Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zatwierdzający regulamin strzelnicy nie jest uprawniony do badania innych kwestii niż sama treść regulaminu

Przedstawiam niezwykle istotny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14.03.2019 r. (sygn. akt: III SA/Gd 915/18). Wyrok indywidualnie dotyczący strzelnicy Skorpion w Kornym k/Kościerzyny na Kaszubach, jednak będzie miał moim zdaniem znaczne szersze znaczenie.

W wyroku zaprezentowana jest bardzo obszerna wykładnia prawa, którą dokonało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a którą w całości podzielił sąd administracyjny w Gdańsku. Logika prawniczych argumentów jest tego rodzaju, że od tego momentu nie wystarczy napisać, że jakiś wójt, burmistrz, prezydent miasta uważa inaczej.

Istotna problemu jaki rozstrzygnięto w sprawie polegała na ustaleniu czy w granicach kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zakreślonych treścią art. 47 ustawy o broni i amunicji (Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta)) pozostaje jedynie ocena samego regulaminu strzelnicy pod kątem jego zgodności z wzorcem normatywnym określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, czy też jego obowiązkiem przed ewentualnym zatwierdzeniem regulaminu strzelnicy jest ocena całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych determinujących legalne funkcjonowanie obiektu strzelnicy na danym, konkretnym terenie, w tym warunków i ograniczeń wynikających z szeregu przepisów szczególnych m.in. w zakresie ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego itd.

SKO, a ślad za nim WSA w Gdańsku, po zaprezentowaniu argumentacji prawniczej stwierdziło, że fakt, iż każdy obiekt, w tym strzelnica powinien zostać poddany odpowiedniej kontroli w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego, który prowadzony jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane, nie oznacza jeszcze, że organem weryfikującym, czy tak rzeczywiście się stało jest organ właściwy do oceny regulaminu strzelnicy. Podobnie słuszna konstatacja, że prawidłowe zorganizowanie strzelnicy zależne jest nie tylko od treści jej regulaminu ale także od spełnienia przez dany obiekt wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów prawa budowlanego i ochrony środowiska wcale nie prowadzi do konkluzji, że to na etapie zatwierdzania regulaminu badać należy, czy wszystkie te wymogi zostały spełnione.

Z przepisów prawa nie wynika, by decyzja w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy była aktem finalnym, kończącym i niejako podsumowującym z punktu widzenia zgodności z prawem cały proces organizowania strzelnicy, a w konsekwencji stanowiącym wyłączną podstawę przystąpienia do jej legalnego użytkowania, co zbliżałoby tą decyzję w swej konstrukcji do swoistego zezwolenia na prowadzenie strzelnicy. Przeciwnie, sam fakt zatwierdzenia regulaminu strzelnicy jako zgodnego z wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, wcale nie przesadza, że strzelnica spełnia wszystkie określone prawem w danych okolicznościach faktycznych wymogi, a zatem, że będzie funkcjonować legalnie. Ocena dokonywana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 47 ustawy o broni i amunicji w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu ograniczona jest do samej treści przedkładanego regulaminu, tym bardziej, że, jak to wynika z normatywnego wzoru regulaminu, jego zapisy obejmują jedynie warunki korzystania ze strzelnicy, sposobu obchodzenia się z bronią oraz sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy, a zatem nie regulują całości problematyki związanej z legalnym funkcjonowaniem strzelnicy w tym zwłaszcza kwestii jej lokalizacji i konstrukcji. Na taki – ograniczony przedmiotowo – charakter wydanego na podstawie art. 47 ustawy o broni i amunicji rozstrzygnięcia wskazują także jego skutki. Decyzja zatwierdzająca regulamin konkretyzuje jedynie uprawnienia i obowiązki osoby prowadzącej strzelnicę, a pośrednio osób korzystających ze strzelnicy, w zakresie objętym treścią regulaminu. Dopiero m.in. w wykonaniu obowiązków wynikających z zatwierdzonego regulaminu osoba prowadząca strzelnicę obowiązana jest tak zagospodarować teren, na którym strzelnica będzie prowadzona, w tym ewentualnie przedsięwziąć roboty budowlane objęte obowiązkiem zgłoszenia bądź pozwolenia, względne uzyskać zgodę na zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości, by zapisy regulaminu mogły być stosowne w praktyce funkcjonowania strzelnicy.

Uzasadnienie dla takiego stanowiska poznacie, po zapoznaniu się z całym uzasadnieniem:

Download (PDF, 346KB)

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trubun.org.pl. Moje możliwości oddziaływania na przestrzeń publiczną, są miarą waszego zaangażowania i wsparcia.