Petycja w interesie publicznym w sprawie uchylenia obowiązku posiadania magazynu broni przez posiadaczy pozwoleń na broń

W dniu dzisiejszym nadałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji petycję w interesie publicznym. Domagam się od MSWiA skreślenia z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez §5 ust. 2 rozporządzenia. Krótko rzecz ujmując ten przepis nakazuje przechowywać broń w ilości ponad 50 egzemplarzy w magazynie broni. Moim zdaniem ten przepis jest niepotrzebny i nie powinien istnieć. Bezpieczeństwo broni jest zapewnione przez przechowywanie broni w szafach S1.

Przypominam, że zapis o konieczności przechowywania broni w ilości ponad 50 egzemplarzy w magazynie broni, miał za cel podniesienie na takim poziom utrudnień dla posiadaczy pozwoleń na broń, aby broni nie kupowali. Niestety na etapie projektowania rozporządzenia nie udało się wyeliminować tego pomysłu. Podejmuję próbę dzisiaj. Petycję mam prawo złożyć, a MSWiA ma obowiązek zająć stanowisko. Mam nadzieję, że nie zawiesi się tak jak w sprawie interpelacji posła Józwiaka w sprawie zaskarżenia dyrektywy unijnej o broni to Trybunału Sprawiedliwości UE, która od kilku już miesięcy nie doczekała się odpowiedzi.

 

Treść petycji

Andrzej Turczyn

ul. Zwycięstwa 46/4D

75-038 Koszalin

e-mail: andrzej@turczyn.pl

(podmiot wnoszący petycję)

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

w Warszawie

(organ władzy publicznej)

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

  1. Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wnoszę petycję w interesie publicznym, której przedmiotem jest żądanie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez uchylenie §5 ust. 2 rozporządzenia;
  2. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wyrażam zgodę na ujawnienie petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję wraz z danymi osobowymi podmiotu wnoszącego petycję;

uzasadnienie

Zapis §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji został wprowadzony w celu podniesienia kosztów przechowywania broni w taki sposób, to zaś w celu utrudnienia procedur związanych z posiadaniem broni. Komenda Główna Policji, będąca autorem tego zapisu jednoznacznie deklarowała to w korespondencji do MSW (pismo KGP z dnia 8.11.2011 znak ENS 3628/11). Te utrudnienia zaś miały zniechęcić osoby posiadające pozwolenia na broń do nabywania broni. W trakcie prac nad rozporządzeniem zapis był krytykowany (pismo z dnia 11.09.2012 r.), niestety bez merytorycznych powodów został wprowadzony.

Zapis tego rozporządzenia w istocie wprowadza większe rygory przechowywania broni przez osoby posiadające pozwolenia na broń, niż koncesjonowanym sprzedawcom broni. Większy rygor polega na tym, że posiadacz pozwolenia na broń zobowiązany jest do przechowywania broni w ilości ponad 50 egzemplarzy w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 dodatkowo w pomieszczeniu wyposażonym w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 tego rozporządzenia (wymagania magazynu broni).

Koncesjonowany sprzedawca broni palnej jest zobowiązany do przechowywania broni wyłącznie w magazynie broni (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

Taki poziom zabezpieczeń jest zbędny, nie podnosi bezpieczeństwa, albowiem bezpieczeństwo przechowywanej broni zapewnia przechowywanie broni w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Andrzej Turczyn

Załączniki:

  • pismo KGP z dnia 8.11.2011 znak ENS 3628/11
  • pismo z dnia 11.09.2012 r.

 

Petycja w formacie .pdf wraz z załącznikami:

Download (PDF, 7,33MB)