Petycja w interesie publicznym w przedmiocie żądania zmiany rozporządzenia w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

Na początek zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu obrazującego to jak wyglądają w Polsce przepisy o przewożeniu broni np. koleją. Po filmie zapraszam do dalszej lektury.

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, złożyłem petycję w interesie publicznym, której przedmiotem jest żądanie zmiany rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, przez nadanie §2 ust. 2 rozporządzenia następującego brzmienia:

Broń posiadana na podstawie pozwolenia na broń uprawniającego do noszenia broni, w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji, może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.

Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o broni i amunicji: W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy o broni i amunicji: Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

Zestawienie tych przepisów nasuwa jednoznaczny wniosek, że każdy posiadacz pozwolenia na broń, za wyjątkiem posiadacza broni posiadającego pozwolenie w celu kolekcjonerskim lub pamiątkowym, jest zgodnie z przepisami ustawy uprawniony do noszenia broni w stanie załadowanym.

Ustawa o broni i amunicji nie czyni rozróżnienia pomiędzy posiadaczami pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej, a posiadaczami pozwolenia na broń w celu szkoleniowym czy np. sportowym. Osoby posiadające tego rodzaju pozwolenia na broń uprawnione są do noszenia broni w stanie załadowanym.

Przepis art. 35 ustawy o broni i amunicji reguluje zasady przewożenia broni środkami transportu publicznego. Przepis art. 35 jest jednocześnie delegacją ustawową dla ministrów właściwych do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i warunków przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Przepis art. 35 ani w zakresie treści normatywnej (ust. 1), ani w zakresie delegacji ustawowej (ust. 3) nie przewiduje możliwości czynienia rozróżnienia pomiędzy osobami uprawnionymi do noszenia broni w oparciu o różnego rodzaju pozwolenia na broń.

Zaś przepis przedmiotowego rozporządzenia, w zakresie §2 ust. 1 w zw. z §2 ust. 2, wręcz upośledza posiadaczy pozwoleń na broń do celów sportowych czy do celów szkoleniowych, znaczenie bardziej obeznanych z posługiwaniem się bronią, niż statystyczny posiadacz pozwolenia na broń do ochrony osobistej.

Posiadacze pozwolenia na broń do ochrony osobistej nie są w żaden sposób zobowiązani przepisami prawa do podtrzymywania i doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się bronią, w przeciwieństwie np. do posiadaczy pozwoleń na broń w celu sportowym. Ci ostatni są zobowiązani przez przepisy prawa do ciągłego utrzymywania umiejętności posługiwania się bronią, przez konieczność uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

Z uwagi na powyższe w interesie publicznym wnoszę o zmianę rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, w sposób opisany na wstępie. Taka zmiana wyeliminuje niezgodność przepisu rozporządzenia z art. 35 ust. 3 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Sposób proponowanej zmiany rozporządzenia przywróci elementarną logiczność rozwiązań.


 

Pomysł na petycję jest chyba konsekwencją obejrzenia filmu pt. 15:17 do Paryża, o tym jak amerykańscy żołnierze powstrzymali islamskiego terrorystę w pociągu. Pomyślałem, że nie wszędzie są żołnierze z Ameryki, to może warto spróbować poprawić ten świat. O sposobie załatwienia sprawy będę zawiadamiał.

Do obejrzenia filmu zachęcam, w Polsce podobnie brodacze też zaczną atakować, to tylko kwestia czasu. Pociągi są zupełnie bezbronne. Co z tego, że na dworcach są policjanci z pistoletami maszynowymi, jak pasażerowie w drodze są bezbronni.


Uzupełnienie 27.11.2018 r. Petycja została opublikowana i czeka na łaskawe rozpatrzenie.

 

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.