Ruch 11 Listopada do Prezydenta Trumpa: wolni Polacy są za sojuszem z USA, nie z Niemcami!

Ruch 11 Listopada do Prezydenta Trumpa: wolni Polacy są za sojuszem z USA, nie z Niemcami! [OŚWIADCZENIE]

Ruch 11 Listopada, antykomunistyczna i zbudowana na biblijnym fundamencie partia w Polsce, wyraża ogromne zadowolenie z powodu słów Prezydenta Stanów Zjednoczonych i zarazem całego wolnego świata – Donalda Trumpa, wskazujących na zagrożenie militarne i uzależnienie energetyczne ze strony Rosji, podporządkowanie Niemiec polityce rosyjskiej oraz wskazujących na wysiłki wolnych Polaków, którzy próbują wyrwać się z uzależnienia od Rosji.

Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym jest ponad 70% społeczna sympatia w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ruch 11 Listopada deklaruje gotowość zacieśniania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i oczekuje od rządu polskiego wyjścia naprzeciw przyjaznym deklaracjom Prezydenta USA wobec Polski.

Oczekujemy od rządu RP stanowczych działań na polu współpracy gospodarczej i politycznej ze Stanami Zjednoczonymi, także w aspekcie surowców energetycznych oraz wycofania się ze strategicznego gospodarczego sojuszu z komunistycznymi Chinami, które naszym zdaniem planują przejąć ogólnoświatowe przywództwo.

Opowiadamy się też za jak najszybszym rozlokowaniem w Polsce stałych baz wojsk amerykańskich, chroniących nas trwale przed zagrożeniem rosyjskim.

Jednocześnie stanowczo potępiamy głosy wychodzące z polskiego rządu świadczące o przyjęciu wasalnej postawy w stosunku do polityki niemieckiej, skierowanej przeciwko USA.

Marian Kowalski,
prezes Ruchu 11 Listopada

pastor Paweł Chojecki,
wiceprezes Ruchu 11 Listopada

adwokat Andrzej Turczyn,
wiceprezes Ruchu 11 Listopada


The November 11 Movement to President Trump: free Poles are for the alliance with the United States of America, not with Germany! [STATEMENT]

The November 11 Movement, an anti-communist Polish political party built on the foundation of the Bible, wishes to express great satisfaction over the words of Donald Trump – the President of the United States and the entire free world. President Trump indicated a military threat, energy dependence and subordination of Germany to Russian politics and pointed to efforts of free Poles who are trying to break free from dependence on Russia.

Poland is the only country in the world where over 70% of society expresses their positive attitude towards the United States of America. The November 11 Movement declares its readiness to tighten its alliance with the United States and expects the Polish government to accept and reciprocate the friendly declarations of the President of the United States towards Poland.

We expect the Polish government to take firm actions in the field of economic and political cooperation with the United States, also in terms of energy resources. We expect withdrawal from the strategic economic alliance with the communist China, which we believe is planning to take over the global leadership.

We also support the immediate deployment of permanent bases of US troops in Poland, which will protect us from the Russian threat permanently.

At the same time, we strongly condemn the voice of the Polish government, demonstrating the adoption of a vassal attitude towards the German policy against the United States.

Marian Kowalski,
President of the November 11 Movement

pastor Paweł Chojecki,
Vice President of the November 11 Movement

attorney Andrzej Turczyn,
Vice President of the November 11 Movement


 

Sojusz z USA to nie tylko amerykańskie wojsko w Polsce, które nas może obronić przed rosyjską agresją.

Sojusz z USA to moim zdaniem przede wszystkim czerpanie z amerykańskich wartości, a naprawdę jest z czego czerpać.

Wolności obywatelskie słynne na cały świat, wolność słowa, prawo do posiadania i noszenia broni, wolności religijne, wolności gospodarcze, rzeczywisty trójpodział władzy, sądy kontrolowane przez obywateli przez istnienie ławy przysięgłych, niskie podatki i mała biurokracja. Ameryka jest pełna wolnych obywateli, którzy zapamiętale bronią swojej wolności.

Te i pewnie wiele więcej składa się na na to co nazywa się w całym świecie amerykańskim snem.

Tego chcemy w Polsce, do marzenia o tym Polaków chcemy pobudzić. Nie chcemy sojusz z Niemcami gdzie zamordyzm jest codzienną praktyką władzy. Nie chcemy sojuszu z komunistami z Chin, gdzie ludzi kroją na części zamienne, a tych co nie są jeszcze pokrojeni wykorzystuje się jak niewolników aby czerwona władza była bogata. Nie chcemy aby nas kłamliwie przekonywano, że Rosja to ostoja cywilizacji jaką znamy.

Nie chcemy wreszcie Polski w niemieckiej Unii Europejskiej, która staje się symbolem zniewolenia narodów, pod butem socjalistycznych biurokratów.

Ameryka to jest dzisiaj ostatni bastion cywilizacji i chcemy, aby Polacy będąc w sojuszu z USA korzystali z takich samych wolności jakie mają Amerykanie.