Uprawnienia prowadzącego strzelanie są uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim.

Na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na broń w celu szkoleniowym. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 7 ustawy o broni i amunicji za ważną przyczynę, uzyskania pozwolenia na broń w celu szkoleniowym uważa się posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Praktycznym problem okazało się zdefiniowanie co konkretnie oznacza zwrot posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. W praktyce policyjnej cała uwaga została skierowana na ustawę o sporcie i kwalifikacje jakie można było uzyskać na postawie tej ustawy. Do deregulacji zawodów z 2014 roku sprawa wydawała się jednoznaczna. Ustawa o sporcie i rozporządzenie wykonawcze regulowały szczegółowo w jaki sposób uzyskuje się kwalifikacje trenera i instruktora sportu. Po deregulacji dokonanej w 2014 roku pozostał art. 41 ustawy o sporcie jako jedyna regulacja poświęcona tytułom zawodowym w sporcie.

Szczerze pisząc sam niewiele uwagi poświęcałem pozwoleniu na broń w celu szkoleniowym i niespecjalnie zastanawiałem się co znaczy zwrot posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. We wpisie z dnia 5 października 2016 r. pt. Stanowisko PZSS co do uprawnień instruktora strzelectwa sportowego stwierdziłem:

Nie bardzo szukałem i to może w związku z tym, ale szczerze pisząc nie dostrzegam innych przepisów niż przepis art 41 ustawy o sporcie, które regulowałby nadawanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich. Przy czym chodzi o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a nie o jakieś wewnętrzne resortowe regulacje, które przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie są.

Trochę jestem zły na siebie, że nie zastanowiłem się bardziej i ubiegła mnie Komenda Główna Policji. W tym zakresie bardzo pozytywnie się zdziwiłem. Okazuje się bowiem, że w jednej z decyzji Komenda Główna Policji przeprowadziła bardzo racjonalnie prawniczo rozumowanie, w efekcie którego KGP uznała, że uprawnienia prowadzącego strzelanie są uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim.

W uzasadnieniu decyzji KGP wskazała kilka słusznych uwag, które poniżej przytaczam.

Po pierwsze. Komenda Główna Policji zakwestionowała tezę, że organy Policji są uprawnione do oceny czy wiedza, doświadczenie i umiejętności trenera/instruktora sportu strzeleckiego po deregulacji są wystarczające do uznania spełnienia kryteriów wymaganych dla uzyskania tytułu instruktora czy trenera sportu strzeleckiego. Nie wynika to wprost, ale wywodzę z tego wniosek, że zakwestionowana została teza PZSS, że wyłącznie PZSS jest uprawniony do przyznawania tytułu instruktora/trenera sportu strzeleckiego lub do ustanawiania programów kursów w tym przedmiocie.  KGP w decyzji stwierdza:

Organ I instancji odmawiając stronie pozytywnego rozpatrzenia jej wniosku powołał się na art. 41 ustawy o sporcie, tj. że uprawnienia do weryfikowania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania trenera lub instruktora sportu przyznano polskim związkom sportowym, a także na opinię PZSS, zgodnie z którą od 2014 roku dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim są tylko dyplomy szkół wyższych nadające uprawnienia do szkolenia w zakresie sportu strzeleckiego lub dyplomy (legitymacja instruktora) wydane przez PZSS (…) Tymczasem należy zauważyć, że w myśl art. 41 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 20110 r. o sporcie trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (…). Ustawa ta jednak nie precyzuje jakie to mają być umiejętności, doświadczenie i wiedza, nie przewiduje także przepisów wykonawczych które by tę materię dokładniej opisały. (…) Dlatego też organy Policji nie mają możliwości oceny czy wiedza, doświadczenie i umiejętności trenera/instruktora sportu strzeleckiego po deregulacji (…) zapewniają bezpieczne warunki prowadzenia strzelań.

Po drugie. W sytuacji gdy wnioskodawca występujący o pozwolenie na broń w celu szkoleniowym nie deklaruje prowadzenia działalności w związku sportowym, ani klubie sportowym, nie planuje też kariery instruktora czy trenera sportu lecz interesuje stronę prowadzenie szkoleń strzeleckich po prostu w ramach działalności gospodarczej, nie musi legitymować się uprawnieniami instruktorskimi bądź trenerskimi uzyskanymi wg. harmonogramu PZSS.

Po trzecie. W przypadku jak opisany w punkcie drugim osoba prowadząca szkolenia odpowiada za bezpieczeństwo osób szkolonych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Tego rodzaju działalność musi, zdaniem KGP, odbywać się na strzelnicach, a osoba prowadząca zajęcia prowadzi prowadzący strzelanie. Jest to osoba która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej.

Po czwarte. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic znajduje się przykład innej regulacji ustanawiającej posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Jest to regulacja dotycząca prowadzącego strzelanie. Zgodnie z §2 pkt 2 rozporządzenia prowadzący strzelanie jest osobą, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. Zdobycie uprawnień prowadzącego strzelanie jest spełnieniem tego elementu ważnej przyczyny posiadania broni, która w art. 10 ust. 3 pkt 7 ustawy o broni i amunicji określona jest jako: posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim.

Podsumowując, gdy ktoś posiadania uprawnienia prowadzącego strzelanie spełnia tą część ważnej przyczyny posiadania broni w tym celu, która opisana jest słowami: posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim.