Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu w 2016 r. wydał sześć pozwoleń na broń w celu ochrony osobistej.

W Poznaniu stan niewydawania pozwoleń na broń został zachowany. Sześć pozwoleń do celów ochrony osobistej. Przedstawiam treść decyzji przeczytajcie, a właściwie nie ma sensu czytać poza pierwszą, bo wszystkie decyzje są identyczne, łącznie z uzasadnieniem.

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

Decyzje nie do oceny merytorycznej, bo wyjątkowo wadliwe formalnie. Mam wrażenie, że ktoś powinien państwu z WPA w Poznaniu wytknąć uskuteczniane dziadostwo. Uzasadnienia wszystkich decyzji nie nadają się do niczego i w sposób rażący naruszają art. 107§1 kpa. Jest przepis prawa i także Policja ma obowiązek go przestrzegać. Moje kontakty z Policją nauczyły mnie, że nie należy oczekiwać przestrzegania przepisów prawa administracyjnego, ale chociaż niech Polacy wiedzą jak źle to wygląda. Może publiczne obnażenie zmotywuje do stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. Art. 107.§1 kpa Decyzja powinna zawierać:

1/ oznaczenie organu administracji publicznej,

2/ datę wydania,

3/ oznaczenie strony lub stron,

4/ powołanie podstawy prawnej,

5/ rozstrzygnięcie,

6/ uzasadnienie faktyczne i prawne,

7/ pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

8/ podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9/ Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Jak widać przepis dość szczegółowo opisuje elementy, które powinny znaleźć się w decyzji organu administracji jakim jest komendant wojewódzki policji. Mogą być inne szczegółowe regulacje, które wskazują dodatkowe obligatoryjne elementy decyzji. Takim przepisem jest art. 12 ustawy o broni i amunicji, który wymaga aby decyzja administracyjna pozwolenie na broń określała cel, w jakim zostało wydane rodzaj oraz ilość egzemplarzy broni.

W Poznaniu wydano sześć decyzji, każda z powodów innych okoliczności faktycznych, a we wszystkich decyzjach uzasadnienia co to litery mają identyczne brzmienie, o takie:

fragm.poznan1

O przepraszam, jedno uzasadnienie jest wyraźnie różne:

fragm.poznan2

Poznańscy policjanci kompletnie olewają to, że przepis prawa nakazie im zamieścić w decyzji uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienia nie ma, ani słowa. A to „coś” co jest w wszystkich decyzjach, jedna po drugiej powielone, to taki prawniczy bełkot napisany dla oka, na sztukę.

Mając do dyspozycji przepis umożliwiający całkowite odstąpienie od uzasadnienia decyzji, z niego nie korzystają? Czy nie wiedzą, że istnieje? To możliwe wyjaśnienie, bo z jakiego innego powodu robią takie „coś”, mogąc jeszcze bardziej uprościć własną pracę. Przytaczam zatem przepis art. 107§  4 kpa: Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Policjanci z Poznania korzystajcie z przepisu, bo to co wyprawiacie to naprawdę żarty z prawa.