Fikcyjne i nieprawdziwe wyobrażenia ministra Macierewicza, powodem zakazu przechowywania broni przez żołnierzy OT w domach.

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu W programie Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać”, Antoni Macierewicz o dostępie do broni palnej, dokonałem analizy przepisów prawa w zakresie przechowywania broni krótkiej przez policjantów. Minister Macierewicz do sposobu przechowywania broni odwoływał się, gdy uzasadniał to, że nie jesteśmy w Szwajcarii i żołnierze OT będą mieli broń w magazynach w miejscach stacjonowania.

Od dnia 23 sierpnia 2015 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji z 2015 r. po pozycją 57. W rozdziale 2 zarządzenia uregulowano przechowywanie broni palnej przez policjantów. Zgodnie z §12 zarządzenia:

1. Policjant przechowuje broń palną krótką w swoim miejscu zamieszkania, jeżeli kierownik jednostki Policji nie wyda innego polecenia.

2. Broń palną indywidualną inną, niż broń palna krótka, przechowuje się w jednostce Policji albo komórce, w której funkcjonuje całodobowa służba dyżurna lub ochrona fizyczna obiektu.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta w służbie przygotowawczej oraz osób odbywających ćwiczenia w jednostkach Policji na podstawie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, którym wydano broń palną na czas tych ćwiczeń.

4. Kierownik jednostki Policji może wyrazić zgodę na przechowywanie broni palnej krótkiej przez policjanta w służbie przygotowawczej w swoim miejscu zamieszkania wyłącznie w przypadku:

1) braku całodobowej służby dyżurnej w jednostce Policji;

2) pełnienia służby w rejonie znacznie oddalonym od jednostki Policji;

3) zamieszkiwania policjanta w rejonie szczególnie zagrożonym, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo własne policjanta lub członków jego rodziny.

Zarządzenie to zastąpiło Zarządzenie nr 852 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 38 i 74), które obowiązywało od dnia 1 sierpnia 2011 roku. W dziale III rozdział 2 uregulowano przechowywanie broni palnej przez policjantów. Zgodnie z §11:
1. Broń palną krótką przechowuje się w miejscu zamieszkania policjanta, jeżeli kierownik jednostki Policji nie wyda innego polecenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta w służbie przygotowawczej oraz osób odbywających ćwiczenia w jednostkach Policji na podstawie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, którym przydzielono broń na czas tych ćwiczeń.
3. Kierownik jednostki Policji może wyrazić zgodę na przechowywanie broni palnej krótkiej przez policjanta w służbie przygotowawczej w miejscu zamieszkania wyłącznie w przypadku:
1) braku całodobowej służby dyżurnej w jednostce Policji;
2) pełnienia służby w rejonie znacznie oddalonym od jednostki Policji;
3) zamieszkiwania policjanta w rejonie szczególnie zagrożonym, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo własne policjanta lub członków jego rodziny.
Zarządzenie z 2011 roku zastąpiło Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz.Urz.KGP.2000 nr 4 poz. 38), które obowiązywało od dnia 16 maja 2000 roku. W §13 uregulowano zasady przechowywania broni palnej przez policjantów. Zgodnie z tym przepisem:
1. Broń palną przechowuje się:
1)  krótką – w miejscu zamieszkania policjanta, jeżeli kierownik jednostki Policji nie wyda innego polecenia,
2)  inne rodzaje broni palnej – w jednostce Policji, w której funkcjonuje całodobowa służba dyżurnych.
2. Przepisów ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się do policjantów w służbie przygotowawczej lub kandydackiej oraz osób odbywających ćwiczenia w jednostkach organizacyjnych Policji na podstawie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, którym przydzielono broń do użytkowania.
3. Kierownik jednostki Policji może wyrazić zgodę policjantowi w służbie przygotowawczej na przechowywanie broni palnej krótkiej w miejscu zamieszkania w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności z powodu:
1)  braku całodobowej ochrony jednostki Policji,
2)  pełnienia służby w rejonie znacznie odległym od jednostki Policji,
3)  zamieszkiwania policjanta w rejonie szczególnie zagrożonym mającym wpływ na bezpieczeństwo własne policjanta lub jego rodziny,
4. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem broni przed utratą, jak również wykonaniem poleceń kierownika jednostki Policji w tym zakresie, sprawuje wyznaczony przez niego policjant.

W rozmowie z Janem Pospieszalskim w programie „Warto rozmawiać” minister Antoni Macierewicz decyzję o zakazie przechowywania broni przez żołnierzy OT w domach uzasadniał takimi słowami: Ale powiem Panu inaczej. Każdy policjant po służbie zdaje broń. Zdaje broń i zostawia w miejscu pracy w specjalnym pomieszczeniu. To jest naturalne, to jest normalne. W związku z tym są to pewne fikcyjne wyobrażenia. 

W świetle obowiązujących od co najmniej 16 lat przepisów w Polsce każdy policjant co do zasady po służbie ma obowiązek zabierania broni krótkiej do domu. Broń krótka to podstawową bronią policjantów w Polsce. Można odpowiedzialnie napisać, że zdawanie broni i zostawianie w miejscu pracy w specjalnym pomieszczeniu to jest raczej wyjątkowe zjawisko w Policji. Przeciwne twierdzenia ministra Macierewicza w rozmowie z Janem Pospieszalskim to fikcyjne i nieprawdziwe wyobrażenia, którymi niestety pan minister uzasadnia to, że żołnierze Obrony Terytorialnej nie będą przechowywali broni w swoich domach.

Źle się czuję, gdy akurat tego ministra muszę punktować, ale prawda jest cenniejsza niż wszystko.