Rządowy projekt zmiany ustawy o broni i amunicji jest sprzeczny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej

Rządowy projekt (z dnia 3 sierpnia 2018 r.) ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w art. 135 przewiduje zmianą ustawy o broni i amunicji z 1999 r. Artykuł zawiera 28 punktów, w których projektuje się zmianę ustawy.

W art. 135 projektuje się zmianę 24 artykułów ustawy o broni i amunicji z 1999 roku, uchylenie 1 artykułu ustawy o broni i amunicji, dodanie 11 artykułów do ustawy o broni i amunicji. Zmiany zamieszczone są na 23 stronach projektu. Ustawa o broni i amunicji z 1999 roku ma 75 artykułów i była nowelizowana 25 razy.

W uzasadnieniu projektu (str. 56) autorzy piszą, że projektowane zmiany w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w znacznym stopniu rozszerzają i modyfikują zakres definicyjny regulacji, co związane jest w szczególności z koniecznością zapewnienia zgodności nowelizacji z prawem europejskim.

Projektowana zmiana będzie 26 zmianą ustawy o broni i amunicji i sprawi, że w ustawie przybędzie kolejne kilkadziesiąt bardzo istotnych merytorycznych zmian.

Art. 135 zamieszczony został w Dziale VII Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe Rozdział 1 Zmiany w przepisach.

W przepisach obowiązującego w Polsce prawa istnieje akt prawny w postaci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”. Załącznikiem do rozporządzenia są Zasady Techniki Prawodawczej.

Zgodnie z §30 ust. 1 Zasady Techniki Prawodawczej, W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej albo znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych bez względu na to, czy do tych stosunków zamierza się stosować przepisy dotychczasowe, przepisy nowe czy przepisy regulujące ten wpływ w sposób odmienny od przepisów dotychczasowych i przepisów nowych.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem zmiany ustawy o broni i amunicji jest dostosowanie prawa krajowego o dyrektywy unijnej, nie zaś uregulowanie wpływu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na stosunki powstałe pod działaniem ustawy. W przepisach przejściowych i dostosowujących nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy inne, niż ściśle określone Zasadach Techniki Prawodawczej (§37 Zasad Techniki Prawodawczej), a wśród tych Zasad nie przewidziano możliwości zasadniczej zmiany innej ustawy w celu implementacji aktu prawa unijnego.

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji jest zatem wprost sprzeczna z §30 Zasady Techniki Prawodawczej.

Zgodnie z innym przepisem Zasad Techniki Prawodawczej (§84), Jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. Oto dodatkowe i to formalno-prawne uzasadnienie wyrażonej przeze mnie tezy o potrzebie skreślenia, z projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, artykułu 135.

Zważywszy ilość, zakres i przedmiot zmian ustawy o broni i amunicji oczywiste jest, że projektowanie zmiany ustawy o broni i amunicji, w sposób jaki czyni to MSWiA, wprost narusza §84 Zasad Techniki Prawodawczej.

 

Cóż więcej można dodać? Projekt pod względem formalnym jest zdyskwalifikowany. Projekt zmiany ustawy o broni i amunicji przemycany w przepisach przejściowych do ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jest nie tylko szkodliwy społecznie ale i sprzeczny z przepisami wiążącego urzędników z MSWiA i samego ministra, aktu powszechnie obowiązującego prawa.

W konsekwencji uchylenie art. 135 z projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jest prawnym obowiązkiem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jest formalnym autorem projektu.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.