W USA widzą, że Czesi zdecydowanie działają w sprawie broni palnej, w Polsce cisza…

Republika Czeska niezmiennie stoi na czele walki o prawa do broni w Europie. W dniu 13 lipca rząd czeski ogłosił, że popiera plan zapisania prawa obywateli do używania broni palnej w celu obrony własnej i innych w swojej konstytucji. Posunięcie to nastąpiło trzy lata po uchwaleniu przez czeską Izbę Deputowanych (niższą izbę czeskiego parlamentu) kolejnej poprawki do konstytucji dotyczącej możliwości używania broni palnej, która jednak nie uzyskała ostatecznego zatwierdzenia (nraila.org).

We wrześniu ubiegłego roku 35 członków czeskiego Senatu wprowadziło ustawę o zmianie Karty Praw Podstawowych i Wolności (web.archive.org). Propozycja ta zakłada uzupełnienie Karty o zapisy mniej więcej następującego brzmienia: “Prawo do obrony życia własnego lub życia innych i posiadania broni jest zagwarantowane na warunkach określonych przez prawo”.

W dokumencie wyjaśniającym proponowaną zmianę senatorowie zapisali: “Obecna propozycja wzmacnia podstawowe prawa jednostek. Wniosek ten, sam w sobie, wprowadza konstytucyjne umocowanie prawa do obrony z użyciem broni palnej.”

W dalszej części artykułu wyjaśnia się: “Biorąc pod uwagę znaczenie prawa do życia, które jest najbardziej podstawowym prawem, ponieważ bez życia inne prawa człowieka nie mogą być spełnione, propozycja ta właściwie w sposób symboliczny podnosi to prawo do poziomu konstytucyjnego”.

Według europejskiego źródła informacji Euractiv (euractiv.com), propozycja Senatu powstała w dużej części dzięki oddolnym wysiłkom społecznym na rzecz praw do broni, podobnym do tych, które sprawiły, że zwolennicy Drugiej Poprawki stali się tak wielką siłą polityczną w Stanach Zjednoczonych.

Według raportu Czeskiej Agencji Informacyjnej (CTK), czeski rząd miał pozostać neutralny wobec poprawki dotyczącej samoobrony, ale zmienił swoje stanowisko po “intensywnej debacie”. Propozycja uzyskała poparcie czeskiego ministra obrony Lubomíra Metnara, który jako powód do poparcia  inicjatywy podał “rozwój sytuacji w zakresie bezpieczeństwa”.

Impulsem dla proponowanej poprawki są częściowo aktualne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia własności broni palnej wśród cywilów. Po atakach terrorystycznych w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 r. Unia Europejska przyspieszyła realizację planów przeglądu dyrektywy o broni palnej, która określa minimalny próg w zakresie kontroli broni, jaki każde państwo członkowskie musi wprowadzić w życie. W ostatecznej wersji znowelizowanej europejskiej dyrektywy o broni palnej wprowadzono nowe przepisy dotyczące prawie każdego aspektu posiadania broni (nraila.org). Od surowych ograniczeń dotyczących rodzajów broni palnej samopowtarzalnej, którą może posiadać osoba cywilna, po bardziej rygorystyczne wymogi licencyjne dla właścicieli broni. Od państw członkowskich UE oczekiwano, że do grudnia 2019 r. dostosują swoje prawo krajowe do dyktatu dyrektywy EU o broni palnej.

Głównym zwolennikiem poprawki jest konserwatywna Partia Obywatelska Demokratów. Według CTK, Obywatelscy Demokraci uważają, że poprawka ta “powinna pomóc krajowi przeciwstawić się tendencjom rozbrojeniowym w Unii Europejskiej i zapobiec ograniczaniu [praw do broni] przez unijne prawodawstwo”.

Amerykańscy posiadacze broni palnej powinni solidaryzować się ze swoimi kolegami w Czechach. Czesi pracują na rzecz zachowania prawa do zbrojnej obrony jako podstawowego prawa człowieka i zwalczają wysiłki ponadnarodowych agitatorów na rzecz rozbrojenia cywili.

NRA-ILA (opracowanie Maciej Rozwadowski)

Czesi wykonali właśnie wielki skok naprzód i to oni mają prawo nazywać siebie cywilizacyjnymi sojusznikami Amerykanów. Jak widać, w USA nie dość że to zauważyli to jeszcze docenili, bo trudno nie docenić stylu uzasadnienia dla propozycji poprawki do czeskiej konstytucji. Uzasadnienie to napisano językiem wolności, jakże niezrozumiałym dla geograficznie nieodległego od Republiki Czeskiej narodu, gdzie najbardziej powszechne zwroty w prawie to “zabrania się…pod rygorem” i “zezwala się…z zastrzeżeniem”, a tematyka obrony życia z użyciem broni jest tak marginalna, że stała się już praktycznie niezauważalna.

Czesi widzą i rozumieją co się wokół nich dzieje, potrafią też czytać ze zrozumieniem co daje im możliwość reagowania na pojawiające się zagrożenia. Tutaj za pięć lat ludzie będą podzieleni na dwie kategorie, ci którzy stoją w kolejce po zasiłek socjalny i ci którzy stoją w kolejce po urzędnicze zezwolenie na procę “do celów”. Stanie w kolejce me też jednak pewną dobrą stronę, można sobie wtedy ponarzekać do woli.

Maciej Rozwadowski

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić