Wkład w obronność Rzeczpospolitej jest obowiązkiem każdego obywatela.

Mam marzenia o Polsce, bo gdybym ich nie miał, nie mógłbym nazywać się Polakiem. Bez pragnienia uczynienia z Polski miejsca przyjaznego ludziom, nic nie warte byłoby moje pisanie. Gdybym był politykiem… to realizowałbym moje marzenia przez wprowadzenie w życie programu, w którym punktem jednym z zasadniczych, uczyniłbym następujący postulat:

Wkład w obronność Rzeczpospolitej jest obowiązkiem każdego obywatela, który może być realizowany poprzez:

– zawodową służbę wojskową

– zawodową służbę w Policji, Straży Granicznej oraz innych państwowych formacjach mundurowych

– ochotniczą służbę w Obronie Terytorialnej

– aktywne uprawianie sportów strzeleckich

– aktywne uprawianie łowiectwa

– działalność w organizacjach para-militarnych i organizacjach pro-obronnych

– działalność w organizacjach krzewiących ratownictwo medyczne i umiejętność niesienia pierwszej pomocy

– uczestnictwo w Obronie Cywilnej

– uczestnictwo w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej

Aktualna konstytucja to głównie zbiór życzeń i postulatów. Niewiele praktycznych rozwiązań w zakresie tzw. wolności i obowiązków, no oczywiście poza bardzo praktycznym obowiązkiem płacenia podatków. Mamy przeróżne obowiązki, a najważniejszy z nich to płacenie pieniędzy na potrzeby polityków, ich obietnice wyborcze, zwane potrzebami państwa. W polskiej Konstytucji nasze obowiązki są tak opisane:

OBOWIĄZKI

Art. 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85.

1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Moim zdaniem obecny stan prawny w zakresie art. 85 Konstytucji to jedynie postulat bez praktycznego zastosowania. To moim zdaniem bardzo niedobrze. Nie może być tak, że prawo coś stanowi jedynie dla ładnego brzmienia przepisu prawa. Nie może być tak, że obowiązek istnienie bez praktycznego wykonania. Nie może być tak, że ktoś jest się obywatelem Polski, a praktycznie nie wypełnia powinności wobec wspólnego dobra. Moim zdaniem, które zapewne jest odmienne od zdania obecnych polityków, przed obowiązkiem płacenia podatków istnienie obowiązek obrony Polski.

Bez praktycznego wykonywania obowiązku obrony Polski, rozprzęgają się postawy społeczne. W miejsce społeczeństwa zdeterminowanego w obronie Rzeczpospolitej, budujemy społeczeństwo wykolejone, zdeprawowane pacyfistycznymi postawami. Zatem, obowiązek obrony Ojczyzny musi mieć na co dzień wymiar praktyczny. Bez tego staje się jedynie pustym postulatem, jak to jest aktualnie. Ten obowiązek powinien być realizowany nie tylko jednorazowo przez tzw. zasadniczą służbę wojskową. Ten obowiązek powinien być realizowany permanentnie od  i do do czasu gdy Polak jest fizycznie do tego zdolny. Nie można wszystkich zagonić na stałe do wojska i trzeba rozwiązać to w sposób np. jaki powyżej proponuję.

Proste i praktyczne rozwiązania są najlepsze. Chociaż te politycy najmniej lubią. To które proponuję powyżej sprawia, że nawet znajdą sobie miejsce wyznawcy obłąkańczej idei pacyfizmu. Póki ktoś chce być Polakiem, póki jest fizycznie zdolny, niech ciąży nawet na pacyfiście powinność działalności w organizacjach krzewiących ratownictwo medyczne i umiejętność niesienia pierwszej pomocy, czy uczestnictwo w Obronie Cywilnej, czy też uczestnictwo w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście najlepsze jest spełnianie obowiązku polegającego na nabywaniu i utrzymaniu umiejętności zabijania wrogów.

Opisane przeze mnie sposoby wypełnienia obowiązku obrony Polski powinny być wpisane do ustawy i egzekwowane prawnie. Przy czym mniej bym sankcjonował obowiązek przepisami karnymi, chociaż tego nie wykluczam, a więcej odbieraniem praw publicznych, włącznie z odebraniem obywatelstwa. Z niewolnika nie można zrobić dobrego obrońcy, zatem nie wypełniasz obowiązków obrony ojczyzny, w skrajnym przypadku: oddawaj obywatelstwo, nie będziesz więcej Polakiem pasożytem. Szczególnie w dzisiejszych niebezpiecznych czasach takie rozwiązania mogą okazać się bardzo przydatne.

Ale politycy… tak wiem, ci wolą nakładać i egzekwować bardzo praktycznie obowiązek płacenia podatków. Po tym widać na czym im tak naprawdę zależy, czy na obronie Polski, czy na zaspakajaniu własnych potrzeb, realizacji obietnic wyborczych, zwanych dla niepoznaki przeróżnymi potrzebami państwa.

Zapraszam do dyskusji.