Business Centre Club pozytywnie o projekcie ustawy o broni i amunicji.

Business Centre Club, istniejący od 1991 r. prestiżowy klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców, zajął stanowisko w przedmiocie projektu ustawy o broni i amunicji. W dokumencie pojawiły się bardzo pozytywne słowa, nawet o pewnej wartości uniwersalnej. Szczerze pisząc jestem nawet nieco zaskoczony wyrazem pozytywnego wydźwięku opinii o projekcie.

Został poruszony element praw i wolności obywatelskich, których przejawem, a wręcz symbolem jest dostęp praworządnych obywateli do broni palnej. Sposób regulacji dostępu do broni to też wyraz tego czy we własnym kraju jesteśmy podmiotami, czy maszynami do płacenia podatków.

BCC stoi na stanowisku, że możliwie szeroki, aczkolwiek ściśle kontrolowany, dostęp praworządnych obywateli do broni stanowi z jednej strony gwarancję poszanowania swobód obywatelskich, a z drugiej jest ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa państwowego wewnętrznego i zewnętrznego.

BCC wspomina o tym, co moim zdaniem oczywiste, tj. niezbędnej dla obronności państwa tkance społecznej wyposażonej w umiejętności posługiwania i obchodzenia się na co dzień z bronią palną.

Mimo armii zawodowej, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury inżynieryjno-technicznej – ale także posiadanie odpowiednio wyszkolonych w umiejętności posługiwania się bronią członków społeczeństwa.

Wreszcie mamy zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, na to czemu w istocie służyć ma broń palna. BCC poszedł nawet dalej niż w dotychczasowym moim pisaniu ja podkreślałem. Projektowana ustawa to prewencja ogólna – odstraszanie złoczyńców przed pomysłami dopuszczenia się przestępstwa.

Nowa ustawa może przynieść pożądane skutki społeczne, uświadamiające społeczeństwu możliwość skutecznej obrony własnej, najbliższych, mienia i porządku społecznego przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. Nową ustawę można traktować jako prewencję ogólną w postaci odstraszania potencjalnych sprawców od popełnienia czynu zabronionego.

Na koniec to najważniejsze może z punktu widzenia biznesowego klubu, przemysł. Tak, projektowana ustawa ma za jeden z celów obudzenie, stworzenie i zapewnienie rynku zbytu dla polskiego przemysłu.

Warto podkreślić wreszcie, iż wprowadzenie w życie przedmiotowego projektu ustawy oprowadzi być może do odtworzenia polskiego przemysłu wytwarzania broni strzeleckiej oraz amunicji, który miał tradycje przedwojenne, a który obecnie przeżywa trudności.

Pełne stanowisko Business Centre Club:

Stanowisko Business Centre Club także w formacje pdf.

Download (PDF, 351KB)