Piszcie do europosłów, wyrażajcie sprzeciw wobec dyrektywy bieńkowskiej!

Wielokrotnie i różnymi sposobami zachęcałem i wciąż zachęcam do niepokojenia europarlamentarzystów w sprawie bieńkowskiej dyrektywy. W tym celu stowarzyszenie Braterstwo przygotowało generator wiadomości email, który działa także po angielsku. Można pisać e-maile do europosłów nie tylko mówiących w języku polskim. Generator zawiera również adresy konieczne do korespondencji.

Ta metoda działa. Jeden z czytelników mojego otrzymał odpowiedź od asystenta europosłanki Jane Collins. Odnotowuję ten fakt, aby dopingować w pisaniu wiadomości email. Wiem, że łatwo zapomnieć, bo każdy ma wiele spraw. Nie odkładajcie tej ważne sprawy, moim zdaniem to nasze być albo nie.


Dear Artur

Jane Collins MEP has asked me to reply to your e-mail of 14 January about the EU Firearms Proposals

Despite the attempts of UKIP MEPs the Commission proposal passed a vote in the IMCO committee to progrres the proposed firearms directive. This means that the proposal is currently in trialogue negotiations between the Parliament, the Commission and the Council before a final text is voted on in parliament.

Jane has received many emails and letters of concern regarding this proposal and I would like to briefly outline the main issues that UKIP have with this proposal.

Firstly, the weapons used in the Paris atrocity, and more generally the weapons used in most terrorist attacks, are illegally-held weapons.
Changing the law on gun ownership is therefore unlikely to have any significant impact on the availability of weapons to terrorists.  Indeed the EU is clearly the problem, not the solution.  There is extensive evidence that for example Croatia, which recently joined the EU, is a hotbed of smuggling – not only of arms, but also of money, drugs, people and even human organs.  It has been said (and it is no exaggeration) that free movement of goods and people in the EU (and especially the Schengen area) has led to free movement of Kalashnikovs.

The problem is not that we have too little regulation, but that we are failing to implement the legislation we already have.

Secondly, so far as we understand it the UK already has some of the tightest firearms regulation in the world. This has been confirmed in various statements from the Home Office. We do not believe that further legislation at EU level will make any additional contribution to public safety.  In any case we in UKIP are opposed in principle to any extension of competences at the EU level.

I can therefore confirm that UKIP MEP’s have, and will continue to, oppose the new EU Firearms proposal.  Sadly, however, I fear it will be approved anyway.  There is nothing most MEPs like more than a nice piece of gesture politics in response to public concern – whether or not their gesture has any practical effect. But the proposals are being driven forward by the unelected EU Commission which is desperate to distract people from the consequences of freedom of movement.

Yours sincerely

Catherine Mullen
Parliamentary Assistant to Jane Collins MEP


Szanowny Arturze,

Członkini Parlamentu Jane Collins poprosiła mnie, abym odpowiedziała na Twojego maila z 14 stycznia w sprawie propozycji przepisów unijnych dotyczących broni (EU Firearms Proposals).

Pomimo prób, jakie podjęli parlamentarzyści z Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), propozycja Komisji została przegłosowana w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Oznacza to, że propozycja jest obecnie przedmiotem negocjacji trzech stron: Parlamentu, Komisji i Rady, a jej ostateczny tekst będzie głosowany w Parlamencie.

Jane otrzymała wiele maili i listów wyrażających zaniepokojenie tą propozycją i chciałabym krótko nakreślić główne problemy, jakie UKIP w niej widzi.

Po pierwsze, broń użyta w potwornym ataku w Paryżu oraz ogólnie broń używana w większości ataków terrorystycznych jest posiadana nielegalnie.  Zmiana prawa dotyczącego posiadania broni nie może mieć zatem żadnego znaczącego wpływu na dostępność broni dla terrorystów. UE jest tu problemem, a nie rozwiązaniem. Istnieje obszerny materiał dowodowy na to, że Chorwacja, która wstąpiła do UE niedawno, jest siedliskiem przemytu, nie tylko broni, ale również pieniędzy, narkotyków, ludzi, a nawet ludzkich organów. Mówi się, i nie jest to przesadą, że wolny przepływ towarów i ludzi w UE (a szczególnie w Strefie Schengen), doprowadził do wolnego przepływu Kałasznikowów.

Problem nie leży w zbyt małej ilości regulacji, ale w tym, że nie udaje nam się wprowadzić w życie przepisów już istniejących.

Po drugie, o ile wiadomo, Zjednoczone Królestwo ma już teraz jedne z najostrzejszych przepisów dotyczących broni na świecie. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w różnych oświadczeniach. Uważamy, że żadne kolejne przepisy unijne nie poprawią bezpieczeństwa publicznego. W każdym razie, jesteśmy w UKIP z zasady przeciwni jakimkolwiek rozszerzeniom kompetencji UE.

Mogę zatem potwierdzić, że parlamentarzyści UKIP byli I będą przeciwni nowej propozycji UE dotyczącej broni. Niestety jednak, obawiam się, że zostanie ona i tak zaaprobowana. Parlamentarzyści uwielbiają wykonywać polityczne gesty w odpowiedzi na obawy społeczeństwa, niezależnie, czy te gesty mają jakieś praktyczne znaczenie. Propozycje te są jednak wprowadzane przez nie pochodzącą z wyboru Komisję Europejską, która desperacko próbuje odciągnąć uwagę opinii publicznej od konsekwencji swobody przemieszczania się.

Z poważaniem,

Catherine Mullen
Parliamentary Assistant to Jane Collins MEP

(tłumaczenie Paweł Machała)