Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: broń samoczynna nie dla kolekcjonerów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, który zapewne będzie miał istotne znaczenie dla postępowań administracyjnych dotyczących pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim. Sąd ten zaprezentował stanowisko, że wykładnia art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy wyłącza “broń szczególnie niebezpieczną” spod ogólnych zasad przyznawania prawa posiadania broni. Przesądza, że broni szczególnie niebezpiecznej nie mogą posiadać osoby fizyczne. 

Moim zdaniem wykładnia to błędna, jak tylko błędna być może. Niestety to nie ja wydaję wyroki i nie moje opinie prawne są dla policyjnych ekspertów wiążące. Moje stanowisko wyrażałem w kilku wpisach na blogu, między innymi w następujących Broń palna samoczynna dla kolekcjonerów?Pistolety maszynowe i karabinki samoczynne na pozwolenie kolekcjonerskie.Rzecz dotyczy broni palnej samoczynnej dla kolekcjonerów. Niestety wygrała nie litera ustawy, a tajemniczy duch ustawy. Sąd ostatecznie nie do litery prawa się odwołał, a do mistycznej woli ustawodawcy. Litera jest jednoznaczna, duch zaś objawił co innego niż stoi w ustawie. 

Sądownictwo polskie nie jest najmocniejszą stroną. Obywatel w Polsce zupełnie błędne oczekuje, że sąd w oparciu o prawo weźmie go w obronę. Prawda zaś wciąż jest taka Tu nie ma sprawiedliwości, tu jest sąd.

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 18 października 2016 r.

II SA/Wa 332/16

Skład orzekający: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.). Sędziowie WSA: Adam Lipiński, Anna Mierzejewska.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2016 r. sprawy ze skargi M.C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (…) grudnia 2015 r. nr (…) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, gazowej i alarmowej do celów kolekcjonerskich – oddala skargę.
Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowią przepisy art. 10 ust. 1, ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 5, ust. 4 pkt 7 w zw. z pkt 1a i pkt 3 oraz art. 17 ust. 3 i art. 12 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, pozwolenie na broń wydaje się, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich – art. 10 ust. 2 pkt 6 – za ważną przyczynę uważa się w szczególności udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – art. 10 ust. 3 pkt 5. Przepis art. 12 ust. 1 tej ustawy stanowi natomiast, że pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. W myśl zaś przepisu art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, pozwolenie nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy, może być wydane wyłącznie przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, a także przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji oraz organizatorom kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony.

Definicję broni samoczynnej zawiera natomiast § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U. Nr 191, poz. 1140). Zgodnie z tą definicją, bronią samoczynną jest broń palna przeładowująca się automatycznie po każdym oddanym strzale i przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju (na podstawie § 2 rozporządzenia została ona zaliczona do kategorii A broni palnej). Jednocześnie Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 6 Dyrektywy Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. nr 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U. E L. 1991.256.51 z późn. zm.) została zobligowana do podjęcia wszelkich czynności w celu zakazania nabywania i posiadania broni palnej i amunicji sklasyfikowanej w kategorii A Realizacją przedmiotowego zobowiązania z pewnością jest treść art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, który wprowadza zakaz wydawania osobom fizycznym, w tym również kolekcjonerom, pozwolenia na broń samoczynną zdolną do rażenia celów na odległość.

Ponadto w art. 6 Dyrektywy wskazano, iż w szczególnych przypadkach właściwe władze mogą wydać pozwolenie na broń i amunicję, gdy nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Tym samym zgodzić się należy z organem, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, pozwolenie na broń wydane w celach kolekcjonerskich uprawnia do posiadania broni (i amunicji do niej): palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.

Jak wynika z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, pozwolenie na broń, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 ustawy o broni i amunicji.

Zgodzić się należy z organem, iż wykładnia przepisów ustawy o broni i amunicji winna zmierzać w kierunku zawężającym, a nie rozszerzającym. Celem ustawodawcy nie było bowiem otwarcie dla osób fizycznych, w tym kolekcjonerów, dostępu do broni szczególnie niebezpiecznej. Tym samym należy przyjąć, że broń niebezpieczna, bez względu na kaliber, nie może być wydawana, z tym, że ograniczenie to nie dotyczy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony; przedsiębiorców którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji oraz organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Skarżący jest osobą fizyczną (nie jest przedsiębiorcą, jednostką organizacyjną w zakresie usług ochrony, którym to podmiotom broń jest niezbędna do organizowania kursów i kształcenia w zawodzie pracownika ochrony), a zatem jest wyłączony podmiotowo z możliwości przyznania mu prawa na posiadanie broni, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1, to jest na broń szczególnie niebezpieczną.

W ocenie Sądu wykładnia art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy wyłącza “broń szczególnie niebezpieczną” spod ogólnych zasad przyznawania prawa posiadania broni. Przesądza, że broni szczególnie niebezpiecznej nie mogą posiadać osoby fizyczne.

Reasumując, w rozpoznawanej sprawie skarżący nie spełnia wymogu przyznania mu prawa na wszystkie rodzaje broni, tj. na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy. Dlatego też za trafną Sąd uznał wykładnię dokonaną przez organ w tym zakresie.