Zmiany w polskim sporcie.

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przedstawił szereg zmian, których zadaniem jest zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem polskich związków sportowych i zwiększenie ich transparentności.  Zmiany będą możliwe dzięki nowym zapisom w umowach zawieranym ze związkami sportowymi, nowelizacji ustawy o sporcie a także ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie.

W ustawie o sporcie wprowadzony zostanie m.in. zakaz zasiadania w zarządzie związku sportowego osób, które posiadają akcje lub udziały w spółkach realizujących zadania na rzecz polskiego związku sportowego.  Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu dotyczyć będzie także sytuacji, w której osoba bliska posiada akcje lub udziały w spółkach świadczących usługi na rzecz danego związku. Osoby bliskie dla członka zarządu pzs mające działalność gospodarczą nie będą mogły świadczyć usług na rzecz danego związku. Wprowadzony zostanie zakaz sprawowania funkcji członka zarządu pzs  przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL, a także obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych.

– Polacy oczekują od rządzących, że polski sport będzie przejrzysty, uczciwy i będzie naszą dumą narodową. Sportowcy oczekują godnych warunków do treningu, aby reprezentować biało-czerwone barwy w uczciwej rywalizacji –  powiedział minister Witold Bańka.

Ministerstwo Sportu i Turystyki usprawni działanie polskiego systemu antydopingowego. Nowe zapisy umów zawieranych pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a polskimi związkami sportowymi, w tym precyzyjne umowy  dotacyjne, umożliwią zwrot części środków, m.in. w sytuacji złapania zawodnika danego związku na dopingu. Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadzi także zasady dobrego zarządzania
w polskich związkach sportowych. Od przestrzegania tych zasad zależeć będzie również wysokość finansowania danego związku. Więcej…

(źródło msport.gov.pl)


 

Krótki komentarz. Regulacje ustawy o broni i amunicji wymuszają na wielu chcących posiadać broń palną udział w stowarzyszeniach sportowych. Stowarzyszenia sportowe, w których udział zapewnia możliwość uzyskania pozwolenia na broń, zrzeszone są w wojewódzkich związkach sportowych. Wojewódzkie związki sportowe zrzeszone są w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. W taki sposób, z powodu istnienia w ustawie o broni i amunicji art. 10b i treści art 10 ust. 3 pkt 3 tak wszyscy strzelcy chcący rekreacyjnie strzelać z broni palnej są sportowcami wyczynowymi… To są fakty.

Te fakty sprawiają, że wiadomość o powyższych zmianach dotyczy również nas, posiadaczy pozwolenia na broń palną w celu sportowym. Mnie szczególnie zainteresowała ta część propozycji zmian, która dotyczy zarządów związków sportowych. Usunięcie funkcjonariuszy komunistycznych służb z zarządów polskich związków sportowych, to coś bardzo interesującego po 27 latach tzw. wolnej Polski.

“Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. Mając na względzie powyższe, a także konieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości, oraz ze względu na konstytucyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji o osobach pełniących takie funkcje, zajmujących takie stanowiska i wykonujących takie zawody, stanowi się, co następuje” – tak brzmi preambuła do ustawy lustracyjnej.

To niepoprawna politycznie treść. Niepoprawna, bo mówiąca o tym, że jak ktoś służył komunistycznym organom bezpieczeństwa to uczestniczył w aparacie, który trwale był związany z łamaniem prawa do wolności słowa, wolności stowarzyszeń, wolności Polaków. Chociaż preambuła ustawy lustracyjnej nie stanowi o tym wprost, ale wnioskować z tych zapisów można, że czynny sługa komunistycznego systemu nie daje gwarancji uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości. Mam wewnętrzne przekonanie, że taka jest najświętsza prawda. Czy to się powiedzie? Będzie walka, sami zobaczycie… z powodów zupełnie dla mnie oczywisty.

 

Ustawa lustracyjna tak definiuje organy bezpieczeństwa państwa:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;

5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

6) Akademia Spraw Wewnętrznych;

7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;

9) Informacja Wojskowa;

10) Wojskowa Służba Wewnętrzna;

11) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

12) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych;

3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.