Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wymagane przy pozwoleniu na broń do ochrony osobistej co 5 lat, trzeba przedstawiać bez uprzedniego wezwania

W praktyce organów policyjnych właściwych w sprawach pozwoleń na broń, jest taki nazwijmy to dobry obyczaj wzywania do przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, w sytuacji zbliżającego się terminu opisanego w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji. Nawet gdy termin zapadnie, a posiadacz pozwolenia na broń nie przedstawi orzeczeń, organy policji wzywają do ich przedstawienia.

Okazuje się, że to wezwanie to jedynie dobra wola organów policji, a jej niezachowanie wcale nie będzie negatywnie wpływało na ocenę decyzji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń, gdyby obywatel nie został wezwany, a decyzja o cofnięciu pozwolenia zapadła.

Poniżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Zachęcam do zapoznania się. Nie wolno przyzwyczaić się do dobrej praktyki organów policji wzywania do przedstawienia, bo przyzwyczajenie może dużo kosztować. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne trzeba przedstawiać bez wezwania, przed upływem terminu 5 lat.

 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. II OSK 1215/16

TEZA:

Z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji wynika, że sankcją nieprzedstawienia orzeczeń może być cofnięcie pozwolenia na broń. Brak więc podstaw, aby przyjmować, że warunkiem koniecznym zastosowania tej sankcji jest uprzednie wezwanie posiadacza pozwolenia na broń do wykonania obowiązku wynikającego wprost z przepisów prawa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej E. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 1636/15 w sprawie ze skargi E. G. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (…) lipca 2015 r. nr (…) w przedmiocie cofnięcie pozwolenia na broń palną gazową

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od E. G. na rzecz Komendanta Głównego Policji kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 grudnia 2015 r., sygnatura akt II SA/Wa 1636/15, oddalił skargę E. G. na decyzję Komendanta Głównego Policji z (…) lipca 2015 r., którą utrzymano w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w (…) z (…) kwietnia 2015 r. o cofnięciu skarżącemu pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej.

Komendant Wojewódzki Policji w (…) wskazaną decyzją z (…) kwietnia 2015 r., powołując się na art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, cofnął skarżącemu pozwolenie na posiadanie broni palnej gazowej po pierwsze, dlatego, że nie posiadał miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po drugie, gdyż nie poddał się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym. (…)

Ponadto zarzucił, że cofnięcie pozwolenia na broń z powodu niepoddania się badaniom lekarskim i psychologicznym było niezasadne, gdyż w takiej sytuacji organ administracji “nie ma obowiązku, lecz uprawnienie do cofnięcia”. Twierdził też, że w trakcie postępowania administracyjnego przebywał w Rosji i wydanie mimo tego decyzji naruszało jego prawa, przede wszystkim do obrony.

Komendant Główny Policji, rozpoznając to odwołanie skarżącego, decyzją z (…) lipca 2015 r. utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w (…) z (…) kwietnia 2015 r.

(…)

Organ odwoławczy stwierdził, że podstawą cofnięcia skarżącemu pozwolenia na broń był także fakt, iż nie poddał się badaniom lekarskim i psychologicznym, aczkolwiek organ zaznaczył, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia miało ustalenie, że skarżący nie posiada stałego miejsca pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W skardze skarżący podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Ponadto twierdził, że rozmowa z jego żoną, na którą powołał się organ odwoławczy, nie miała miejsca oraz że ustalenie, iż nie prowadził działalności gospodarczej w Ł. przy ul. (…) jest wadliwe.

(…)

Sąd pierwszej instancji ponadto uznał, że skarżący nie wykonał ciążącego na nim obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, co również – jak wskazał – uzasadniało cofnięcie mu pozwolenia na broń.

(…)

W skardze kasacyjnej skarżący zarzucił także naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy o broni i amunicji poprzez uznanie, że nie posiada stałego miejsca pobytu w Polsce oraz że niepoddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym stanowi przesłankę cofnięcia pozwolenia na broń bez zastosowania przymusu administracyjnego.

(…)

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

(…)

Jeżeli chodzi o podstawy kasacyjne, które zawierają zarzuty dotyczące drugiej przesłanki cofnięcia skarżącemu pozwolenia na broń, mianowicie tego, że nie poddał się badaniom lekarskim i psychologicznym, to podzielić należy stanowisko organu drugiej instancji, że ta przesłanka nie ma decydującego znaczenia skoro wystarczającą podstawą cofnięcia skarżącemu pozwolenia na broń był fakt, że nie posiada w Polsce stałego miejsca pobytu. Niemniej należy zauważyć, że nie są zasadne zarzuty sprowadzające się do tego, że nie wyjaśniono przyczyny niewykonania przez skarżącego badań lekarskich i psychologicznych oraz że nie wezwano go do wykonania tych badań. Z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.) wynika, że osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu m.in. ochrony osobistej, czyli tak jak w przypadku skarżącego, jest zobowiązana raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Z kolei z art. 18 ust. 5 pkt 2 powołanej ustawy wynika, że sankcją nieprzedstawienia tych orzeczeń może być cofnięcie pozwolenia na broń. Brak więc podstaw, aby przyjmować, że warunkiem koniecznym zastosowania tej sankcji jest uprzednie wezwanie posiadacza pozwolenia na broń do wykonania obowiązku wynikającego wprost z przepisów prawa.

(…)

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.