Petycja do Prezydenta Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Zamieszczam pełną treść petycji skierowanej przez partię polityczną Ruch 11 Listopada do Prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącą zainicjowania międzynarodowego śledztwa w sprawie ustalenia sprawców katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Dzisiaj już wiemy, że to nie był wypadek, a samolot rozerwał wybuch. Techniczne powody katastrofy są nam znane. Nie są znani sprawcy, a ktoś musiał za tym stać.

Dzisiaj gdy Rosja pokazuje coraz bardziej agresywne oblicze, a rząd polski odchodzi od realnego sojusz z USA, możemy liczyć w tej sprawie wyłącznie na lidera wolnego świata – Prezydenta USA – i to za sprawą apelów społecznych.

Proszę podpisujcie petycję. Na zebranie 100 000 podpisów jest tylko 3o dni.

Po wypełnieniu petycji przyjdzie wiadomość e-mail, w której będzie link do kliknięcia, aby potwierdzić podpis. Jest to konieczne do uwzględnienia podpisu.

Aby przejść do petycji kliknij na baner:

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Wolni Polacy, zwracamy się do Pana Prezydenta jako do przywódcy Wolnego Świata z gorącą prośbą, by w obliczu bezradności naszego państwa zainicjował Pan międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy nad Smoleńskiem w Rosji, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński oraz 95 przedstawicieli Polski, którzy lecieli, by uczcić pamięć tysięcy oficerów Wojska Polskiego bestialsko zamordowanych przez Rosjan w Katyniu w 1940 roku.

Uzasadnienie:

W 1939 roku Polska (II RP) jako pierwsza stanęła do walki z Niemcami i Rosją w obronie Wolnego Świata. Podczas całej II wojny światowej Naród Polski wystawił procentowo największą armię wśród Aliantów oraz złożył największą daninę krwi spośród państw walczących z hitlerowskim i stalinowskim totalitaryzmem. W wyniku Konferencji Jałtańskiej (1945) Polacy zostali oddani pod władzę Stalina. Choć powszechnie mówi się, że w 1989 roku odzyskaliśmy niepodległość, ogromne wpływy Rosji i komunizmu pozostały w Polsce. Zmiany polityczne dokonały się głównie na zewnątrz, a istota państwa komunistycznego pozostała niezmieniona. Polska nadal jest eksploatowana gospodarczo przez Rosję i Niemcy, a katastrofa nad Smoleńskiem w 2010 roku pokazała, że nawet największe zbrodnie komunistyczne są nadal bezkarne. Wolni Polacy nie godzą się z tym stanem rzeczy, o czym mógł się Pan Prezydent osobiście przekonać podczas wizyty w Warszawie w  lipcu 2017 roku, gdy był Pan Prezydent witany jako przywódca Wolnego Świata, z którym Polacy wiążą nadzieję na pełną niepodległość.

Pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych w komunistycznej Polsce Arthur Bliss Lane przekonał się naocznie, jak podstępna i totalna jest okupacja rosyjska na naszym terenie. Wspomnienia ze swojej misji w Polsce (“Widziałem Polskę zdradzoną”, 1948) zakończył zdaniem:

“Obowiązek niedopuszczenia do opanowania przez komunistów Francji, Włoch czy jakiegokolwiek innego kraju oraz obowiązek przywrócenia wolności Polsce i innym narodom spoczywa na społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów demokratycznych”

Ustępstwa Prezydenta Obamy wobec Rosji spowodowały, że po zabiciu polskiej elity w 2010 roku Rosja zaatakowała Ukrainę i Syrię i nie jest to koniec jej imperialnych apetytów. Bóg postawił Pana Prezydenta na czele Stanów Zjednoczonych Ameryki i całego Wolnego Świata, by zrealizować misję powstrzymania tyranii, która chce podbić w niewolę cały świat.

Międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest szczególnie zasadne w chwili, gdy komisja parlamentarna ministra Antoniego Macierewicza (także przy współudziale specjalistów z USA i UK) bezspornie udowodniła, że samolot Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nie rozbił się o ziemię, ale został zniszczony w powietrzu w wyniku wybuchu.

Przez całą historię Stanów Zjednoczonych wiele milionów Polaków dało swoją pracę, krew i życie, by budować wielkość Ameryki. Dziś my prosimy USA, by pomogły odbudować Wolną Polskę!

Ruch 11 Listopada

Jedyna antykomunistyczna i biblijna partia w historii Polski

Marian Kowalski, prezes

pastor Paweł Chojecki, wiceprezes

mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes

The President

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

 Washington, DC 20500

April 10, 2018

Dear Mr. President,

We the Free Poles wish to make a plea to you, Mr. President, as the leader of the Free World, in the face of our country`s helplessness, to initiate an international investigation into the 2010 plane crash in Smolensk, Russia, which killed the Polish President, along with 95 representatives of Poland. Those on board were on their way to the 70th commemoration of the Katyn massacre of Polish intellectuals, politicians and military officers by the Russians in the Second World War.

In 1939 Poland was the first to stand up to Germany and Russia in defense of the Free World. In the Second World War, of all the Allied nations, the Polish nation contributed the largest percentage of its men and women to the Allied armed forces. Also, Poland sustained the greatest human loses among the nations fighting with the Hitlerite and Stalinist totalitarianisms. As a result of the Yalta Conference in 1945, the Poles were left under the rule of Stalin.  Contrary to a commonly held belief that Poles regained independence in 1989, Poland remained under the behind-the-scenes influence of Russia and Communism. The political changes were largely in appearance, and the Communists` role in Polish politics and economy continues to be pervasive. Poland continues to be exploited economically by Russia and Germany, and the 2010 plane crash in Smolensk has demonstrated that even the greatest Communist crimes may continue to go unpunished. We the Free Poles refuse to accept this state of affairs, which you could witness yourself, Mr. President, during your visit to Warsaw in July 2017, where you were greeted as the leader of the Free World, in whose Presidency the Poles place their hopes for full independence.

Arthur Bliss Lane, the first U.S. ambassador to Communist Poland, was an eyewitness to the deceitful and totalitarian nature of the Russian occupation of Poland. He concludes his recollections of his mission to Warsaw with the following words:

“The responsibility of preventing a Communist seizure of Italy, France or any other country, and of restoring freedom to Poland and to other nations, rests on the people of the United States and of all other democracies.” (Arthur Bliss Lane: I Saw Poland Betrayed, 1948).

The policy of appeasing Russia, pursued by President Obama, resulted in Russia first killing members of the Polish elite in 2010, then attacking Ukraine, and then getting involved militarily in Syria. By no means is it the end of Russia`s imperialistic appetites. We are convinced God Himself has placed you, Mr. President, at the helm of the United States and the entire Free World, to carry out the mission of containing the brutal tyranny, intending to enslave the whole world.

An international investigation into the 2010 plane crash in Smolensk has become more urgent than ever, now that the Polish Parliamentary Special Committee to investigate the crash, led by Minister Antoni Macierewicz (and aided by American and British aviation experts), has established beyond doubt that the aircraft with the Polish President Lech Kaczynski on board was not destroyed on the ground but in mid-air, as a result of explosion on board.

Throughout the entire history of the United States, millions of Poles have contributed their toil and shed their blood to build the greatness of America. Today we ask America to come to our aid and help us rebuild a free Poland.

Most respectfully,

Marian Kowalski,

Pastor Pawel Chojecki,

Attorney Andrzej Turczyn,

Leaders of the November 11 Movement, the only anti-Communist and Biblical party in Poland`s history.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.