Projekt ustawy o broni i amunicji otrzymał numer druku sejmowego

Projekt ustawy o broni i amunicji, który został złożony przez grupę posłów klubu poselskiego Kukiz’15, otrzymał numer druku sejmowego 1692. Pozytywna opinia Komisji Ustawodawczej chyliła wszelkie formalne przeszkody dokonania tej czynność przez Marszałka Sejmu. Oznacza to, że tak naprawdę dopiero od tego momentu  rozpocznie się procedowanie nad projektem ustawy. Projekt został skierowany na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu.

W wielkim skrócie procedura parlamentarna będzie wyglądała w sposób opisany poniżej.

Marszałek Sejmu wpisze teraz do porządku obrad któregoś z posiedzeń Sejmu pierwsze czytanie projektu. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł złożyć wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Gdy projekt trafi na posiedzenie komisji, będzie to Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta komisja może powołać podkomisję do prowadzenia merytorycznych prac nad projektem. Komisja na podstawie swoich prac przedstawia Sejmowi sprawozdanie. W sprawozdaniu komisja przedstawia wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek, albo przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu, albo odrzucenie projektu.

Sprawozdanie Komisji jest prezentowane w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z jej składu poseł sprawozdawca, który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję i przez poszczególnych posłów zmianach w przedłożonym projekcie oraz o nieprzyjętych przez komisję opiniach innych komisji i posłów oraz motywach ich odrzucenia. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, albo przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków. W sytuacji, gdyby w drugim czytaniu zgłoszone były nowe poprawki i wnioski, projekt kieruje się ponownie do komisji, która go rozpatrywała.

Komisja po rozpatrzeniu z udziałem wnioskodawców zgłoszonych poprawek i wniosków, przedkładają Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym przedstawiają wniosek o ich przyjęcie lub odrzucenie, albo kierując się przeprowadzoną dotychczas debatą, zgłoszonymi poprawkami i wnioskami, wnioskami Komisji Ustawodawczej, wnioskami mniejszości, przedkładają Sejmowi poprawione sprawozdanie w formie tekstu jednolitego projektu. Po tym następuje trzecie czytanie, które obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub – jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji – przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania i na koniec głosowanie nad projektem. Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi potwierdzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy.

Marszałek Senatu kieruje ustawę uchwaloną przez Sejm i przekazaną do Senatu do właściwych komisji senackich. Rozpatrując ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej właściwa komisja może zwrócić się do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o wyrażenie opinii o ustawie lub jej części. Na posiedzenie komisji, na którym rozpatrywana jest ustawa uchwalona przez Sejm, przewodniczący komisji zaprasza upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy projektu tej ustawy i posła sprawozdawcę. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowują w terminie wyznaczonym przez Marszałka Senatu, projekt uchwały Senatu w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, w którym proponują przyjęcie ustawy bez poprawek, albo wprowadzenie do jej tekstu poprawek, albo odrzucenie ustawy. Jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów, w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski. Marszałek Senatu przekazuje uchwałę Senatu Marszałkowi Sejmu.

Następnie Marszałek Sejmu informuje Sejm o uchwałach Senatu przyjmujących bez zmian ustawę uchwaloną przez Sejm oraz o ustawach uchwalonych przez Sejm, co do których Senat nie podjął uchwały. Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Senatu albo po uzyskaniu informacji o przyjęciu ustawy przez Senat bądź po bezskutecznym upływie terminu do podjęcia uchwały Senatu Marszałek Sejmu przesyła Prezydentowi tekst ustawy, potwierdzony swoim podpisem.

Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.