Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do posiadania broni w wybranych państwach

Projekt ustawy o broni i amunicji, który znajduje się w Sejmie sprawił, że pojawił się zarzut o braku obowiązkowych badań psychologicznych. Projektowany przepis ustawy rzeczywiście nie wprowadza obligatoryjnych badań, a jedynie umożliwia zażądanie takich badań przez lekarza wydającego zaświadczenie niezbędne do podania o broń palną.

Zgodnie z projektowanym art. 13 ust. 4 pkt 2:

4. Do wniosku o wydanie obywatelskiej karty broni należy dołączyć:
2) zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak
przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń, o których mowa w art. 10 pkt 5;
przed wydaniem zaświadczenia lekarz może zasięgnąć opinii psychologa lub lekarzy
specjalistów w zakresie neurologii lub psychiatrii.

Projektowane rozwiązanie zdaniem jego przeciwników ma sprawić, że Polska spłynie krwią z ofiar obłąkanych z defektami życia psychologicznego posiadaczy broni palnej. To oczywiście nie ma żadnego związku z prawdą.

Postanowiłem udowodnić, że prezentowana teza jest tezą bez sensu na podstawie analizy porównawczej z rozwiązaniami w innych krajach Unii Europejskiej. Oczywiście samodzielna praca byłaby ponad moje możliwości, ale znalazłem opracowanie czeskie, a dokładnie Instytutu Parlamentarnego z 2016 roku. Materiał zatem bardzo aktualny, który demaskuje rozpowszechniane bzdury.

Zanim przejdziecie do uważnej lektury całości kilka przykładowych rozwiązań z krajów, które po pierwsze mają wielokrotnie większe nasycenie bronią palną i nie spływają na co dzień krwią ofiar posiadaczy tejże broni.

Czechy:

Opinię o braku przeciwwskazań zdrowotnych (zdolności zdrowotnej) wydaje lekarz orzecznik na podstawie wyniku badań lekarskich, ewentualnie badania psychologicznego i innych potrzebnych badań. Badanie psychologicznie nie jest zatem obowiązkowe z ustawy. Tylko w przypadku wątpliwości co do stanu psychicznego wnioskodawcy lekarz rejonowy może skierować pacjenta na badanie psychologiczne, ewentualnie psychiatryczne.

Niemcy:

W zasadzie badanie psychologiczne lub psychiatryczne wnioskodawcy nie jest obowiązkowe. Tylko w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do kwalifikacji osobistych wnioskodawcy, właściwe urzędy mogą wymagać orzeczenia psychologicznego w zakresie posługiwania się bronią, przy czym koszty wydania orzeczenia ponosi sam wnioskodawca. Obowiązkowe poddanie się badaniu psychologicznemu (także na własny koszt) dotyczy tylko osób w wieku poniżej 25 lat przy pierwszym złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na nabycie lub posiadanie broni. Określone wyjątki dotyczą wnioskodawców o pozwolenie na broń do celów łowieckich, sportowych i służbowych.

Belgia:

W Belgii wnioskodawca o pozwolenie na broń musi przedłożyć orzeczenie lekarskie, że nie stanowi zagrożenia dla siebie ani dla innych (ewent. bezpiecznie może posiadać broń). Chodzi o orzeczenie o zdolności psychofizycznej, jakiego nie można wydać osobie, której uzależnienie od alkoholu, depresja lub skłonność do agresji są lekarzowi znane. Orzeczenie jest wydawane przez lekarza rejonowego (rodzinnego). W zasadzie badanie psychologiczne lub psychiatryczne przez specjalistę nie jest wymagane. Ustawa belgijska nie stanowi, aby lekarze mogli mieć wgląd do centralnego rejestru broni.

Dania:

Nie ma obowiązku wcześniejszych badań psychologicznych w celu uzyskania pozwolenia na posiadanie broni. Pozwolenie można otrzymać od miejscowej policji.

Finlandia:

Pozwolenie wydaje i odbiera organ policji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Pozwolenie może być udzielone osobie, która skończyła 18 lat i na podstawie swojego stanu zdrowia i zachowania jest uważana za zdolną do posiadania broni. Konieczny jest test kwalifikacyjny lub orzeczenie lekarskie. Ponadto wnioskodawcy mają obowiązek odbycia rozmowy z policją. Jeśli na podstawie testu lub z innych powodów zostanie stwierdzone, że wnioskodawca wydaje się niezdolny do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni, organ policji ma prawo zażądać badania lekarskiego, które zawiera wszystkie potrzebne informacje medyczne dotyczące wnioskodawcy.

Wielka Brytania:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało instrukcję dla policji, dotyczącą wydawania i odnawiania pozwoleń na broń w grudniu 2015 roku. Instrukcja ta jest stosowana w Anglii, Walii i Szkocji. Według instrukcji, nie ma żadnych wymogów w zakresie orzeczeń psychiatrycznych, które miałyby być przeprowadzane, gdy podejmowana jest decyzja o udzieleniu/odnowieniu pozwolenia: przeprowadzanie badań psychiatrycznych wnioskodawców o broń nie jest praktykowane.

Szwecja:

Szwedzka ustawa o broni stanowi określone wymogi dotyczące wydawania pozwolenia na broń palną, ale nie ma w niej określonych żadnych wymogów dotyczących psychologicznych czy lekarskich badań wnioskodawców lub posiadaczy. Jednak zgodnie z ustawą, lekarz ma obowiązek zgłosić właściwemu organowi, jeśli w czasie obserwacji zauważy, że pacjent może być uznany za niezdolnego do posiadania broni.

 

Jak widzicie rozwiązanie projektowane w ustawie o broni i amunicji jest rozwiązaniem w istocie mieszanym zaczerpniętym z sąsiadującej z nami Republiki Czeskiej oraz Belgii. Pomysł projektu nie jest ani egzotyczny, ani niebezpieczny w żaden sposób. Skoro z powodzeniem funkcjonuje wielu krajach Europy, to my tylko chcemy europejskich standardów. Oczywiście są i kraje, gdzie jest jak obecnie w Polsce. Poniżej zamieszczam opracowanie w języku czeskim, przełożone na język polski oraz tabelaryczne zestawienie jak to wygląda w poszczególnych państwach.

Dyskusja o broni palnej musi toczyć się merytorycznie. Tak robimy my, przedstawiciele środowisk strzeleckich, a to opracowanie najlepszym tego dowodem.

Z uwagi na to, że tłumaczenie kosztowało 1085 zł bardzo proszę o wsparcie na ten cel Fundacji Trybun.org.pl. To opracowanie ma służyć naszemu wspólnemu interesowi polegającemu na przekonywaniu do rozwiązań zaprojektowanych w projekcie ustawy o broni i amunicji i musimy się na to wszyscy złożyć. Projekt jest obywatelski to i cały wysiłek przekonania do jego uchwalenia też niech będzie obywatelski. Proszę o wsparcie darowiznami na Fundację Trybun.org.pl, bo tylko z takiego źródła Fundacja ma pieniądze. Na końcu linki umożliwiające finansowe wsparcie.

 

Download (PDF, 509KB)

Download (PDF, 937KB)