Pytania w sprawie ustawy o broni i amunicji, na które wiceszef MSWiA nie zna odpowiedzi

Przy okazji próby wprowadzenia tylnymi drzwiami kagańcowych przepisów o broni, poseł Robert Winnicki złożył do MSWiA interpelację w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Było to 12 sierpnia 2018 r. i do dnia dzisiejszego urzędnicy z MSWiA nie potrafią udzielić odpowiedzi na zadane im pytania.

Pytania posła Winnickiego bardzo celnie sformułowane, obnażają w bezmyślność nie tylko niedoszłej nowelizacji, ale i wszelkich prób zamordyzmu w sprawach dotyczących broni palnej. Pytania pokazują tak naprawdę co się stanie gdy socjalistyczny PiS wreszcie osiągnie swój cele i wprowadzi zamordystyczne przepisy o broni i amunicji. Nie dziwi, że minister Zieliński, który jest odpowiadającym nie radzi sobie z udzieleniem na te pytania odpowiedzi.

Mamy już grudzień, interpelacja złożona w sierpniu. Do dnia dzisiejszego wiceminister spraw wewnętrznych nie zaszczycił i posła Winnickiego i nas zainteresowanych dostępem do broni, odpowiedziami. Czekamy, jestem pewny, że odpowiedziom będzie można poświęcić osobny wpis.

Interpelacja nr 25479 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji

Zgłaszający: Robert Winnicki

Data wpływu: 21-08-2018

Szanowny Panie Ministrze!

W chwili obecnej trwają prace nad nowo opublikowanymi zmianami w ustawie o broni i amunicji, które mają zostać wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej określanej jako ‘ustawa o obrocie’). Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Projektowane zmiany zmieniają treść ustawy o broni i amunicji (w skrócie: uobia) i zostały przez środowisko strzeleckie – sportowców, strzelców, kolekcjonerów – jednoznacznie ocenione jako złe, niszczące strzelectwo w Polsce. Jednocześnie wiele zapisów wzmiankowanej ustawy zostało uznanych za niejasne bądź wręcz nielogiczne, a powody ich wprowadzenia nie są powszechnie znane. Celem niniejszej interpelacji jest wyjaśnienie powodów wprowadzenia niektórych zmian w uobia, sposobu ich procedowania, przeprowadzonych przez ministerstwo badań i opracowanych statystyk będących podstawą projektowanych zmian.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym został opublikowany w BIP MSWiA we wrześniu 2017 roku. Na przełomie lat 2017/2018 dokonywano uzgodnień i konsultacji dotyczących ustawy. W maju 2018 w kolejnej wersji projektu pojawiły się nawiązania do ustawy o broni i amunicji, zajmujące ok pół strony. W sierpniu 2018 roku, pod koniec konsultacji, w projekcie pojawiło się kilkadziesiąt stron zupełnie nowych przepisów dotyczących ustawy o broni i amunicji.

Pytanie 1.1:
Dlaczego tak znaczne zmiany ustawy nie zostały przeprowadzone w naturalny sposób, to jest poprzez nowelizację ustawy o broni i amunicji, tylko poprzez nowelizację zupełnie innej ustawy?

Pytanie 1.2:
Na jakiej podstawie prawnej do projektu nowelizacji ustawy ‘o obrocie’ wprowadzono 28 zmian kluczowych zapisów uobia?

Pytanie 1.3:
Dlaczego tak znacząca ilość zmian została zaproponowana w ostatniej chwili i czy nie uważa Pan, że tego typu zmiany wymagają szerszych konsultacji społecznych, a aktualny sposób ich wprowadzenia może sprawiać wrażenie nietransparentnego?

2) Znowelizowane przepisy ustawy o broni i amunicji zobowiązują, w art. 15 ust. 4, posiadaczy pozwolenia na broń do przedstawienia właściwemu organowi orzeczeń lekarskich i psychologicznego co 5 lat. Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów niezobowiązujących do tego wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń, a jedynie posiadaczy broni do ochrony osobistej.

Pytanie 2.1:
Czy ministerstwo dysponuje danymi na temat ilości legalnych posiadaczy broni, którzy popełnili w ostatnich 5 latach przestępstwa związane z niewłaściwym stanem zdrowia psychicznego bądź fizycznego?

Pytanie 2.2:
Jeśli ministerstwo takich danych nie posiada, to co było podstawą wprowadzenia ww. obowiązku, w sytuacji gdy nie istnieje statystyka pozwalająca określić wpływ badań na przestępstwa popełniane z użyciem legalnej broni palnej?

Pytanie 2.3:
Jeśli ministerstwo uznaje, że obowiązek wprowadzenia ww. badań wynika z dyrektywy Unii Europejskiej, to proszę o podanie treści dyrektywy, z której on wynika.

3) Znowelizowane przepisy uobia w art. 18 ust. 1 pkt 5 ograniczają pojemność magazynków bądź urządzeń ładujących do broni krótkiej i długiej poprzez obligatoryjne cofnięcie pozwolenia na broń posiadaczom takich magazynków bądź urządzeń ładujących.

Pytanie 3.1:
Czy ministerstwo zbadało przepisy rozgrywanych w kraju sportowych zawodów strzeleckich w celu poznania wpływu zmiany przepisów na stan sportu strzeleckiego?

Pytanie 3.2:
Czy ministerstwo konsultowało zmiany z organizatorami zawodów wg formuły IPSC, IDPA, PiRO, Ligi Sportera? Jeśli tak, to jakie były wyniki konsultacji – proszę o przesłanie stanowisk organizatorów.

Pytanie 3.3:
Czy ministerstwo zbadało możliwość implementacji ograniczeń pojemności magazynków wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej w taki sposób, by umożliwić posiadanie magazynków o wyższej pojemności sportowcom wykorzystującym je w zawodach? Jeśli tak, to jakie były wyniki analizy prawnej, jeśli nie – dlaczego tego nie zrobiono?

Pytanie 3.4:
W jaki sposób zgodnie z planowaną nowelizacją uobia ewidencjonowane będą magazynki o pojemności większej niż określona w ustawie, biorąc pod uwagę, że nie są one produktami koncesjonowanymi, często nie posiadają numerów seryjnych ani innych sposobów ich ewidencjonowania?

Pytanie 3.5:
Czy zdaniem Pana Ministra sytuacja, gdy osoba posiadająca pozwolenie i magazynek o pojemności wyższej niż określona w ustawie, naraża się na sankcje, a osoba nieposiadająca pozwolenia, lecz posiadająca magazynki o pojemności wyższej niż określona w ustawie nie narusza prawa, nie łamie konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa?

Pytanie 3.6:
Czy ministerstwo przewiduje rekompensatę finansową w przypadku zwrotu magazynków przez posiadaczy broni? Jeśli tak – to w jakiej wysokości. Jeśli nie – to czy zbadana została zgodność konieczności zwrotu magazynków z prawem krajowym, europejskim i międzynarodowym?

Pytanie 3.7:
Czy ministerstwo zbadało zgodność przepisów o zwrocie magazynków z art. 46 konstytucji, który mówi że: „Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”?

Pytanie 3.8:
Czy celowe było zaimplementowanie zakazu posiadania magazynków o określonej wcześniej pojemności, podczas gdy dyrektywa unijna zakazuje jedynie zakupu takich magazynków? Jeśli tak – jaki był cel wprowadzenia zapisu bardziej restrykcyjnego niż wynikający z dyrektywy?

Pytanie 3.9:
Proszę o wykazanie, ile było wypadków związanych z nielegalnym użyciem broni palnej z użyciem magazynków o pojemności większej niż 20 sztuk (dla pistoletu) oraz 10 sztuk (dla karabinu) w ostatnich 5 latach – (liczba-daty-miejsca).

Pytanie 3.10:
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy konieczne jest dokonanie ‘zwrotu’ posiadanych magazynków bądź mechanizmów zasilających lub mechanizmów ładujących przez posiadaczy pozwolenia na broń. Jaka jest definicja prawna ‘zwrotu’ i w jakim akcie prawnym się ona znajduje?

4) Znowelizowane przepisy ustawy pozbawiają osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych możliwości noszenia broni (wg definicji z dotychczas obowiązującej ustawy), tj. przemieszczenia jej w stanie załadowanym.

Pytanie 4.1:
Czy ministerstwo zbadało wpływ dotychczasowych regulacji dotyczących przemieszczania załadowanej broni przez sportowców na poziom bezpieczeństwa publicznego? Jeśli tak, to jakie były wyniki badań?

Pytanie 4.2:
Czy ministerstwo zbadało, do ilu przypadków wykorzystania broni posiadanej do celów sportowych, w celu obrony życia i mienia doszło w ciągu ubiegłych 5 lat? Jeśli tak, proszę o podanie wyników badania.

Pytanie 4.3:
Czy ministerstwo zbadało, ile przestępstw z użyciem broni posiadanej do celów sportowych dokonanych przez jej legalnych posiadaczy doszło w przeciągu ubiegłych 5 lat? Jeśli tak, proszę o podanie wyników badania.

Pytanie 4.4:
Jeśli ministerstwo nie posiada powyższych danych, to na jakiej podstawie zadecydowano o odebraniu posiadaczom pozwolenia do celów sportowych możliwości przemieszczania broni załadowanej?

Pytanie 4.5:
Czy zdaniem Pana Ministra odebranie możliwości przemieszczania broni załadowanej przez posiadaczy pozwolenia do celów sportowych nie naraża posiadaczy pozwolenia na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa rozboju, zaboru broni – z racji tego, że zabór broni palnej może być celem grup przestępczych?

Pytanie 4.6:
Czy zdaniem Pana Ministra posiadacze broni palnej nie powinni posiadać możliwości bronienia się przy jej pomocy w przypadku próby zaboru transportowanej broni – który to akt zaboru z racji swojego charakteru, czasu trwania, znaczącej intensywności – rzadko kiedy może być powstrzymany przez funkcjonariuszy Policji?

5) W znowelizowanej uobia zgodnie z art. 10 ust. 8 oraz art. 10 ust. 9 broń palna do celów kolekcjonerskich może być przemieszczana tylko za zgodą właściwego organu Policji.

Pytanie 5.1:
Czy ministerstwo zbadało wpływ tej regulacji na perspektywy rozwoju stowarzyszeń kolekcjonerskich, a także na możliwość organizacji wystaw, prelekcji dotyczących broni palnej? Jeśli tak, to jaki był wynik badania?

Pytanie 5.2:
Czy zgoda na noszenie broni posiadanej do celów kolekcjonerskich będzie wydawana jednorazowo, okresowo czy też bezterminowo?

Pytanie 5.3:
Czy powyższa zgoda wydawana będzie na podstawie ściśle określonych kryteriów, czy też uznaniowo, na podstawie oceny funkcjonariusza właściwego organu?

Pytanie 5.4:
Czy ministerstwo uwzględniło w projekcie ustawy sytuację, w której posiadacze broni będą wielokrotnie w przeciągu roku wnioskować o ww. pozwolenie, co może wymagać rozpatrzenia nawet kilkuset tysięcy wniosków rocznie w skali kraju?

6) Znowelizowane przepisy uniemożliwiają wykorzystanie broni palnej do celów pamiątkowych na strzelnicy – poprzez pominięcie frazy ‘poza używaniem jej na strzelnicy’ w paragrafie dotyczącym przemieszczania broni.

Pytanie 6.1:
Jaki jest cel tego zapisu, to jest dlaczego broń palną posiadaną w ramach pozwolenia do celów pamiątkowych jako jedyną wyłączono z możliwości wykorzystania na strzelnicy?

7) Znowelizowane przepisy uobia w art. 13 ust. 3 zobowiązują posiadaczy broni do okazania jej podczas procesu rejestracji, co wymaga osobistego stawiennictwa, co jest zmianą w stosunku do dotychczasowego brzmienia przepisów.

Pytanie 7.1:
Z jakich przesłanek wynika konieczność okazania broni w procesie rejestracji?

Pytanie 7.2:
Czy ministerstwo zbadało wpływ konieczności okazania broni w procesie rejestracji na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego? Jeśli tak – to w jaki sposób i jakie były wyniki badania?

Pytanie 7.3:
Czy dotychczasowy sposób rejestracji – tj. dopuszczający, zgodnie z K.p.a., rejestrację za pośrednictwem operatora pocztowego -w jakikolwiek sposób obniżał poziom bezpieczeństwa publicznego? Jeśli tak – to na jakiej podstawie tak stwierdzono, jeśli nie – to jakie są powody wprowadzonych zmian?

Pytanie 7.4:
Czy ministerstwo sprawdziło, czy fakt osobistego stawiennictwa spowoduje konieczność zwrotu kosztów dojazdu oraz utraconych zarobków osoby rejestrującej broń? Jeśli spowoduje – to czy obliczono, jakie koszty w związku z powyższym poniesie budżet państwa?

8) Znowelizowane przepisy ustawy o broni i amunicji w art. 135 ust. 3 ‘ustawy o obrocie’ uznają lufę bez komory nabojowej za istotną część broni oraz zmieniają katalog istotnych części broni.

Pytanie 8.1:
Biorąc pod uwagę że lufa broni gładkolufowej jest z definicji stalową rurą o określonej średnicy, w jaki sposób nowelizowane przepisy zapobiegają sytuacji, w której za istotną część broni zostaną uznane powszechnie dostępne w marketach budowlanych rury stalowe o przewodzie gładkościennym, których budowa z definicji jest identyczna z budową lufy broni gładkolufowej?

Pytanie 8.2:
Na jakiej podstawie z ustawy usunięto pojęcie ‘baskila’, czy ten element broni palnej przestał być uznawany za istotny element broni palnej?

Pytanie 8.3:
Jaka jest definicja prawna użytych w ustawie pojęć ‘górna komora zamkowa’ oraz ‘dolna komora zamkowa’ i w jakim akcie prawnym się ona znajduje?

Pytanie 8.4:
Na jakiej podstawie z listy elementów amunicji usunięto spłonkę – zdaniem strzelców wciąż pozostającą istotnym elementem amunicji?

9) Znowelizowane przepisy nakładają na posiadaczy broni obowiązek znakowania broni – to jest nanoszenia numerów identyfikacyjnych – dodatkowo, ponad oznakowanie wykonane przez producenta.

Pytanie 9.1:
Czemu ma służyć obowiązek znakowania broni większą ilością oznaczeń niż te naniesione przez producenta?

Pytanie 9.2:
Czy ministerstwo zbadało, jaki wpływ dodatkowe znakowanie będzie miało na wartość kolekcjonerską znakowanej broni? Jeśli tak, to jaki był wynik badania?

Pytanie 9.3:
Jeśli dodatkowe znakowanie broni spowoduje spadek wartości broni kolekcjonerskiej, czy ministerstwo oszacowało sumaryczną wysokość spadku wartości broni posiadanej przez kolekcjonerów w całym kraju? Jeśli tak – to jaka jest to kwota?

Pytanie 9.4:
Jeśli do spadku wartości broni dojdzie, czy ministerstwo zbadało, czy istnieją podstawy prawne do wystąpienia przez posiadaczy broni palnej na drogę sądową i uzyskania odszkodowania za spadek wartości kolekcji od państwa polskiego?

10) W znowelizowanej ustawie zmienione zostały przepisy dotyczące użyczenia broni, dotyczące m.in. konieczności zgłoszenia miejsca przechowywania użyczonej broni.

Pytanie 10.1:
Czy w przepisach znowelizowanej uobia znajduje się definicja miejsca przechowywania broni? Jeśli nie, to czy ministerstwo zamierza uzupełnić ustawę o definicję miejsca przechowywania broni?

11) Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w celu zarejestrowania broni konieczne będzie jej okazanie. Jednocześnie zabronione jest przemieszczanie broni do celów kolekcjonerskich bez zgody właściwego organu Policji.

Pytanie 11.1:
Czy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami uobia posiadacz pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich po zakupie broni palnej w sklepie będzie mógł zgodnie z prawem przemieścić ją do siedziby odpowiedniego organu? Jeśli tak – to na jakiej podstawie?

Pytanie 11.2:
Proszę Pana Ministra o opisanie procesu zakupu i rejestracji broni palnej do celów kolekcjonerskich zgodnie z zapisami znowelizowanej uobia.

12) W tekście znowelizowanej ustawy wykorzystywane jest określenie ‘mechanizm ładujący’.

Pytanie 12.1:
Jaka jest definicja prawna ‘mechanizmu ładującego’ i w jakim akcie prawnym się znajduje?

Pytanie 12.2:
Jeśli taka definicja nie istnieje, czy ministerstwo planuje uzupełnić nowelizowane przepisy ustawy o broni i amunicji o taką definicję?

13) Czy w pracach nad zapisami ustawy ‘o obrocie’ zmieniającymi zapisy uobia brali udział funkcjonariusze Policji?

Jeśli tak to: na jakiej podstawie, jacy – proszę o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, w jakim charakterze, a także które fragmenty artykułów nowelizujących ustawę o broni i amunicji były przez nich redagowane bądź recenzowane.

14) Czy w pracach nad zmodernizowaną ustawą brali udział pracownicy Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Komendy Głównej Policji?

Jeśli tak to: na jakiej podstawie, jacy – proszę o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, w jakim charakterze, a także które fragmenty artykułów nowelizujących ustawę o broni i amunicji były przez nich redagowane bądź recenzowane.

15) Artykuły 135 ust. 2 pkt d oraz 156 ust. 5 ‘ustawy o obrocie’ definiują kategorię broni palnej, określając ją jako szczególnie niebezpieczną m.in. w zależności od pojemności podpiętego magazynka.

Pytanie 15.1:
Czy ministerstwo zbadało związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kwalifikacją broni jako mniej lub bardziej niebezpieczną, w zależności od pojemności podpiętego magazynka? Jeśli tak, w jaki sposób i jakie były wyniki badań?

Z poważaniem Robert Winnicki