Bez (dosłownie) kupy kwitów nie utworzysz strzelnicy

Infrastruktura strzelnic jest w Polsce marna. Niestety póki co tak pozostanie. Powszechne bowiem staje się orzecznictwo sądów administracyjnych, że organ gminy, który zatwierdza regulamin strzelnicy ma obowiązek przed wydaniem decyzji w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy ustalić, czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, czy obiekt jest dopuszczony do użytkowania i czy skarżący posiada prawo dysponowania (władania) strzelnicą.

Przedstawiam poniżej obszerne fragmenty wyroku wydanego w sprawie III SA/Łd 208/20 – przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W wyroku tym sąd rozstrzygnął na niekorzyść wnioskującego o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.

W sprawie  zaskarżona została decyzja Samorządowe Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania od decyzji organu gminy odmawiającej zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się tak, że w dniu 24 października 2019 r. wnioskodawca skierował do właściwej gminy wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy znajdującej się na terenie działki gruntu. Do wniosku załączony został opracowany i podpisany przez wnioskodawcę “Regulamin bezpieczeństwa i użytkowania strzelnicy Grupy Szybkiego Reagowania “GSR” ” i wydruk mapy z zaznaczoną działką. Pismem z dnia 30 października 2019 r. organ gminy wezwał stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma przez złożenie:

– dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,

– pozwolenia na budowę strzelnicy typu otwartego,

– mapy strzelnicy z zaznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji, miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

– kserokopii dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia osoby prowadzącej strzelanie,

– oświadczenia o rodzaju broni i amunicji stosowanych na strzelnicy,

– kserokopii aktualnego atestu strzelnicy.

W odpowiedzi skarżący złożył kserokopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej i legitymację instruktora strzelectwa sportowego oraz kserokopię aktu notarialnego. Odnośnie pozwolenia na budowę stwierdził wnioskodawca, że nie jest ono wymagane do strzelnic otwartych, podobnie jak nie obowiązuje atest strzelnicy w odniesieniu do strzelnic użytkowanych przez instytucje cywilne.

Decyzją organ gminy odmówił zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że w toku postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku. Żądane dokumenty nie zostały przedstawione. Wnioskodawca nie okazał się żadnym dokumentem potwierdzającym zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele realizacji strzelnicy. W ocenie organu I instancji nieruchomość stanowi w całości działkę leśną i w tej sytuacji należy wyłączyć grunty z produkcji leśnej. Organ wskazał, że wnioskodawca w dniu 26 listopada 2019 r. wyjaśnił, że strzelnica jest strzelnicą otwartą z usypanym wałem mającym służyć za kulochwyt, a zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) tego rodzaju budowle ziemne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym brak jest podstaw do stwierdzenia, czy strzelnica będzie gwarantowała wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Strzelnica nie powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód, w tym organów architektoniczno – budowlanych. Wnioskodawca nie uzyskał odrębnych zgód, które dotyczą legalnego funkcjonowania strzelnicy.

W odwołaniu skarżący wskazał, że ustawa o broni i amunicji nie zawiera definicji strzelnicy i nie reguluje szczegółowo zasad organizowania i funkcjonowania strzelnic. Przedstawiony do zatwierdzenia regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu powinna zostać podjęta po analizie postanowień regulaminu i ocenie ich zgodności regulaminem wzorcowym oraz z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze strzelnicy i przebywających na strzelnicy. Ustawa o broni i amunicji nie uzależnia zatwierdzenia regulaminu od spełnienia dodatkowych warunków. Zdaniem strony nie znajduje żadnego uzasadnienia żądanie przedstawienia pozwolenia na budowę lub decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania. Nie jest także przedmiotem oceny w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy spełnienie wymogów ochrony środowiska.

Decyzja organu gminy została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a decyzja tego organu została zaskarżona do WSA w Łodzi. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy powyższe rozstrzygnięcie gminy. W uzasadnieniu SKO wskazało, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284) zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Stosownie do art. 46 ust. 1 cyt. ustawy strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy. Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy określa regulamin strzelnicy (ust. 2).

Kolegium wyjaśniło, że wydając decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy na podstawie art. 47 cyt. ustawy organ jest uprawniony do weryfikacji wyłącznie tego, czy reguluje on sposób funkcjonowania strzelnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocenia warunki korzystania ze strzelnicy, sposób obchodzenia się z bronią oraz sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy (z § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.). Poza kompetencją organu decydującego na podstawie art. 47 powyższej ustawy pozostaje rozstrzyganie, czy strzelnica została właściwie zlokalizowana i zbudowana. Nie oznacza to jednak, że organ zatwierdzający regulamin strzelnicy nie jest uprawniony do sprawdzenia, czy kompetentne organy w adekwatnym trybie afirmowały lokalizację i budowę strzelnicy. Skoro przedmiotowe wymogi zostały normatywnie ustanowione, musi istnieć stosowny tryb ich weryfikacji. Odbywa się to przed właściwymi organami architektonicznobudowlanymi.

Organ wskazał, że z art. 46 cyt. ustawy oraz z treści wzorcowego regulaminu stanowiącego załącznik do cyt. rozporządzenia wynika, że regulamin strzelnicy reguluje jeden z aspektów powstania i działania strzelnicy, tj. kwestię jej zorganizowania. Z art. 46 ust. 1 cyt. ustawy wynika natomiast, że zachowanie wymogów ochrony środowiska oraz wykluczenie możliwości wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska na strzelnicy, powinno być osiągnięte nie tylko przez odpowiednie zorganizowanie, ale także przez odpowiednie (zgodne z prawem) zlokalizowanie i zbudowanie strzelnicy (por. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt II OSK 1462/17).

Mając na uwadze powyższe jak i dowody zgromadzone przez organ I instancji, w ocenie organu odwoławczego brak było podstaw do zatwierdzenia wnioskowanego regulaminu. W toku postępowania prowadzonego przez organ I instancji skarżący stwierdził, że do strzelnic otwartych nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Planowana strzelnica jest strzelnicą otwartą z usypanym wałem służącym za kulochwyt. Do pisma z dnia 6 listopada 2019 r. dołączył wypowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawartą w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r., zgodnie z którą “strzelnica, która nie spełnia powyższej definicji” (z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 f. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) “nie jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji oznacza, że nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga pozwolenia na użytkowanie i znajduje się poza zakresem kompetencji organów nadzoru budowlanego. Natomiast jeśli jakaś strzelnica jest obiektem budowlanym, wówczas będą miały do niej zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane”. Odnosząc się do powyższego Kolegium zwróciło uwagę, że w piśmie tym znalazły się również stwierdzenia, że “ostateczna ocena w przedmiotowym zakresie należy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty), który w oparciu o przepisy ustawy oraz znajomość konkretnego stanu faktycznego, jest władny do zajęcia w tej sprawie wiążącego stanowiska. Powyższe wyjaśnienia nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych”. Tak więc pismo to nie rozstrzyga o charakterze strzelnicy.

Wobec powyższego organ stwierdził, że aby planowanej strzelnicy nie można było uznać za obiekt budowlany, strona musiałaby przedłożyć stanowisko właściwego organu. Z wyjaśnień wnioskodawcy nie wynika, aby występował o pozwolenie na budowę strzelnicy, lub dokonywał zgłoszenia budowlanego, oraz aby występował z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Organ zauważył, że planowana strzelnica ma (lub będzie mieć) usypany wał służący za kulochwyt. Nie wiadomo przy tym, czy powyższe spowoduje powstanie budowli ziemnej, a więc obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 3 pb.

Organ zaznaczył, że zgodnie z art. 3 pkt 5 pb przez tymczasowe obiekty budowlane rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice. Niewątpliwie dostosowanie naturalnego układu terenu oraz konieczność instalowania na nim urządzeń takich jak w szczególności stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego i innych może uprawniać do stwierdzenia, że mamy do czynienia z realizacją obiektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy organ administracyjny jest zobligowany do ustalenia, czy taki obiekt powstał zgodnie z przepisami prawa. Na taki obowiązek wskazuje treść ust. 3 pkt 2 wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, stanowiący załącznik do cyt. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

Powołując się na wyrok NSA sygn. akt II OSK 1462/17 organ wskazał, że prawidłowe funkcjonowanie strzelnicy uzależnione jest od zachowania odpowiedniej sekwencji zdarzeń, a mianowicie najpierw potwierdzenia legalności lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwości przystąpienia do użytkowania strzelnicy, zaś końcowo zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, zgodnie z którym prowadzący strzelnicę powinien na strzelnicy w widocznym miejscu umieścić m.in. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania. Brak takiej decyzji stanowi przeszkodę do stwierdzenia, czy przedstawiony do zatwierdzenia regulamin strzelnicy będzie rzeczywiście spełniał wymogi związane z funkcjonowaniem strzelnicy. Kwestie związane z prawnym dopuszczeniem strzelnicy do użytkowania stanowią jeden z koniecznych elementów potwierdzających prawidłowe zorganizowanie strzelnic, co ma wykluczyć możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem.

Wskazując na kolejną przyczynę, z uwagi na którą nie można zatwierdzić wnioskowanego regulaminu, Kolegium zauważyło, że zgodnie z ewidencją gruntów i uproszczonym planem lasów przedmiotowa działka jest w całości działką leśną. Oznacza to, że przed zatwierdzeniem regulaminu strzelnicy należy wyłączyć grunty z produkcji leśnej.

Kolegium wskazało także, że z przedłożonych przez stronę dokumentów nie wynika, aby strona była właścicielem, czy też zarządcą przedmiotowego terenu. Co prawda przepisy cyt. ustawy nie stanowią, aby przesłanką zatwierdzenia regulaminu strzelnicy było wykazanie przez wnioskodawcę praw do terenu strzelnicy jednak z drugiej strony trudno przyjąć, że założony przez ustawodawcę cel tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strzelnicy w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa mógł realizować podmiot niewładający obiektem strzelnicy. Z takim odczytaniem celu uregulowań ustawy zgodna jest treść § 4 cyt. rozporządzenia, zgodnie z którym do opracowania regulaminu strzelnicy zobowiązany jest “właściciel lub zarządca strzelnicy”.

Reasumując, w ocenie Kolegium brak jest podstaw do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Bez potwierdzenia odpowiedniej lokalizacji strzelnicy oraz jej zbudowania i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem brak jest podstaw do stwierdzenia, czy dana strzelnica będzie gwarantowała wespół z zatwierdzonym regulaminem osiągnięcie celu ustawy o amunicji i broni w postaci spełnienia wymogów związanych bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wnioskodawca ponownie podkreślał, że ustawa nie zawiera definicji strzelnicy i nie reguluje szczegółowo zasad organizacji i funkcjonowania strzelnic. W art. 46 ust. 1 ww. ustawy zawarte jest jedynie postanowienie, że strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy. Wskazane przez ustawodawcę aspekty, jak np. zlokalizowanie i zbudowanie strzelnicy, nie stają się przedmiotem kontroli organu działającego na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 47 ustawy o broni i amunicji, w zakresie oddziaływania strzelnicy jako obiektu budowlanego, dla ludzi czy ochrony środowiska. Kwestie te uregulowane są w innych aktach normatywnych, np. w Prawie budowlanym i kontrolowane w odrębnych trybach. Organ zatwierdzający regulamin strzelnicy ogranicza się jedynie do ustalenia, czy wnioskodawca posiada stosowne pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego. Wyłącznie bowiem organ architektoniczno-budowlany jest uprawniony do rozstrzygnięcia, czy strzelnica jest prawidłowo zlokalizowana i zbudowana. Zdaniem skarżącego Wójt wydając decyzję na podstawie art. 47 Ustawy o broni i amunicji nie mógł badać kwestii innych niż sama treść przedkładanego regulaminu, w szczególności oceniać zgodności lokalizacji strzelnicy z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczności uzyskania zgód i pozwoleń budowlanych i uzależniać treści rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy do takich ustaleń.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy nie zamyka drogi do prowadzenia przez właściwe organy odrębnych postępowań w granicach kompetencji określonych m.in. prawem budowlanym, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko. Po zawiadomieniu stron o możliwości rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym, obie strony wniosły o rozpoznanie skargi w tym trybie.

Uzasadnienie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację organom administracji jest następujące.

Przedmiotem skargi jest decyzja odmawiająca zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Podstawa prawna do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy zawarta jest w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 284 z późn. zm.).

Przechodząc do oceny zasadności wniesionej skargi i zgodności z prawem zaskarżonej decyzji wskazać należy, że istota sporu sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przed wydaniem decyzji w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy organ gminy miał obowiązek ustalić, czy skarżący posiadał pozwolenie na budowę, czy obiekt jest dopuszczony do użytkowania i czy skarżący posiada prawo dysponowania (władania) strzelnicą? Na tak postawione pytanie, w ocenie sądu, należy odpowiedzieć twierdząco.

Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy organ administracyjny ma obowiązek ustalić, czy obiekt powstał zgodnie z przepisami prawa. Wychodząc od treści art. 46 ust. 1-3 ustawy o broni i amunicji wskazać należy, że rolą organu zatwierdzającego regulamin strzelnicy jest zawsze zbadanie przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie, czy przedłożony regulamin jest zgodny z regulaminem wzorcowym, czy strzelnica odpowiada obowiązującym przepisom prawa z punktu widzenia lokalizacji obiektu i prawa budowlanego i jest zorganizowana w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza jej obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.

Taki wniosek płynie też z wzorcowego regulaminu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 200 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.), który wskazuje na obowiązek właściciela strzelnicy uzyskania decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. ust. 3 pkt 2 wzorcowego regulaminu nakazuje bowiem umieszczenie na terenie strzelnicy w widocznym miejscu decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

Badanie przez organ w postępowaniu o zatwierdzenie regulaminu, czy strzelnica odpowiada obowiązującym przepisom, w tym przepisom o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisom prawa budowlanego nie oznacza, że ma on wykonywać uprawnienia organu architektoniczno-budowlanego czy organu nadzoru budowlanego. Jego kompetencje w tym zakresie sprowadzają się do sprawdzenia, czy wnioskodawca posiada wszystkie stosowne pozwolenia, co skarżący sam przyznaje w uzasadnieniu swojej skargi.

Cel jaki stawia 46 ust. 1 ustawy o brani i amunicji ma być uzyskany nie tylko przez odpowiednie zorganizowanie strzelnicy (ten aspekt reguluje regulamin strzelnicy), ale także przez jej odpowiednie zlokalizowanie i zbudowanie. Te dwa aspekty w pierwszej kolejności wymienione w art. 46 ust. 1 ustawy (zlokalizowanie i zbudowanie strzelnicy) regulowane są szeroko pojętym prawem budowlanym i wyłącznie organ architektoniczno-budowlany jest uprawniony do rozstrzygnięcia, czy strzelnica jest prawidłowo zlokalizowana i zbudowana.

Nie można zgodzić się ze skarżącym, że przedmiotowa strzelnica nie jest obiektem budowlanym i nie wymaga pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, skoro jest strzelnicą otwartą z usypanym walem ziemnym służącym za kulochwyt, a więc jest obiektem, który powstał jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi. Skarżący powołał się na art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), który stanowi, że przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Wprawdzie definicja materiału budowlanego nie obejmuje materiału w postaci gruntu, jednak nie może to przesądzać o wyłączeniu “budowli ziemnych” z zakresu desygnatów pojęciowych obiektu budowlanego, skoro ustawodawca wprost wymienił “budowlę ziemną” jako jeden z rodzajów budowli w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Strzelnicę otwartą z usypanym wałem ziemnym należy zaliczyć do budowli ziemnych.

Jak wskazał WSA w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku w sprawie II SA/Bk 484/19 obowiązujący porządek prawny przewiduje zasadę reglamentacji procesu budowlanego, zgodnie z którą uzyskanie stosownych formalnoprawnych zgód następuje przed zrealizowaniem obiektu budowlanego. W pierwszej kolejności ocenie podlega, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym terenie (czy określone przeznaczenie terenu wynika z treści planu zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy), w tym czy realizacja inwestycji może nastąpić na określonym rodzaju użytków gruntowych, w następnej kolejności czy wymaga zgłoszenia budowlanego czy pozwolenia na budowę, a końcowo; czy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czy wystarczy zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania. Powyższe wymagania są wymaganiami systemowymi dla procesu budowlanego, wynikającymi z ustaw: z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do tych regulacji wprost nawiązuje treść art. 46 ust. 1 ustawy o brani i amunicji. Wymaganie zlokalizowania, zbudowania i zorganizowania strzelnicy w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego poza obręb strzelnicy, oznacza wymaganie zrealizowania strzelnicy zgodnie z warunkami systemowymi wynikającymi z przepisów. Na takie rozumienie art. 46 ust. 1 ustawy o broni i amunicji wskazuje także wymóg umieszczenia na strzelnicy w widocznym miejscu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmowany jest pogląd, że niezależnie więc od tego, czy strzelnica jest otwarta, czy zamknięta przy realizacji strzelnicy konieczne jest zachowanie wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego. Zwraca się także uwagę, że prawidłowe funkcjonowanie strzelnicy uzależnione jest od zachowania odpowiedniej sekwencji zdarzeń, a mianowicie najpierw potwierdzenia legalności lokalizacji i budowy strzelnicy, następnie potwierdzenia możliwości przystąpienia do użytkowania strzelnicy a dopiero w następnej kolejności zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. (patrz wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. II OSK 1462/17)

Kolejności tej nie można odwracać, gdyż prawidłowe określenie zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy może nastąpić tylko w odniesieniu do konkretnie zlokalizowanego i zbudowanego zgodnie z prawem obiektu, gotowego do użytkowania. Tak więc, w ocenie sądu, zatwierdzenie przez Wójta Gminy Ł. w drodze decyzji regulaminu strzelnicy ma być aktem finalnym i może nastąpić wtedy, kiedy obiekt będzie gotowy do użytkowania, a prowadzący strzelnicę będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, które przedstawi.

Reasumując, ustawa o broni i amunicji stawia wymóg, aby regulamin strzelnic określał szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy tj. aby określił kwestię zorganizowania strzelnicy,co może nastąpić tylko w odniesieniu do konkretnego obiektu., gotowego do użytkowania.

No i pozamiatane! Moim zdaniem bez uzyskiwania tych wszystkich biurokratycznych kwitów, zgód, pozwoleń, kłaniania się w pas urzędnikom, nie powstanie w Polsce anie jedna strzelnica. Najważniejsza jest kwitomania, sowiecka modła, że na wszystko konieczna jest бумага.

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić