Pozwolenie rozszerzone i egzamin kompetencyjny, w projekcie ustawy o broni i amunicji.

Pozwolenie rozszerzone.

Projekt ustawy o broni i amunicji, który jest w Sejmie, przewiduje rodzaj pozwolenia na broń: pozwolenie rozszerzone. Zgodnie z art 8 pkt 3 projektu, pozwolenie rozszerzone – uprawnia do ukrytego noszenia broni krótkiej. Noszeniem broni w rozumieniu projektu jest każdy sposób przemieszczania broni załadowanej (art. 3 ust. 1 pkt. 26). Pozwolenie rozszerzone uprawnia zarazem do przenoszenia broni (art. 21 ust. 1 projektu), czyli przemieszczania broni niezaładowanej (art. 3 ust. 1 pkt 29 projektu).

Na marginesie wskażę, że ta definicja wymagała będzie autopoprawki, bowiem powinna wprost wskazywać – taki jest cel zapisu – że nie dotyczy broni opisanej w art. 7 ust. 4, tj. broni na której posiadanie nie jest wymagane jakiekolwiek pozwolenie.

Zgodnie z projektowanym art. 15 ust 1 rozszerzone pozwolenie na broń wydaje się osobie, która posiada pozwolenie podstawowe i zdała egzamin kompetencyjny przed właściwą komisją egzaminacyjną. Procedura przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu kompetencyjnego określa załącznik nr 2 do ustawy. Egzamin kompetencyjny jest odpłatnym, a opłata za ten egzamin wynosiła będzie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Pozwolenie rozszerzone będzie pozwoleniem terminowym, wydawanym na okres 5 lat chyba, że osoba posiadająca pozwolenie rozszerzone, dostarczy do organu właściwego w sprawach wydawania pozwoleń na broń przed upływem terminu ważności tego pozwolenia zaświadczenie o ponownym zdaniu egzaminu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 (egzamin kompetencyjny). Pozwolenie to w takim przypadku przedłuża się na okres kolejnych 5 lat liczonych od daty zdania egzaminu, bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty. W przypadku gdyby zaświadczenie we wskazanym terminie nie zostało dostarczone, pozwolenie rozszerzone wygasa, tj. posiadacz pozwolenia podstawowego traci prawo noszenia broni załadowanej. Taką regulację przewiduje art. 11 ust. 2, 6 i 7 projektu ustawy o broni i amunicji.

Pozwolenie rozszerzone miało formę dodatkowej wkładki do pozwolenia podstawowego, w formie karty z tworzywa sztucznego, o rozmiarach
odpowiadających rozmiarom innych dokumentów identyfikacyjnych.

Przepisy przejściowe (art. 60 projektu) przewidują regulację, że wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pozwoleniami rozszerzonymi w rozumieniu niniejszej ustawy. Podobna sytuacja ma dotyczyć posiadaczy dotychczasowych legitymacji osób dopuszczonych do posiadania broni (art. 62 projektu). Z dniem wejścia w życie ustawy legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni, podlegają nieodpłatnie wymianie na pozwolenia podstawowe oraz związane z nimi pozwolenia rozszerzone, na wniosek osób posiadających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Pozwolenie rozszerzone w tym przypadku będzie wydawane na okres 5 lat, bez konieczności zdawania egzaminu kompetencyjnego, a przed upływem jego ważności każdy posiadacz dotychczasowego pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia, będzie musiał zdać egzamin kompetencyjny, aby przedłużyć ważność pozwolenia rozszerzonego. Podobnie rzecz się ma z osobami dopuszczonymi do posiadania broni.

Posiadacze, w dniu wejścia w życie ustawy, pozwolenia na broń co celów innych niż ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia, aby uzyskać pozwolenie rozszerzone, będą musiały zdać po wejściu w życie ustawy egzamin kompetencyjny. Ich pozwolenia na broń z mocy prawa, w dniu wejścia w życie ustawy, staną się pozwoleniem podstawowym (art. 59 ust. 1 projektu).

Egzamin kompetencyjny.

Aby nie pisać własnymi słowami jak wyglądać ma egzamin kompetencyjny, który szczegółowo opisowo załącznik 2 do projektu, przedstawiam jego pełne brzmienie, a poniżej film obrazujący egzamin w praktyce.

Załącznik nr 2

Wymagania i procedura przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego

1. Egzamin kompetencyjny organizuje i przeprowadza organ wydający pozwolenia na broń. Egzaminatorami mogą być wyłącznie osoby posiadające uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego oraz
mające doświadczenie w prowadzeniu strzelań sportowych konkurencji dynamicznych. Egzamin powinien być zorganizowany przynajmniej raz w miesiącu, a w przypadku dużej liczby chętnych odpowiednio częściej.
2. Egzamin kompetencyjny składa się z części praktycznej, w formie zadania strzeleckiego; zadanie wymaga oddania 10 strzałów, jego dokładny opis zawiera ust. 5.
3. Egzamin kompetencyjny przeprowadzony jest przy użyciu broni palnej krótkiej i amunicji będącej własnością osoby przystępującej do egzaminu lub jej pracodawcy; energia wylotowa pocisku wystrzeliwanego z broni nie może być mniejsza niż 200 J ani większa niż 1000 J;
amunicja wyłącznie z pociskiem jednolitym, pełnopłaszczowym lub półpłaszczowym.
4. Egzamin kompetencyjny należy przeprowadzać przy użyciu tarczy TS-9 oraz przy pomocy urządzenia pozwalającego na odmierzenie czasu 30 sekund. Sygnał startowy dźwiękowy, wydany gwizdkiem albo przy pomocy elektronicznego timera odmierzającego czas strzelania.
Barykada o szerokości około 1 m i wysokości około 2 m, wykonana z drewna, bez elementów metalowych, musi umożliwiać stabilne oparcie dla strzelającego.
5. Procedura przebiegu strzeleckiego:
1) dwie tarcze umieszczone są w odległości 10 m od barykady, w odległości 3 m od siebie (mierzone na zewnętrznych krawędziach tarcz); stanowisko startowe w odległości 5 m od barykady; stanowisko startowe i barykada są umieszczone
współosiowo;
2) broń załadowana jest pięcioma nabojami (pistolety nieprzeładowane, z pustą komorą nabojową; rewolwery mają mieć kurek spuszczony), schowana do kabury. Broń w kaburze musi być ukryta pod ubraniem w taki sposób, aby była niewidoczna dla postronnego obserwatora. Drugie pięć nabojów należy umieścić w odpowiednim nośniku zapasowej amunicji (zapasowy magazynek, szybkoładowacz itp.);
3) po sygnale startowym należy przemieścić się za barykadę i ostrzelać każdą tarczę pięcioma strzałami – lewą tarczę z lewej strony barykady, prawą tarczę z prawej strony barykady. Po ostrzelaniu pierwszej tarczy należy przeładować broń, chowając się za barykadą, po czym ostrzelać drugą tarczę z drugiej strony barykady. Kolejność ostrzeliwania tarcz jest dowolna;
4) ostrzeliwanie tarcz musi być prowadzone z wykorzystaniem barykady jako zasłony, stopy strzelającego muszą być w całości schowane za barykadą;
5) maksymalny czas wykonania całego zadania wynosi 30 sekund i jest liczony od sygnału startowego do ostatniego strzału oddanego przez zdającego; 6) warunkiem zaliczenia egzaminu jest trafienie w przewidzianym limicie czasu obydwu tarcz wszystkimi strzałami (w każdej tarczy musi być po pięć przestrzelin) oraz uzyskanie na każdej tarczy wyniku minimum 21 punktów;
7) podczas wykonywania całego zadania broń po wyjęciu z kabury musi być skierowana lufą w stronę bezpieczną; oddanie strzału przypadkowego (w tym zwłaszcza strzału podczas wyjmowania broni z kabury, przemieszczania się, wymiany magazynka) lub skierowanie lufy w kierunku niebezpiecznym powoduje natychmiastowe przerwanie strzelania i zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.
6. Egzamin kompetencyjny w przypadku jego zaliczenia kończy się wystawieniem zaświadczenia, które musi zawierać dane osoby zdającej, miejsce i datę egzaminu, dane organu przeprowadzającego egzamin oraz dane osoby prowadzącej i musi być podpisane przez osobę upoważnioną do przeprowadzania egzaminu.

Komentarz. 

Aktualna ustawa o broni i amunicji noszenie broni załadowanej reguluje w sposób wadliwy. Prawo do noszenia załadowanej broni poprzedzone jest egzaminem, zupełnie nie przystającym do sensu noszenia broni załadowanej. Egzamin jest ze statycznego i tarczowego strzelania, czyli bez jakiegokolwiek nawiązania do realiów ewentualnych zagrożeń. Egzamin jest przeprowadzany jednokrotnie, bez dalszej weryfikacji czy osoba uprawniona do noszenia załadowanej broni trenuje umiejętności strzeleckie.

Moim zdaniem noszenie broni załadowanej uzasadnione jest wyłącznie przesłanką bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa innych osób lub mienia. Zagrożenie tego rodzaju dóbr występuje sporadycznie i co do zasady w sytuacji dynamicznej, wymagającej umiejętności posługiwania się bronią w sposób dynamiczny i bezbłędny, bo założeniem przecież jest użycie broni nie na strzelnicy. Te własnie przesłanki uzasadniają to aby egzamin był egzaminem z zakresu umiejętności praktycznego posługiwania się bronią, w sytuacji wymuszającej szybkość, celność i dynamikę zmiany sytuacji. Egzamin został tak skonstruowany aby wymusić na każdym kto chce nosić broń załadowaną, uzyskanie podstawowych umiejętności strzelania w sytuacji dynamicznej i stresowej.

Pewnie egzamin można ułożyć inaczej, ale jakaś forma jest przydatna. Ten konkretny jest to jakiś sprawdzian na umiejętność posługiwania się bronią w sytuacji odzwierciedlającej rzeczywistość. Sprowadza się do tego że trzeba posiąść umiejętność dynamicznego oddania celnych strzałów. Można dyskutować nad formą np. czy 21 czy tylko żeby były w tarczę, barykada bez barykady. Wydaje się jednak że zasadność takiego sprawdzianu jest oczywista.

Projektowana ustawa ma być przydatna dla ogółu społeczeństwa albo dla zasadniczej większości, a nie dla wybranych. Czytam czasami głosy krytyczne pochodzące od szczęśliwców posiadających pozwolenie na broń w celu sportowym, którzy z radością korzystają z prawa noszenia broni załadowanej. Mam przekonanie, że krytyka projektowanego rozwiązania pochodzi wyłącznie od tych, którzy mają poważne trudności ze strzelaniem. Za 50 zł, w przeciągu kilku sekund, każdy potrafiący strzelać projektowany egzamin zaliczy. Wartość tej ustawy jest niewspółmiernie większa niż dolegliwość związana z koniecznością zdania egzaminu. Krytycy spróbujcie patrzeć dalej niż tylko koniec własnego nosa… Ja posiadam pozwolenie sportowe i nie mam zamiaru krytykować ustawy, bo będę musiał zdawać egzamin. Pójdę i zdam, bo uczęszczanie na strzelnicę sprawia, że ten egzamin nie będzie stanowił żadnej trudności. To samo dotyczy każdego, ale proszę doskonalić umiejętności strzeleckie na strzelnicy.