewodniczącą pracom Prezydencję holenderską.

Rząd RP w toku prowadzonych prac wskazywał, że proponowane rozwiązania prawne powinny mieć na celu poprawienie bądź wyeliminowanie z Dyrektywy 91/477/EWG przepisów prawa budzących różnego charakteru wątpliwości. W pierwszej kolejności powinny zostać dopracowane rozwiązania prawne wzmacniające przede wszystkim kontrolę nad nielegalnym handlem oraz obrotem bronią, a następnie instrumenty prawne związane ze wzmocnieniem kontroli nad nabywaniem, posiadaniem (w tym przechowywaniem i używaniem) legalnie posiadanej broni palnej i urządzeń (również broni alarmowej i sygnalizacyjnej oraz broni salutacyjnej i akustycznej oraz broni pozbawionej cech użytkowych), które poprzez ingerencje w ich istotne części można przerobić na broń bojową.

Rząd RP jest przeciwny ograniczaniu uprzednio uzyskanego przez obywateli prawa do posiadania broni palnej. W ocenie Rządu RP państwa członkowskie powinny weryfikować, ponosić odpowiedzialność oraz dawać rękojmię, że osoby posiadające prawo do posiadania broni spełniają wymagania zdrowotne i psychiczne (obowiązkowe powinny być badania lekarskie i psychologiczne przynajmniej dla wszystkich myśliwych i strzelców sportowych, którzy przemieszczają się z bronią palną na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej pomiędzy państwami członkowskimi, a nie tylko badania proponowane dla strzelców sportowych, którym na prawie wyjątku zostanie udzielone pozwolenie na broń określoną w kat. A7 i magazynki w kat. A9), a także właściwie przechowują oraz używają posiadaną broń zgodnie z celem uzyskanego pozwolenia.

Należy wskazać, że co do zasady wszystkie państwa członkowskie oceniły, iż zaproponowane przez KE zmiany przepisów Dyrektywy 91/477/EWG są zbyt restrykcyjne, szczególnie wobec strzelców sportowych oraz muzeów i kolekcjonerów, a ich wprowadzenie prowadziłoby m.in. do konieczności pozbawiania cech użytkowych broni palnej znajdującej się w zbiorach muzealnych i kolekcjonerskich. Wątpliwości wzbudziły również przepisy, które wykluczałyby prawo do decydowania przez państwa członkowskie o możliwości wydawania pozwoleń na broń palną sklasyfikowaną w kategorii A w celu ochrony istotnych obiektów infrastruktury, konwojów znacznych wartości pieniężnych, obrony państwa, rekonstrukcji historycznych czy edukacyjnych.

Na posiedzeniu Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 roku państwa członkowskie przedstawiły swoje stanowiska do ostatecznej wersji Wniosku z dnia 8 czerwca 2016 roku udzielając, z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, ogólnego poparcia dla ww. wersji Wniosku i jednocześnie zgłaszając ogólnie lub enumeratywnie zastrzeżenia do ostatecznej propozycji [część z państw członkowskich uznała, że kwestie wymagające dopracowania zostaną rozwiązane w ramach uzgodnień z Parlamentem Europejskim (PE)].

Rząd RP nie poparł proponowanych zmian przepisów Dyrektywy 91/477/EWG stwierdzając w uzasadnieniu swojego stanowiska, że są one nastawione głównie na ograniczenie możliwości legalnego posiadania broni w Unii Europejskiej (w szczególności niektórych jej rodzajów i typów). W ocenie Polski przedmiotowe propozycje zmian w ww. Dyrektywie nie zostały poparte racjonalnym uzasadnieniem i analizami, a proponowane regulacje prawne powstawały w pośpiechu, pod wpływem atmosfery związanej z tragicznymi wydarzeniami o charakterze terrorystycznym i politycznych nacisków na jak najszybsze wprowadzenie w życie nowych przepisów prawa. W kontekście przedstawionych zastrzeżeń oraz wątpliwości w odniesieniu do skutków jakie wystąpią w trakcie wdrażania znowelizowanych przepisów Dyrektywy 91/477/EWG do prawa krajowego, zdaniem Rządu RP, przedstawiony projekt wymaga dalszych konsultacji. Nie wydaje się, że zaproponowane regulacje prawne spowodują, iż zostanie zachowana równowaga pomiędzy akceptowalnym poziomem legalnego dostępu do broni palnej a zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa publicznego, w szczególności biorąc pod uwagę przyjęte domniemanie, że w aktach terrorystycznych zostanie użyta broń palna, która znajduje się lub znajdowała się w legalnym posiadaniu.

Niemniej, w ocenie Polski, na akceptację zasługują przepisy Wniosku w zakresie:

  • definicji wprowadzonych do art. 1 ww. dyrektywy,
  • przepisów, które dają państwom członkowskim uprawnienia do prowadzenia pod pewnymi rygorami własnej polityki w wydawaniu pozwoleń na broń, w tym na broń zabronioną do użytku cywilnego,
  • przepisów ustanawiających bardziej szczegółowo zasady oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz śledzenia ich historii w systemach rejestrujących broń.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że Prezydencja holenderska zapowiedziała, że pomimo dużej liczby zastrzeżeń do procedowanego dokumentu, kończy etap prac konsultacyjnych i zamierza rozpocząć etap współpracy z Parlamentem Europejskim, by doprowadzić do głosowania nad ww.Wnioskiem na posiedzeniu Komisji do spraw Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2016 roku.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Tomasz Zdzikot

Podsekretarz Stanu

GDE Error: Requested URL is invalid

gunban-big