Czescy politycy o prawie do broni, przy okazji wyborów zostali przepytani przez obywateli

Czeskie stowarzyszenie Lex przed wyborami, które miały niedawno miejsce w Czechach, zadało kandydującym partiom pytania dotyczące broni palnej. Poniżej przedstawiam pytania oraz odpowiedzi partii, które udzieliły odpowiedzi i które znalazły się w czeskiej izbie poselskiej.

Odpowiedzi nie udzieliła zwycięska partia ANO Andreja Babisza. Liderowi tej partii prezydent Czech Milosz Zeman zlecił misję tworzenia rządu. Andrej Babisz to dotychczasowy wicepremier, koalicjant Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, z której pochodzi Milan Chovanec  dotychczasowy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Milan Chovenec to wielki zwolennik prawa do broni, za jego sprawą następuje zmiana prawa i zaskarżono dyrektywę unijną do trybunał UE. Można mieć zatem nadzieję, że w Czechach będzie kontynuowana zmiana prawa zmierzająca do wpisania prawa do broni w ustawie konstytucyjnej o bezpieczeństwie republiki czeskiej.

 


gunlex.cz:

Tak samo jak przed poprzednimi wyborami do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, również obecnie przedstawiamy zestawienie odpowiedzi, które zadaliśmy wszystkim kandydującym partiom, a które dotyczą nas strzelców. List przewodni, pytania i odpowiedzi kandydujących strona otrzymane do dnia publikacji artykułu zamieszczamy poniżej. Niestety nie wszystkie partie odpowiedziały na nasze pytania. Odpowiedzi są ułożone alfabetycznie wg nazw partii.

Pytanie pierwsze

Zapewne zwrócili Państwo uwagę, że Izba Poselska Parlamentu Republiki Czeskiej zdecydowaną większością głosów zatwierdziła projekt poselski umacniający konstytucyjne prawo obywateli do posiadania broni (na warunkach jasno określonych w prawie).

Jakie jest Państwa zdanie w kwestii możliwości umocowania prawa konstytucyjnego do posiadania broni przez obywateli (na jasno określonych warunkach) w naszym porządku konstytucyjnym i dlaczego?

Pytanie drugie

W przyszłości konieczna będzie zmiana czeskiego porządku prawnego ze względu na przyjętą dyrektywę UE, która w drastyczny sposób ogranicza prawo do posiadania niektórych, dotychczas dostępnych rodzajów broni.

Jak powinny wyglądać czeskie przepisy w zakresie posiadania broni przez osoby przestrzegające prawa? Co konkretnie powinny obejmować zmiany i jak Państwa partia/ruch przyczyni się, w sposób konkretny, do ich przyjęcia?

Pytanie trzecie

Unia Europejska przygotowuje obecnie zakaz stosowania ołowiu w pociskach ze względu na środowisko. Problemem jest, że zakaz ma obejmować, oprócz wykorzystania myśliwskiego na otwartym terenie, również zamknięte strzelnice, gdzie ryzyko zanieczyszczenia środowiska ołowiom jest minimalne. Praktycznym wynikiem tego zakazu może być gwałtowna podwyżka cen amunicji dla obywateli, a tym samym znaczący spadek liczby właścicieli broni (w zasadzie zakazanie broni, ale w innej formie).

W jaki sposób Państwa partia/ruch przeciwstawi się tej propozycji UE i w jaki sposób będzie bronić praw posiadaczy broni?

 

Česká pirátská strana – Czeska Partia Piratów

Pierwsze pytanie – odpowiedź:
Piraci są i zawsze byli partią, która broni wolności. Uważamy zatem możliwość posiadania broni przez przestrzegających prawa obywateli za jedną ze swobód osobistych, których należy bronić. Naszym celem jest utrzymanie dotychczasowych przepisów. W pierwszej kolejności powinna zostać przedyskutowana i zatwierdzona ustawa „o stowarzyszeniach obronnych”, która w kontekście nowej dyrektywy UE zapewni, że w praktyce zostaną zachowane dotychczasowe warunki nabywania i posiadania broni. Jeśli rozwiązanie to ze względu na regulacje UE nie zadziała, wówczas można wziąć pod uwagę inne możliwości, np. o zmianie konstytucyjnej lub (lepiej) nacisku w ramach UE na zmianę przepisów europejskich.

Obecna propozycja zmiany konstytucji nie zagwarantuje niczego strzelcom, jej praktyczny wpływ byłby raczej symboliczny. Propozycja zmian jasno stanowi, że posiadanie broni będzie regulowane przez ustawę. Dlatego w sprawie zmian konstytucji zachowujemy się z rezerwą. Przesunięcie broni do przestrzeni publicznej (do czego znacząco przyczyniłaby się właśnie zmiana Konstytucji) dodatkowo wytwarzałoby presję na wprowadzanie kolejnych regulacji.

Pytanie drugie – odpowiedź:
Obecnie obowiązującą ustawę o broni uważamy za optymalną. Jest ona dobrym kompromisem między swobodą posiadania broni a powszechnym bezpieczeństwem. W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących np. w USA w odpowiednim stopniu skupia się na wiarygodności posiadaczy broni.  Przy spełnieniu ustawowych warunków obligatoryjnie przysługuje nam prawo posiadania, trzymania i noszenia broni, czym różnimy się od większości państw Europy.

Akceptujemy przewidywane postępowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdy broń zezwolona przez dyrektywę podlegałaby całkowicie nowej „cywilnej” ustawie o broni, a broń, której nowa dyrektywa zakazuje, podlegałaby innej ustawie. Ta druga ustawa regulowałaby posiadanie broni przez członków organizacji, zwanych dziś roboczo „stowarzyszeniami obronnymi”.  Końcowym efektem, jaki chcemy osiągnąć, jest zachowanie dotychczasowego stanu.

Pytanie trzecie – odpowiedź:
Piraci dotychczas nie zajmowali się tym bardzo szczegółowym aspektem problematyki posiadania broni, dlatego mogę przedstawić swoje stanowisko jako człowieka, który w Partii Piratów zajmuje się sprawami broni. Ze względu na równowagę wolności jednostek i ochronę przyrody uważam, że w przypadku polowań stosowanie amunicji bez ołowiu ma sens właśnie ze względu na ochronę środowiska. Szkodliwe oddziaływanie ołowiu w pociskach na środowisko potwierdzają badania naukowe, ponadto istnieje amunicja bez ołowiu, jest powszechnie dostępna, a jej skuteczność w porównaniu z amunicją z ołowiem praktycznie się nie różni. W przypadku zamkniętych strzelnic ograniczenie to nie ma żadnego sensu i to od właściciela strzelnicy i strzelca powinno zależeć, jaką wybierze amunicję.

Štěpán Štrébl
manager wyborczy Piratów i wieloletni członek LEXu

Česká strana sociálně demokratická – Czeska Partia Socjaldemokratyczna

Pierwsze pytanie – odpowiedź:
Ze względu na to, że byliśmy głównymi autorami wspomnianej propozycji nowelizacji konstytucji, której podpisanie umożliwiliśmy również przedstawicielom pozostałych partii, jest jasne że ČSSD wspiera tę propozycję. Sądzimy, że wyrażone w tej zmianie zaufanie państwa, czyli polityków, do obywateli, jest w obecnych czasach niezwykle ważnym sygnałem. Słowa ojczyzna i patriotyzm nie powinny być pustymi terminami. Prawo do wykorzystania własnej, leganie posiadanej broni do określonych w ustawie celów zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa uważamy za znaczący wkład właśnie w zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju.

Pytanie drugie – odpowiedź:
Aktualne przepisy o broni obowiązujące w RCz są na nadzwyczaj dobrym poziomie, a naszym celem na przyszłość jest ich utrzymanie i zminimalizowanie oddziaływania dyrektywy europejskiej na obywateli RCz. Sądzimy, że posiadanie broni jest częścią zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa i nie powinno się w nie ingerować z poziomu organów UE, jak już stwierdziliśmy, zaskarżając obowiązywanie Dyrektywy o ograniczeniu legalnego posiadania broni.

Pytanie trzecie – odpowiedź:
Czeska Partia Socjaldemokratyczna nie ma programu wyborczego rozpracowanego aż do poziomu rodzaju materiałów do produkcji amunicji. Nie sądzimy, że cena amunicji wpłynie na liczbę posiadaczy broni (takie zainteresowanie strzelectwem, uzależnione od poziomu cen amunicji, byłoby raczej płytkie). Osobiście jednak propozycję zakazu stosowania ołowiu do produkcji amunicji i pozostałych produktów na przykład w branży rybołówstwa, uważam za przesadzoną i nie w pełni uzasadnioną. Uważam tę propozycję raczej za cześć kampanii przeciw europejskim posiadaczom broni i próbę pokazania ich „szkodliwości” z punktu widzenia ochrony środowiska. Z takim podejściem nie można się zgodzić. ČSSD uważa posiadaczy pozwolenia na broń, niezależnie od tego, czy są to funkcjonariusze służb zapewniających bezpieczeństwo, myśliwi, sportowcy czy po prostu pasjonaci, za obywateli, na których państwo może liczyć i dlatego będzie chronić ich interesy. Być może również w przyszłości posiadacze legalnej broni będą mogli powiedzieć, że i oni mogą zaufać swojemu państwu.

inż. Roman Váňa
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Izby Poselskiej Parlamentu RCz
Wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego ČSSD

 

Komunistická strana Čech a Moravy – Komunistyczna Partia Czech i Moraw

Pierwsze pytanie – odpowiedź:
Tu chciałbym przypomnieć, że kilku posłów KSČM było współtwórcami tej propozycji poselskiej, a nasze stanowisko poselskie zostało przedstawione nie tylko w trakcie omawiania, gdy zaproponowaliśmy i w końcu wprowadziliśmy ten temat  do porządku obrad, jest też znane z naszych wystąpień w czasie omawiania w komisjach i na posiedzeniu plenarnym Izby oraz przede wszystkim przy ostatecznym głosowaniu, gdy miażdżącą większością głosów przyjęliśmy ustawę. Wystąpienia naszych posłów i wyniki końcowe głosowanie można łatwo odnaleźć.

Pytanie drugie – odpowiedź:
Z różnymi bezsensami z UE mamy problemy i dlatego jesteśmy przede wszystkim zdecydowani sprzeciwiać  się i nie implementować tej dyrektywy, która ze swej istoty jest wadliwa, bezsensowna i przekracza kompetencje UE. Ze względu na obawy, że z tym stanowiskiem pozostaniemy politycznie osamotnieni, już teraz przygotowujemy się do wysłania swoich przedstawicieli do specjalistycznych grup roboczych, gdzie będziemy szukali wspólnego stanowiska w tych sprawach. Mamy swoje wyobrażenia o tym, jak daleko jesteśmy w stanie ustąpić, ale najpierw przekażemy je specjalistom i partnerom politycznym. Dla nas nie jest istotne, kto co zaproponuję, ale jakie to będzie miało ostateczne następstwa dla bezpieczeństwa Republiki Czeskiej.

Pytanie trzecie – odpowiedź:
UE zamiast zajmować się rozwiązywaniem rzeczywistych problemów, które bezpośrednio zagrażają przyszłości UE i całej Europy, zajmuje się marginalnymi sprawami typu wydajność odkurzaczy i podobnymi bezsensami. Również ta przez Państwa wskazana dziedzina należy do kategorii bezsensownych zakazów i nakazów. Nie chodzi o nic zasadniczego, wobec czego powinniśmy przyjmować jednolite stanowisko całej naszej partii, ale nasi specjaliści z danej dziedziny są przygotowania do rozmów i szukania rozwiązania, które nie będzie szkodziło uzasadnionym interesom tej licznej i znaczącej grupy osób, a tym samym zagrażało naszemu bezpieczeństwu.

poseł do Izby Poselskiej Parlamentu RCz i kandydat na takie samo stanowisko w Kraju Hradeckim Zdeněk Ondráček, Komunistyczna Partia Czech i Moraw

 

Občanská demokratická strana – Obywatelska Partia Demokratyczna

Pierwsze pytanie – odpowiedź:
Przyjęcie tej nowelizacji, która w ramach regulacji ustawowych przyznaje obywatelom Republiki Czeskiej prawo do nabywania, posiadania i noszenia broni również w celu planowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa RCz, uważam za krok we właściwym kierunku, dlatego stałem się jednym z posłów przedkładających tę nowelizację konstytucji. Legalni posiadacze broni są w pełni świadomi tego, że posiadanie broni oznacza również znaczną odpowiedzialność, w zdecydowanej większości są to zrównoważeni i dbający o przestrzeganie przepisów ludzie. Dlatego uważam, że osoby te zasługują na zaufanie ze strony państwa i że symboliczne zadeklarowanie tego zaufania jest słuszne.

Ponadto uważam nowelizację za możliwy punkt wyjścia przy implementacji tzw. dyrektywy rozbrajającej UE tak, abyśmy w maksymalnym stopniu zmniejszyli jej negatywne oddziaływanie. Należy sobie powiedzieć, że nowelizacja ta nie doprowadzi do powstrzymania tej absurdalnej regulacji, ale jest określonym pierwszym krokiem do tego, aby największe bezsensy w niej zawarte w znaczący sposób nie zaszkodziły przestrzegającym prawo posiadaczom broni w RCz. Można założyć, ze nowelizacja otworzy drzwi dla takiej regulacji ustawowej, która pogłębi współpracę państwa ze społecznością strzelecką i umożliwi wykorzystanie jej umiejętności do celów obrony i zachowania bezpieczeństwa naszego państwa. Posiadacze legalnej broni nadal będą pod ścisłą kontrolą państwa, czy spełniają wymogi posiadania broni.

Celem walki ODS przeciw bezsensownej regulacji dotyczącej broni nie jest to, aby prawo do legalnego posiadania broni zostało rozluźnione i aby zwiększyła się ilość broni wśród ludzi, ale jedynie po to, aby zostało zachowane status quo i aby nie byli karani ci, którzy przestrzegają zasady gry. Jeśli legalnie uzbrojony obywatel będzie chciał w przyszłości stać się aktywną częścią systemu zapewnienia bezpieczeństwa kraju, powinien mieć taką możliwość. Mocno wierzymy, że również Senat przyłączy się do stanowiska Izby Poselskiej.

Pytanie drugie – odpowiedź:
ODS od dawna krytykuje wspomnianą dyrektywę. Uważamy ją za nie do przyjęcia, a ODS była pierwszą partią polityczną, która po jej zaprezentowaniu w listopadzie 2015 r. wystąpiła przeciw dyrektywie i wezwała obecną władzę, aby zdecydowanie wystąpiła w obronie legalnych posiadaczy broni. Mimo pewnego złagodzenia i usunięcia absurdów, które były w pierwotnej wersji, jestem przekonany, że z terroryzmem i przestępczością nie można walczyć przez zaostrzanie zasad dla porządnych, przestrzegających prawa i zweryfikowanych posiadaczy broni.  Jest ewidentne, że UE, naciskając na rozbrojenie społeczeństwa, wystawia się na łaskę terrorystów i przestępców. Interweniując przeciw legalnym posiadaczom broni, podważa zaufanie tych ludzi w instytucje europejskie, ale również państwowe i obniża miarę swojej legitymizacji. Nadal uważamy czeskie ramy prawne w tym zakresie za całkowicie zrównoważone i w pełni wystarczające do zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu leganie posiadanej broni. Ponownie jednoznacznie deklarujemy, że jesteśmy przygotowani do wstrzymania implementacji tej dyrektywy nawet za cenę ewentualnych sankcji.

Należy przypomnieć, że UE opiera się na kilku filarach różnych polityk. Jednym z nich jest też filar, do którego należy wewnętrzne bezpieczeństwo państw członkowskich. Mimo to ODS uważa wewnętrzne bezpieczeństwo za wyłączną kompetencję każdego państwa członkowskiego i tylko od nas zależy, w jaki sposób stworzymy nasze bezpieczeństwo i obronę oraz jak chcemy chronić naszych obywateli. Jeśli legalnie uzbrojony obywatel będzie chciał w przyszłości stać się aktywną częścią systemu bezpieczeństwa kraju, powinien mieć taką możliwość i w takim przypadku jest moim zdaniem częściowo wyjęty spod zakresu oddziaływania dyrektywy. Należy też dodać, że dyrektywa w tym brzmieniu, które zostało ostatecznie przyjęte, nie powinna wcale powstać, a nasz rząd powinien od początku wystąpić przeciw niej z całą stanowczością zamiast dreptać w miejscu. Późniejsza aktywność ostatecznie nic nam nie dała.

ODS wspierała i wspiera skargę Republiki Czeskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE i do czasu jego wyroku nie chce implementować żadnych restrykcyjnych działań, które mogłyby zaszkodzić naszym obywatelom oraz ich prawu do posiadania broni, wynikającemu z naszego porządku prawnego. Jednocześnie chcemy zainicjować nowe negocjacje na poziomie państw członkowskich UE i uzgodnić taką zmianę, która opierałaby się na naszych przepisach dotyczących legalnego posiadania broni.

Pytanie trzecie – odpowiedź:
Tak samo jak w przypadku wspomnianej absurdalnej dyrektywy o broni, uważamy tę propozycję za kolejny przykład dyletanckiego podejścia do kwestii legalnego posiadania broni i jesteśmy zdecydowanie przeciw. Nowo przygotowywane rozporządzenie Komisji Europejskiej, która chce zakazać amunicji, zawierającej ołów, sprawia wrażenie, że po tym, gdy w procesie przyjmowania nowelizacji dyrektywy o broni narosła fala negatywnych stanowisk nie tylko wśród legalnych posiadaczy broni, ale również specjalistów, Komisja Europejska chce wyciągnąć z tego wnioski i znaleźć nowy sposób, jak ograniczyć legalne posiadanie broni. Najpierw pod płaszczykiem walki przeciw terroryzmowi, następnie również walki przeciw tzw. aktywnym strzelcom, a właściwie strzelającym szaleńcom, a teraz pod pretekstem poprawy środowiska, są nam wmuszane ograniczenia i regulacje dotyczące legalnego posiadania broni, które w sposób nie do przyjęcia naruszają prawa i obowiązki każdego z nas.

Te kroki Komisji Europejskiej, a w niektórych przypadkach również naszego rządu, zmierzały od niebezpiecznej wolności w stronę bezpiecznego zniewolenia. Ponownie należy przypomnieć, że drakońskie regulacje legalnego posiadania broni nie są zapobieganiem terroryzmowi, przestępczości i nie są w stanie zapewnić lepszego środowiska, takie twierdzenia są niebezpiecznie przewrotne. W ODS nie chcemy wymienić swojej wolności na iluzję bezpieczeństwa, dlatego za pośrednictwem naszych przedstawicieli w UE i jej instytucjach, ale również na poziomie rządu, będziemy walczyć o wstrzymanie podobnych procesów i propozycji albo bezpośrednio wynegocjujemy wyjątki dla Republiki Czeskiej.

Jana Černochová
1. wiceprzewodnicząca klubu poselskiego ODS
Lider listy ODS w regionie praskim

Starostové a nezávislí – Burmistrzowie i niezależni

Pierwsze pytanie – odpowiedź:
Zapisanie prawa własności broni w Konstytucji jest bez sensu, nie oznaczałoby to żadnej praktycznej zmiany. Państwo w ten sposób jedynie rozsiewa strach wśród własnych obywateli i tworzy wrażenie zagrożenia.

Pytanie drugie – odpowiedź:
Z naszego punktu widzenia obecne przepisy dotyczące broni są na dobrym poziomie, nie mamy ambicji, aby w jakikolwiek sposób je zmieniać.

Pytanie trzecie – odpowiedź:
Nie wspieramy zakazu w zaproponowanej formie. Przede wszystkim chcemy usłyszeć jasne i fachowe argumenty.

Karel Kreml
rzecznik prasowy
BURMISTRZOWIE I NIEZALEŻNI


 

Socjaldemokraci i komuniści w Czechach są bardziej na prawo niż prawicowy PiS. Niech PiS się wstydzi, albo niech przestawnie określać siebie partią prawicową. Trochę mało prawicowości w tej prawicowej formacji dostrzegam. To takie wstępne spostrzeżenie.

Świecą Czesi przykładem, świecą. Polscy politycy powinni się od nich uczyć. Nie będę więcej komentował, bo co tu pisać? Powinien w zasadzie narzekać na polskich polityków, a normalnie mi się nie chce.