Poseł Stanisław Pięta składa interpelację w sprawach strzeleckich, odpowiedź jest arcyciekawa.

Interpelacja nr 8640 do ministra sportu i turystyki w sprawie wprowadzenia obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla wszystkich posiadaczy licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Zgłaszający: Stanisław Pięta Data wpływu: 13-12-2016

Bielsko-Biała, dnia 13.12.2016 r.

Z informacji, jakie posiadam, wynika, że są planowane zmiany przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich dla osób posiadających licencję PZSS. Do końca listopada Polski Związek Strzelecki ma ustosunkować się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r., które dokładnie określa częstotliwość badań lekarskich. Zobowiązuje ono osobę posiadającą licencję PZSS do przeprowadzania badań podstawowych co 6 miesięcy, badań rozszerzonych co rok i pełnych badań co 2 lata.

Wprowadzenie tak rygorystycznych przepisów z pewnością przyczyni się do gwałtownego spadku liczby osób posiadających licencję PZSS i ubiegających się o nią, co może niestety spowodować zmniejszone zainteresowanie społeczeństwa bronią i obronnością, a więc i bezpieczeństwem naszego państwa. Niewątpliwie tak duża częstotliwość badań lekarskich dla posiadaczy licencji PZSS wiążę się dla nich również z dodatkowymi, często niemałymi, kosztami, czynnik ten na pewno nie wpłynie pozytywnie na zainteresowanie się Polaków bronią i obronnością kraju.

Dzisiaj w obliczu kryzysu migracyjnego w Europie i coraz bardziej agresywnej postawy Rosji powinniśmy wykorzystać te czynniki, jak również ogólny wzrost zainteresowania wśród Polaków, zwłaszcza młodzieży, militariami i bezpieczeństwem naszego kraju. Powinniśmy jako reprezentanci naszego społeczeństwa czynić wszystko, żeby promować postawy proobronne i obronność kraju, między innymi ułatwiając osobom zainteresowanym rozwijać swoje pasje, zwłaszcza że odbywa się to z pożytkiem dla bezpieczeństwa Polski, a jak pokazuje doświadczenie, nie wywołuje większych negatywnych zjawisk społecznych. Jest raczej pomocne nawet w zwalczaniu niektórych patologii.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o dokładne przeanalizowanie sprawy i podjęcie działań, jakie Pan Minister uzna za stosowne. Proszę również o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister w powyższej sprawie?

2. Czy Pan Minister wie, jakie jest stanowisko PZSS w sprawie niniejszych zmian?

3. Czy są planowane jakieś inne zmiany legislacyjne lub strukturalne, które mogą mieć wpływ na zainteresowanie dyscypliną strzelectwa sportowego w Polsce?


Odpowiedź na interpelację nr 8640 w sprawie wprowadzenia obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla wszystkich posiadaczy licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera

Warszawa, 27-01-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 8640 Posła na Sejm RP Stanisława Pięty, przekazaną 7 stycznia 2017 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Minister Sportu i Turystyki rozważa możliwość podjęcia działań w sprawie obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla zawodników w strzelectwie. Licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w znacznym stopniu posiadają osoby nie będące członkami kadry narodowej, a które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym. Licencje są niezbędne by uzyskać możliwość wstępu na strzelnicę i do posługiwania się bronią. Dokumenty te udzielane są w dużej mierze osobom, które nie uprawiają sportu wyczynowo, a jedynie aktywnie spędzają czas. Wydaje się, że obostrzenia rozporządzenia mogą mieć negatywy wpływ na ich działalność sportową. Jednocześnie należy pamiętać, że strzelectwo sportowe jest dyscypliną, w której wysiłek fizyczny nie jest bardzo intensywny, a tym samym często badania lekarskie nie wydają się być konieczne.

Ad 2.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego stoi na stanowisku, że przytoczone przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zwolnienia zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (DZ. U. poz. 11172), powinny dotyczyć zawodników kadr narodowych oraz osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Pozostali zawodnicy zdaniem PZSS nie muszą przechodzić badań co 6 miesięcy, szczególnie w przypadku, kiedy zaświadczenia wydawane są przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny sportowej. Dostęp do ww. lekarzy oraz koszt, który musi ponieść zawodnik, ograniczają możliwość uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. PZSS uważa również, że w przypadku zawodników dorosłych, nie będących członkami kadr narodowych, zaświadczenia powinni móc wydawać także lekarze innych specjalności.

Ad 3.

Obecne prace legislacyjne w Ministerstwie Sportu i Turystyki nie przewidują wprowadzenia zmian, które mogłyby wpłynąć na spadek lub wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym. Jednocześnie Ministerstwo Sportu i Turystyki, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej, rozważa stworzenie programu upowszechniającego strzelectwo sportowe w Polsce. Jednym z jego elementów miałaby być sieć tanich, ogólnodostępnych strzelnic sportowych (wyróżnienie moje).

Z poważaniem

Z up. Ministra Sportu i Turystyki

Jan Widera

Podsekretarz Stanu


 

Mój komentarz. Badania na bok w komentarzu. Nie stanowią istotnego praktycznego problemu. Stanowisko PZSS jest jednoznacznie korzystne dla posiadaczy broni.

Odpowiedź na punkt trzeci pytania jest bardzo ciekawa. Ładnie pisze przedstawiciel rządu PiS, ale to wciąż tylko słowa. Odpowiedź oczywiście zachęcająca, chociaż niewiele szczegółów z niej wynika. Dobrze by było gdyby ktoś zechciał do nas przemówić i zaprezentować jakieś dalsze szczegóły trójstronnych rozważań ministerialnych.

Nie sposób też wyrazić krytyki. Zbyt wiele razy chwaliłem PiS i póki co nic z tego nie wynikło. Państwo z PiS dość gadania, ładnego pisania, jeszcze ładniejszego mówienia i zapewniania, że będzie pięknie i coś naprawdę fajnego planujecie. Czas na konkrety! Rozwój strzelectwa w Polsce to ani moje ani niczyje widzimisię, to element edukacji proobronnej, to Polska racja stanu! Jestem pewny, że doskonale o tym wiecie. Od mówienia nic się nie dzieje, a my wreszcie chcemy faktów. Rządzicie w Polsce już ponad rok. Daliśmy wam rozwiązania prawne. Macie wszelkie możliwości ustanawiania korzystnego dla Polaków prawa, w zasadzie z dnia na dzień. Czas rozważań już dawno powinien upłynąć, a my powinniśmy, bijąc wam brawo, patrzeć na fakty.