Odpowiedź na interpelację posła Bartosza Józwiaka obrazująca ilości broni w rękach cywilnych w Polsce

Interpelacja nr 18572 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji

Zgłaszający: Bartosz Józwiak

Data wpływu: 09-01-2018

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 27 ustawy o broni i amunicji Komendant Główny Policji prowadzi rejestr zawierający informacje o posiadaczach pozwoleń na broń którym wydano pozwolenia w oparciu o art. 10 ustawy o broni i amunicji, o podmiotach, którym wydano świadectwo broni w oparciu o art. 29 ustawy o broni i amunicji oraz o zarejestrowanej broni palnej.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, w oparciu o dane przetwarzane w rejestrze przez Komendanta Głównego Policji:

1. Jaka jest liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r.?

2. Jaka jest liczba egzemplarzy broni, do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie w danym celu za rok 2017?

3. Jaka jest liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w 2017 r. w danym celu?

4. Jaka jest łączna liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń w danym celu, według stanu na 31.12.2017 r.;

5. Jaka jest liczba osób, którym cofnięto pozwolenie na broń w danym celu w 2017 r.?

6. Jaka jest liczba osób/podmiotów, którym wydano świadectwo broni na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji w 2017 r.?

7. Jaka jest liczba egzemplarzy broni, do których posiadania uprawnia osobę/podmiot wydane świadectwo broni w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji za rok 2017?

8. Jaka jest łączna liczba osób/podmiotów którym wydano świadectwo broni na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji wg. stanu na 31.12.2017 r.?

9. Jaka jest liczba egzemplarzy broni, do których posiadania uprawnia osobę/podmiot wydane świadectwo broni w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji według stanu na koniec 2017 roku?

Z wyrazami szacunku

Bartosz Józwiak


Odpowiedź na interpelację nr 18572 w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 09-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 18572 Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka w sprawie rejestru pozwoleń na broń prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji poniżej przekazuję zestawienie tabelaryczne przygotowane przez Komendę Główną Policji (KGP), zawierające dane statystyczne wnioskowane przez Pana Posła.

Liczba osób, którym w 2017 roku wydano pozwolenie na broń w danym celu oraz liczba jednostek broni, do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie na broń

Cel w jakim zostało
wydane pozwolenie na broń
Liczba osób,
którym wydano pozwolenie
na broń w danym celu
w 2017 roku*)
Liczba jednostek broni,
do których posiadania
uprawnia wydane
pozwolenie na broń**)
Ochrona osobista

323

397

Ochrona osób lub mienia

0

0

Łowiecki

4801

27571

Sportowy

4910

32167

Rekonstrukcji historycznych

8

356

Kolekcjonerski

5045

61662

Pamiątkowy

10

13

Szkoleniowy

132

1848

Inny

4

6

Suma

15233

124020

*) Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji(Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.).

**) W tej kolumnie uwzględnia się również liczby egzemplarzy broni otrzymanych na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 155 K.p.a.zmieniającej decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni oraz kolejnego pozwolenia na broń w tym samym celu, wydanego po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń – według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Cel w jakim zostało
wydane pozwolenie na broń
Liczba egzemplarzy
broni zarejestrowanych
przez posiadaczy
pozwolenia na broń
– według stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku*)
Ochrona osobista

44882

Ochrona osób lub mienia

10

Łowiecki

312068

Sportowy

62595

Rekonstrukcji historycznych

224

Kolekcjonerski

38780

Pamiątkowy

2447

Szkoleniowy

2601

Inny

161

Suma

463768

*) W tej kolumnie uwzględnia się również liczby egzemplarzy broni otrzymanych na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 155 K.p.a.zmieniającej decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni oraz kolejnego pozwolenia na broń w tym samym celu, wydanego po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Trzeba w tym miejscu wskazać, że KGP nie gromadzi informacji o liczbie egzemplarzy broni zarejestrowanych w danym roku przez posiadaczy pozwoleń na broń lecz według stanu na koniec tego roku.

Liczba podmiotów, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu oraz liczba jednostek broni, do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie na broń (z rozbiciem na dane za 2017 rok oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku)

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba podmiotów,
którym wydano pozwolenie na broń
w danym celu w 2017 roku*)
Liczba jednostek broni,
do których posiadania
uprawnia wydane
pozwolenie w 2017 roku**)
Liczba podmiotów,
którym wydano pozwolenie
na broń w danym celu
– według stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku*)
Liczba jednostek broni,
do których posiadania
uprawnia wydane pozwolenie
– według stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku **)
wewnętrzne służby (art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy o broni i amunicji)

6

975 229

3678

przedsiębiorcy posiadający koncesję
na ochronę osób lub mienia
(art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o broni i amunicji)

58

2056 720

30164

podmioty prowadzące strzelnice
(art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji)

14

675 87

4902

szkoły, organizacje sportowe i łowieckie,
stowarzyszenia obronne, placówki oświatowe oraz organizatorzy kursów,
(art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o broni i amunicji)

46

3218 612

41673

realizacja filmów i innych przedsięwzięć artystycznych
(art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o broni i amunicji)

1

5 16

3566

urzędy, instytucje, zakłady, przedsiębiorstwa
i inne, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej
(art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji)

4

41 207

1644

podmioty, którym broń jest niezbędna
w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych
oraz sygnalizowania rozpoczęcia
konkurencji w zawodach sportowych
(art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy o broni i amunicji)

0

0 12

34

Inny

2

2 56

3344

Suma

131 6972 1939

89005

*) Nie uwzględnia się podmiotów, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 K.p.a. zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni

**) W tej kolumnie uwzględnia się również liczby egzemplarzy broni otrzymanych na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 155 K.p.a.zmieniającej decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni.

Informuję, że KGP nie gromadzi danych dotyczących liczby osób, którym cofnięto pozwolenia na broń.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu


 

Po tej odpowiedzi obraz posiadania broni palnej w Polsce coraz pełniejszy. Pełniejszy, ale nie jest pełny. Nie wiadomo z jakiego powodu pan Zieliński nie udzielił odpowiedzi na punkt 3 i 5 interpelacji, chociaż termin do udzielenia odpowiedzi przedłużał i odpowiedź przygotowywana była dwa miesiące, a nie regulaminowe 14 dni. Nie wiem czy coś ukrywają, można powiedzieć jak zwykle, albo dla pana Zielińskiego i służb jemu podległych problemem jest udzielenie ze zrozumieniem odpowiedzi na 9 prostych pytań. Naprawdę nie wiem, która przyczyna braku odpowiedzi jest gorsza.

Broni powoli przybywa, ale wciąż nie za wiele tej broni w rękach Polaków. W 2017 roku wydano łącznie 15 233 pozwoleń na broń, w oparciu o które można kupić 124 020 egzemplarzy broni. Rynek się tworzy. Gdyby koszty wydania pozwolenia były niższe, wyglądałoby to znacznie lepiej.

Ciekawa informacja o świadectwach broni. Wreszcie światło dzienne ujrzały liczby broni w rękach form ochroniarskich, które dość często mają byłych milicjantów innych wywodzących się z PRLu właścicieli. Sporo broni w rękach instytucji edukacyjnych.

Ciekawi mnie co to jest to inny w ostatniej tabeli, w ramach opisywania ilości broni posiadanej w oparciu o świadectwo broni? Art. 29 ustawy, który określa cele i podmioty, które mogą otrzymać świadectwo broni, ani systematyka przepisu nie przewiduje możliwości wydania świadectwa broni w celu, który nie jest opisany w ustawie. Art. 10, który mówi o pozwoleniu na broń jedynie przykładowo opisuje cele posiadania broni, zatem pozwolenie na broń może być wydane w innym celu (nie opisanym w ustawie). W przypadku art. 29 ustawy o broni i amunicji nie ma takiej możliwości. Zatem co za bezprawną wykładnię ustawy i wobec kogo zastosowały organy policji aby wydać świadectwo broni, do którego wydania nie pozwala ustawa? Pytam o to, bo w tabeli jest zapisane, że jest takich świadectw innych raptem 56, ale pozwalają na posiadanie zawrotnej liczby 3344 egzemplarzy broni. Ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko…

 

Dla zaangażowanych i zainteresowanym możliwością korzystania przeze mnie z serwisu PAP zawiadamiam, że wkrótce kolejna, comiesięczna płatność za dostęp do serwisu. Zaangażowanie finansowe w sprawy społeczne też może być elementem stanu żółtego. Tak sobie myślę, sam wydając na swoją działalność całkiem spore środki niemal codziennie.

Podpisz petycję przeciwko zaostrzeniu prawa do broni. Poprzyj obywatelski projekt ustawy.