Broń w Polsce w 2019 r. – statystyki

“Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 od osób posiadających broń wymagane jest stosowne urzędowe pozwolenie.” (Wikipedia)

Przy opracowywaniu danych odnośnie broni palnej zauważalne jest spore niechlujstwo w policyjnych statystykach. Sugeruję niniejszym, aby Policja opracowała jakiś wzór tego rocznego sprawozdania statystyk dotyczących broni palnej, które komendy wojewódzkie corocznie przesyłają w styczniu do Komendy Głównej. Tak aby wszystkie dane były przekazywane (są drobne braki), aby miały one taką samą kolejność i układ. Znacząco to ułatwi pracę zarówno osobom opracowującym te statystyki w Policji, jak i innym które z tych danych wojewódzkich będą korzystać w przyszłości.

Celowo zastosowałem podwójne nazewnictwo tabel i wykresów. Gdyby ktoś chciał wykorzystać przygotowane materiały (tablice, wykresy) nie będzie musiał pamiętać o kopiowaniu tytułów, ponieważ będą one dostępne w tablicach i wykresach.

T1. Liczba pozwoleń na broń według celów i KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Cztery rodzaje pozwoleń (cele: ochrona osobista, łowiecki, sportowy, kolekcjonerski) stanowiły aż 98,8% wszystkich wydanych pozwoleń na broń według stanu na 31 grudnia 2019 r.
 • Zauważyć można praktyczne wygaszanie pozwoleń do celów ochrony osób i mienia. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w Polsce było wydanych zaledwie 9 takich pozwoleń w 3 KWP. Natomiast w 2019 r. nie wydano ani jednego pozwolenia do tego celu, a w ciągu ostatnich sześciu lat wydano tylko trzy pozwolenia do tego celu.
 • W 7 komendach wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Olsztyn, Opole, Szczecin) brak jest wystawionych pozwoleń do celów rekonstrukcji historycznych.
 • Również w 7 komendach wojewódzkich (Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Wrocław) brak jest pozwoleń wystawionych w poz. 9. Inny.
T2. Liczba zarejestrowanych sztuk broni według celów i KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Liczba zarejestrowanych sztuk broni w celach kolekcjonerskich podana na stronie internetowej (78 006) jest niezgodna z sumą danych z wszystkich 17 KWP (73 517). Albo błędna jest więc wartość ogółem na stronie internetowej albo w przynajmniej jednej KWP podana wartość jest błędna.
 • W 4 KWP zarejestrowana liczba sztuk broni do celów ochrony osobistej jest niższa od liczby wydanych pozwoleń do tego celu. Różnice nie są duże: Bydgoszcz – 1, Wrocław – 2, Kielce – 5, Rzeszów – 10. W 2019 r. w KWP Kielce wydano 2 pozwolenia do tego celu, a w KWP Rzeszów 11. Czyżby “stałe, realne i ponadprzeciętne…” nie było dla niektórych osób aż tak “stałe, realne i ponadprzeciętne…” jeśli niektóre osoby przez co najmniej rok od uzyskania pozwolenia do celu ochrony osobistej nadal nie posiadają broni?!
T3. Liczba pozwoleń na broń wydanych w 2019 r. według celów i KWP
 • Trzy rodzaje pozwoleń (cele: łowiecki, sportowy i kolekcjonerski) stanowiły aż 98 na 100 nowo wydawanych pozwoleń na broń w 2019 r.
 • Najwięcej pozwoleń w 2019 r. wydano w KSP (Warszawa i 9 ościennych powiatów) – 2185 co stanowiło 14,4% wszystkich wydanych pozwoleń w Polsce oraz w KWP Wrocław – 1627 – 10,7%. W pozostałych KWP ten udział mieścił się między 2,2% (Opole, 337 pozwoleń), a 8,8% (Poznań, 1341 pozwoleń).
T4. Cele szczegółowe oraz liczba wydanych pozwoleń na broń w poz. 9. Inny według KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Można od razu zauważyć dowolność w nazewnictwie celów szczegółowych w pkt. 9. Inny zaczynając od lakonicznych opisów jednym słowem (jak np. badawczy, dydaktyczny, sygnalizacyjny), aż po opisy gatunkowe zwierząt, do których odstrzału pozwolenie na broń zostało wystawione (poz. 4 w tabeli).
 • W KWP Olsztyn jest jedno unikatowe w skali kraju pozwolenie na broń – Cel inny – strzelectwo rekreacyjne. Jest to przypadek szczególny i od razu nasuwa się pytanie czy komuś udało się “obejść system” czy też tylko odbyło się to na zasadzie, jak to ujął kiedyś pewien polityk, “Staszek chciał się sprawdzić w biznesie? W tym przypadku: “Staszek chciał mieć broń”?
T5. Osoby dopuszczone do posiadania broni oraz karty rejestracyjne broni według KWP

Dane dodatkowe, które może kogoś zainteresują. Jak już je wprowadziłem to dlaczego ich nie udostępnić?

W1. Liczba pozwoleń na broń w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)
 • Zauważalna jest stała tendencja wzrostowa pozwoleń do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich.
 • Jeszcze pod koniec 2014 r. było w Polsce aż 62,7 tys. pozwoleń do celu ochrony osobistej. W ciągu tylko pięciu ostatnich lat (2015-2019) liczba tych pozwoleń spadła więc aż o ponad 29 tys. (o 46,5%) do 33,5 tys. Ta stała tendencja spadkowa pozwoleń do celów ochrony osobistej wynika przede wszystkim z bardzo małej liczby wydawanych pozwoleń do tego celu w ostatnich latach. Średnia z sześciu ostatnich lat (2014-2019) to 183 wydawane pozwolenia rocznie. Można się więc spodziewać, przy zachowaniu tej bardzo małej liczby nowo wydawanych, że docelowo liczba takich pozwoleń z obecnych 33,5 tys. spadnie do zaledwie kilku tysięcy.
 • Praktyczne nieistotne znaczenie w ogólnej liczbie pozwoleń na broń ma 5 pozostałych rodzajów pozwoleń. Podobnie jak pozwolenia do celów ochrony osobistej są one bowiem praktycznie niedostępne dla zwykłego obywatela.
W2. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)
 • Wraz ze wzrostem liczby pozwoleń do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich idzie wzrost liczby zarejestrowanych sztuk broni do tych celów.
 • Podobnie jest, tyle że odwrotnie, w przypadku broni do celu ochrony osobistej. Wraz ze spadkiem pozwoleń do tego celu spada liczba sztuk zarejestrowanej broni. W tym przypadku, zmiany są najbardziej ścisłe w związku z tym, że na jedno pozwolenie do celu ochrony osobistej można w zdecydowanej większości pozwoleń posiadać tylko jedną sztukę broni.
W3. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce na 1 pozwolenie (według celów, stan na 31 grudnia)
 • Najwięcej sztuk broni przypadającej na 1 pozwolenie posiadają posiadacze pozwoleń na broń do celów szkoleniowych. Wynika to głównie z konieczności posiadania broni o różnych parametrach.
 • W przypadku sztuk broni do celów kolekcjonerskich zauważalna jest tendencja spadkowa liczby sztuk broni przypadająca na 1 pozwolenie. Wynika to zapewne z prostej przyczyny czyli dużego wzrostu tych pozwoleń w ostatnich latach. Nowe osoby, zaczynające swoją przygodę z kolekcjonerstwem broni, z oczywistej przyczyny mają mało tych sztuk, co znacząco wpływa na średnią.
W4. Liczba pozwoleń na broń wydawanych rocznie w Polsce (według celów, w latach 2014-2019)
 • W ciągu ostatnich sześciu lat nastąpiła wyraźna zmiana tendencji odnośnie rodzajów celów w jakich wydawane są pozwolenia na broń. Najbardziej dynamiczny jest przyrost liczby pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich. Niewiele mniejszą dynamiką cechuje się wzrost pozwoleń do celów sportowych. Niemniej w przypadku obu tych celów widać już w ostatnich latach wyhamowanie tej tendencji wzrostowej.
 • Odwrotnie jest w przypadku pozwoleń do celów łowieckich. Widoczny jest powolny spadek dynamiki wydawanych pozwoleń do tego celu.
W5. Liczba pozwoleń na broń OGÓŁEM według KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Najwięcej pozwoleń na broń wystawiono w KSP (Komenda Stołeczna Policji) obejmującej Warszawę i 9 okolicznych powiatów. Najmniej w KWP Opole i KWP Kielce.
 • Należy jednak pamiętać, że dane te są w oderwaniu od liczby ludności w poszczególnych województwach (obszarach działania KWP). Bardziej miarodajną informacją jest wskaźnik “Liczba pozwoleń na broń OGÓŁEM w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców” – patrz kolejny wykres.
W6. Liczba pozwoleń na broń OGÓŁEM w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców według KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Przeliczając liczbę pozwoleń na broń na tę samą liczbę mieszkańców, w tym przypadku na 1 milion, otrzymujemy już w pełni porównywalne dane pomiędzy poszczególnymi KWP.
 • Podobnie jak w przypadku ogólnej liczby wystawionych pozwoleń pierwsze miejsce zajmuje KSP, ale ta różnica jest już znacznie mniejsza.
 • Na przeciwnym biegunie jest KWP Katowice, która odstaje znacząco w dół od pozostałych KWP. Czyżby na Górnym Śląsku relatywnie najmniej osób było zainteresowanych uzyskaniem pozwolenia czy też właśnie tam najtrudniej jest uzyskać pozwolenie na broń?
W7. Liczba wydanych pozwoleń na broń OGÓŁEM według KWP w 2019 r.
 • Podobnie jak w przypadku ogólnej liczby pozwoleń na dzień 31 grudnia 2019 r. również największy ich przyrost w 2019 r. dotyczył Warszawy i okolic (KSP).
 • Najmniej pozwoleń na broń wydano w 2019 r. w najmniejszych województwach (KWP Opole, KWP Kielce i KWP Gorzów Wielkopolski).
W8. Liczba wydanych pozwoleń na broń OGÓŁEM w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców według KWP w 2019 r.
 • Bardziej miarodajną informacją niż sama liczba wydanych pozwoleń na broń jest wskaźnik “Liczba wydanych pozwoleń na broń OGÓŁEM w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców”.
 • Przy przeliczeniu liczby wystawionych pozwoleń na broń w 2019 r. na tę samą liczbę mieszkańców nadal przoduje KSP, niemniej ta różnica w odniesieniu do innych komend wojewódzkich jest już znacząco niższa.
 • Najmniej pozwoleń na broń wystawiono relatywnie na Górnym Śląsku (KWP Katowice).
W9. Średnia liczba dozwolonych jednostek broni na 1 pozwolenie OGÓŁEM według KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Powyższy wskaźnik informuje ile sztuk broni mogą średnio nabyć posiadacze pozwoleń na broń. Na podstawie tego wskaźnika można przede wszystkim ocenić na jaki zakres wolności posiadaczom pozwoleń na broń zezwalają osoby wydające te decyzje w poszczególnych komendach wojewódzkich.
 • Najwięcej sztuk broni mogą nabyć średnio posiadacze pozwoleń na broń w województwie podlaskim (KWP Białystok – 7,1), najmniej w małopolskim (KWP Kraków – 3,2).
W10. Wskaźnik wykorzystania dozwolonych jednostek broni OGÓŁEM według KWP (stan na 31 grudnia 2019 r.)
 • Powyższy wskaźnik informuje ile średnio wolnych “mocy zakupowych” posiadają posiadacze pozwoleń na broń. Np. wskaźnik 50,0% (KWP Łódź) oznacza, że łącznie wszyscy posiadacze pozwoleń na broń w województwie łódzkim mogą nabyć drugie tyle sztuk broni ile już obecnie posiadają.
 • W KWP Szczecin jest więcej zarejestrowanych sztuk broni OGÓŁEM (38 425) niż “liczba jednostek broni do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie na broń” (36 884). Daje to w efekcie “wskaźnik wykorzystania…” aż 104,2%. Wynika to z przewagi zarejestrowanych sztuk broni nad “liczbą jednostek broni do których posiadania uprawnia wydane pozwolenie na broń” zarówno w przypadku pozwoleń do celów łowieckich (odpowiednio 26192 i 25319), sportowych (5871 i 5676) jak i kolekcjonerskich (5558 i 4727). Podobna sytuacja jest w przypadku kilku celów szczegółowych w innych komendach: KSP, cel pamiątkowy, odpowiednio 216 i 188; KWP Gdańsk, ochrona osobista, 6063 i 5646 oraz KWP Olsztyn, cel pamiątkowy, 169 i 139. Trudno powiedzieć czy taka sytuacja z jakichś względów może mieć miejsce czyli jest to prawidłowe czy też są to błędy w policyjnych statystykach.
W11. Wzrost/spadek liczby pozwoleń na broń według celów w 2019 r.
 • Na koniec dokładne dane obrazujące wzrost lub spadek w liczbie pozwoleń na broń według poszczególnych celów w 2019 r. Wzrost liczby pozwoleń na broń do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich znacząco rekompensuje spadek liczby pozwoleń do celu ochrony osobistej. W efekcie w 2019 r. liczba pozwoleń na broń ogółem w Polsce wzrosła o 9049.
 • Bardzo małe znaczenie w zmianach ogólnej liczby pozwoleń na broń w Polsce w 2019 r. miało 5 pozostałych pozwoleń (cele: ochrona osób i mienia, rekonstrukcji historycznych, pamiątkowy, szkoleniowy i inny), których łącznie wzrosło o 221.

Opracowanie: KBPol

Ode mnie Andrzeja Turczyna – samozwańczego trybuna broni palnej 🙂 tyle, że bardzo ale to bardzo dziękuję za to opracowanie. Bardzo się cieszę, że ta strona jest tworzona nie tylko przeze mnie. To dla mnie ważne, aby właśnie tak to się odbywało. Zachęcam i innych do pisania swoich tekstów do zamieszczenia na stronie.