Pierwsze wątpliwości dotyczące projektu ustawy o zmianie zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją (…).

1 Uzyskany przeze mnie projekt ustawy z dnia 7 września 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jedynie w sposób pośredni dotyczy posiadaczy broni palnej. Jest to ustawa przeznaczona dla koncesjonowanych sprzedawców broni i amunicji. Moim zdaniem w projektowanym akcie prawnym pojawiają się jednak zapisy, które co najmniej są wątpliwe i wprowadzają poważne wątpliwości tam gdzie ich nie ma.

2 Z punktu widzenia posiadaczy broni palnej istotne jest nabywanie amunicji do broni. Strzelectwo zasadza się na strzelaniu, do strzelania niezbędna jest amunicja. W ustawie o broni i amunicji o nabywaniu amunicji na rynku krajowym stanowią dwa przepisy, tj. art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ustawy. Art. 12 ust. 2 stanowi: Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Art. 14 stanowi: Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.

Tym przepisom odpowiadają stosowne przepisu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które regulują na podstawie jakich dokumentów można sprzedać broń i amunicję. W ustawie o broni i amunicji mamy przepisy adresowane do posiadaczy broni. W ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mamy przepisy adresowane do koncesjonowanych sprzedawców broni palnej.

3 W ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym odpowiednikiem art. 12 ust. 2 ustawy o broni i amunicji jest art. 30 ust. 2 pkt 2 lit. a). Aktualnie przepis ten ma brzmienie: (…) broń, amunicja, (…) mogą być sprzedawane wyłącznie podmiotom określonym w niniejszej ustawie, z tym że: 2) broń oraz istotne części broni sprzedaje się: a) osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni.

 Przepisy są jednoznacznie uzupełniające się wzajemnie. Posiadacze broni wiedzą na podstawie jakiego dokumentu mogą kupić broń i amunicję do niej, a sprzedawca wie na postawie jakiego dokumentu może sprzedać broń i amunicję do niej. Dokumentem tym jest zaświadczenie uprawniające do nabycia broni i amunicji, którego wzór określony jest w rozporządzeniu z Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. To zaświadczenie uprawnia jednak do jednorazowego nabycia amunicji do broni, która jest na podstawie zaświadczenia kupowana. Zaświadczenie jest zatrzymywane przez sprzedawcę broni i nie istnieje ponowne nabycie amunicji na podstawie tego zaświadczenia.

4 W ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym odpowiednikiem art. 14 ustawy o broni i amunicji jest art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a). Aktualnie przepis ten ma brzmienie: 3) amunicję sprzedaje się: a) osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: – legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, – zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni.

Przepisy są jednoznacznie uzupełniające się wzajemnie. Posiadacze broni wiedzą na podstawie jakiego dokumentu mogą kupić broń i amunicję do niej, a sprzedawca wie na postawie jakiego dokumentu może sprzedać broń i amunicję do niej. Dokumentem tym jest legitymacja posiadacza broni, które wzór określony jest w rozporządzeniu z Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacja uprawnia do nabywania amunicji do broni, której rejestracja jest w tej legitymacji zarejestrowana. Legitymacja jest w posiadaniu posiadacza broni, może być wielokrotnie wykorzystywana i to na podstawie tej legitymacji cywili posiadacze broni kupują amunicję. Posiadacz broni palne w oparciu o pozwolenie na broń, bez legitymacji posiadacza broni amunicji zakupić nie będzie mógł, bowiem koncesjonowany sprzedawca amunicji nie ma dokumentu, który w jego ustawie upoważnia go do sprzedaży amunicji.

5 Projekt z dnia ustawy z dnia 7 września 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wprowadza w tym zakresie zmiany, które moim zdaniem wprowadzają poważne wątpliwości. W szczególności poważne wątpliwości nasuwa projektowana zmiana art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Przepisowi proponuje się nadanie brzmienia: 3) amunicyjne środki rażenia sprzedaję się: a) osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie wystawionego przez właściwy organ Policji albo wojskowy dokumentu uprawniającego do nabycia amunicji.

Czy dokumentem uprawnionym do nabycia amunicji będzie nadal legitymacja posiadacza broni, czy też tworzony jest nowy system nabywania amunicji, który wymaga na zakup amunicji jednorazowego wydania jakiegoś dokumentu przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy? Szczerze pisząc na pierwszy rzut oka tak właśnie pomyślałem. Projektowana ustawa nie zawiera żadnych przepisów zmieniających ustawę o broni i amunicji. To nasuwałoby przekonanie, że dokumentami tymi będzie legitymacja posiadacza broni z art. 14 ustawy o broni i amunicji. Zarazem w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. nie dokonuje się zmian zasad sprzedawania prochu strzelniczego i spłonek. Przepisy art. 30 ust 2 pkt 5 i 6 nie są projektowane do zmiany: 5) proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej; 6) proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę broni palnej.

Projektuje się zatem nowe pojęcie dokumentu uprawniającego do nabycia amunicji i zachowuje się legitymację posiadacza broni, jako określenie tego samego dokumentu przy nabywaniu prochu strzelniczego. Jeżeli nie jest to zabieg celowy zmierzający do wprowadzenia nowych zasad nabywania amunicji, to jest to daleko idące niedbalstwo legislacyjne. Podstawową zasadą jest to, że jeżeli w jednym akcie prawnym pojawiają się dwa osobne określenia, to muszą one oznaczać coś innego. Na to samo używa się tych samych słów. Podstawą nabywania amunicji jest legitymacja posiadacza broni (art. 14 ustawy o broni i amunicji) i jeżeli nie ma nastąpić zmiana prawa w tym zakresie legitymacja posiadacza broni w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, musi pozostać.

Z drugiej zaś strony z jakiego powodu projektuje się zmianę przepisu prawa, skoro norma ma pozostać taka sama? To powoduje we mnie wątpliwość, że jednak nie jest to tylko redakcyjna zmiana przepisu, a zmiana systemu nabywania amunicji przez posiadaczy broni palnej. W ustawie o broni i amunicji wystarczy zmienić art 14 i mamy poważne kłopoty. Gdyby celem nie była zmiana normy obowiązującej aktualnie, omawianego przepisu nie było powodu modyfikować. Jednoznacznej odpowiedzi próżno szukać w projektowanych zapisach czy ich uzasadnieniu.

6 Z uwagi na moje wątpliwości w najbliższym czasie poproszę o udzielenie informacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O odpowiedzi oczywiście będę zawiadamiał. Charakter dostrzeżonych wadliwości nakazuje mi powstrzymanie się z krytyką czynnika politycznego w MSWiA, a raczej na wskazanie palcem na urzędników, którzy tam pracują od czasów gdy nikomu do głowy nie przyszło, że minister będzie z PiS. Takie mam przypuszczenia. Czekam na dalsze dokumenty i wówczas sprawa okaże się jednoznaczna.