Stanowisko PZSS co do uprawnień instruktora strzelectwa sportowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń wydać można w celach szkoleniowych. Ważną przyczyną dla uzyskania pozwolenia na broń do celów szkoleniowych jest posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (art. 10 ust. 3 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji).

Nie nastręcza żadnej trudności założenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. W praktyce problemem okazało się ustalenie czym jest posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Problem został wywołany dokonaną w 2013 r. deregulacją w zakresie trenera sportu oraz instruktora sportu. Deregulacja polegała na istotnej modyfikacji art. 41 oraz skreśleniu art. 42 ustawy o sporcie. Zmiany wprowadziły niepewność co do tego kto jest kompetentny do określania kwalifikacji uprawniających do posługiwania się tytułem instruktora sportu.

Przepis art. 10 ust. 3 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji wymaga posiadania uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Takim przepisem jest np. art. 41 ustawy o sporcie. Przepis art. 41 ust. 3 stanowi, że Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 1) ukończyła 18 lat; 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Po pierwsze przepis dotyczy sportów, w których działają polskie związki sportowe. Przepis art. 41 dotyczy zatem wyłącznie sportu strzeleckiego. Przepis ten nie może być podstawą do nadania komukolwiek uprawnień instruktora strzelectwa innego niż sportowe.

Praktycznym problemem okazało się stwierdzenie tego kto ma prawo nadani tytułu instruktora na podstawie art. 41. Polski Związek Strzelectwa Sportowego zaprezentował wobec Komendy Głównej Policji stanowisko o treści:

piPZSS.60916

Jest to istotne praktycznie stanowisko wyrażone przez PZSS, bowiem będzie ono kształtowało praktykę działania organów administracji w postępowaniach o uzyskanie pozwolenia na broń w celu szkoleniowym. W swoim stanowisku PZSS deklaruje obowiązywanie uprawnień instruktorskich uzyskanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 23 sierpnia 2013 r. Tego dnia weszła w życie ustawa deregulacja, która zmodyfikowała art. 41 oraz skreśliła art. 42 ustawy o sporcie. Po tej dacie PZSS uznaje, że uprawnionym do nadania tytułu instruktora sportu jest PZSS oraz uczelnie wyższe.

Nie bardzo szukałem i to może w związku z tym, ale szczerze pisząc nie dostrzegam innych przepisów niż przepis art 41 ustawy o sporcie, które regulowałby nadawanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich. Przy czym chodzi o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a nie o jakieś wewnętrzne resortowe regulacje, które przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie są.

Tags: , ,